Hotărârea nr. 163/2018

Hotărâre privind aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță”

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 3865/11.06.2018 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în baza prevederilor art. 9 alin. (7), art. 103 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desfășurarea proiectului „Vara în...Grădiniță” în perioada 01 iulie 2018 -31 august 2018 la care vor participa două unități de învățământ preșcolar din cadrul Sectorului 4 al municipiului București, astfel: în perioada 1-31 iulie 2018 Grădinița Panseluța, iar în perioada 1-31 august 2018 Grădinița nr. 30.

Art. 2. Bugetul total pentru proiect este de 16.380 lei, fiind necesar pentru plata unor stimulente financiare către cele 19 cadre didactice participante, respectiv 70 lei/zi/cadru didactic.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, Grădinița Panseluța și Grădinița nr. 30 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.


DINTE DE ȘEDINȚA,

stantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Nr. 163 /14.06.2018