Hotărârea nr. 164/2018

Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLS4 nr.80 /16.04.2018 privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES – EQUALS”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din HCLS4 nr.80 /16.04.2018 privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul

„TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES - EQUALS”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.4/91/08.06.2018 elaborat de Direcția Investiții - Serviciul Management Proiecte;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de HCLS4 nr.80 /16.04.2018 privind participarea Sectorului 4 al

Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES - EQUALS”.

In conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. i) și j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se îndreaptă eroarea materială din Artl aferent HCLS4 nr.80 /16.04.2018 și va avea următorul cuprins :

“Artl. Se aprobă depunerea cererii de finanțare „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES - EQUALS”, la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS +”.

Art.II. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 164 /14.06.2018