Hotărârea nr. 168/2018

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2018-30.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2018-30.09.2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. P.7/738/08.06.2018;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 75/16.04.2018 privind alegerea

președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 16.04.2018 - 30,06.2018;

în temeiul dispozițiilor art. 35 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. a) și art 115 alin. (1) lit. b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege domnul Cosmin-Constantin BARBĂLĂU în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2018-30.09.2018.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.


TE DE ȘEDINȚA, ntin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează SecretarulSectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 168 /14.06.2018