Hotărârea nr. 162/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.104/27.04.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.l04/27.04.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și

Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 3219 din 11.06.2018;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare :

-    prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/18.11.2004 prin care a fost înființată Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată exclusiv din venituri extrabugetare;

-    prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/29.01.2015 privind reorganizarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, potrivit cărora instituția se reorganizează sub denumirea Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

-    prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/15.06.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe Gestionarea Activități Comerciale Sector 4, cu modificările ulterioare;

-    prevederile art. I alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică și se completează HCLS4 nr.l04/27.04.2017apnfefn^ achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcții Activități Comerciale Sector 4 după cum urmează:    I


1.    Art. 1 va avea următorul conținut:

„ Se aprobă achiziționarea de servicii juridice, de asistență și reprezentare, prin încheierea unui contract de servicii juridice care să asigure apărarea intereselor Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4. ”

2.    Art. 2 va avea următorul conținut:

„ Sumele privind achiziționarea serviciilor juridice prevăzute la art. 1 vor fi aprobate de

Consiliul Local al Sectorului 4 prin rectificare bugetară.”

3.    Art. 3 va avea următorul conținut:

„Se împuternicește directorul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 să semneze contractul de asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, inclusiv actele subsecvente ce decurg din executarea acestora.”

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și directorul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data


de 14.06.2018.1EDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ismilf-constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


îana Anca ARTENE


Nr. 162 /14.06.2018