Hotărârea nr. 166/2018

Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 385/28.12.2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 385/28.12.2017

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în temeiul Raportului de Specialitate nr. 115/08.06.2018 al Serviciului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 385/28.12.2017;

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. “e”, art. 81 alin. (2) lit.”i” și art. 115 alin. (1) lit.

“b”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se îndreaptă eroarea materială din titlul și cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 385/28.12.2017, după cum urmează:

1.    Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 385/28.12.2017 va avea următorul cuprins:

“Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobile de locuințe

colective S+P+4E+5E Retras, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1170,140 mp, aparținând lui Burloi Iulian, Burloi Elena Violeta, Roman Marian, Roman Rahela, NATROM PROD SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 168, Sector 4, București”.

2.    Art. 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobile de locuințe colective S+P+4E+5E Retras, pe un teren situat în Calea Șerban Vodă nr. 168, Sector 4, București”.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Arhitect Șef - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.


Nr. 166 /14.06.2018