Hotărârea nr. 167/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 315/20.11.2017 și a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 315/20.11.2017 și a Anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.7/741/11.06.2018, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 83/26.04.2018 și nr. 110/16.05.2018 privind încetarea de drept a mandatelor de consilier local ale domnilor Gâf Deac Ioan și Marin Alexandru;

Ținând seama de Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, nr. 315/20.11.2017, nr. 327/28.11.2017 și nr. 14/31.01.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Având în vedere art. 4 alin. (3) și art. 7 alin. (1) lit. b) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 11 alin.(4) din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea cu nr.87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 96 alin.(2) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.j) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 4, se modifică după cum urmează:

1. Poziția 6 se modifică și va avea următorul cuprins:


6

Școala Gimnazială nr. 97

-    IANCU ELENA

-    PÂNZARU GEORGE-DANIEL

3. Poziția 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

12

Școala Gimnazială ,, George Topârceanu ”

-    NEGRILĂ VASILE

-    GROZAVU CĂTĂLIN

4. Poziția 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

33

20

Școala Gimnazială nr. 189

-    MARIN ȘTEFĂNEL DAN

-    PUNGĂ NICOLAE

5. Poziția 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

27

Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”

-    CEACÂR SORIN-IOAN

-    SCHUSTER JOHAN LUCIAN

6. Poziția 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

30

Colegiul Național „ Gheorghe Șincai ”

-    ANDRUȘCEAC ANTONIO

-    TECUCEANU MARIOARA

Art.II Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 315/20.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular - învățământ general obligatoriu în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, se modifică și se completează, astfel:

1. Poziția 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

4

Școala Gimnazială „SEB”

Str. Mărțișor nr. 22

- SCHUSTER

JOHAN LUCIAN

2. După poziția 4, se adaugă două poziții, 5 și 6 care vor avea următorul cuprins:

5

Școala Primară „King George II”

Str. Cimpoierilor nr. 2

- CEACÂR SORIN-IOAN

6

Școala Primară „Montesara”

Intr. Bălăci nr. 9-11

-BALMUȘ

MIRCEA

Art.III Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017_ privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pento Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce func Sectorului 4, se modifică după cum urmează:

1. Pozițiile 11 și 15 se radiază.

2. După poziția 29, se adaugă poziția 30, care va avea următorul cuprins:

30

Grădinița cu program normal și prelungit „Micii Poznași”

B-dul Mărășești nr. 63

-PUNGĂ

NICOLAE

Art.IV Unitățile de învățământ și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.


C ontr asemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 167/14.06.2018