Hotărârea nr. 165/2018

Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.6.1/574/23.05.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 8282/08.05.2018 înregistrată la Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 sub nr. 28764/16.05.2018;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Prevederile art. III din Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.,e) și alin.(4) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă numărul maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, vor aproba structura organizatorică în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art, 3 Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.91/06,04.2017 cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane precum și conducătorii instituțiilor descentralizate din Sectorul 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 165 /14.06.2018

Anexă la H.C.L. Sector 4 nr.

Nr.

crt

Denumire instituție

Numărul maxim de posturi

1

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4

840

2

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4

256

3

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale

Sector 4

56

4

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4

55

5

Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” Sector 4

26

6

Direcția de Administrare a Unităților de învățământ

Sector 4

30

7

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

39

TOTAL

1302

P/ăesb-dii-JTeaW" -