Hotărârea nr. 161/2018

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Referatul Direcției Generale de Poliție Locală - Direcția Deservire și Suport General nr.2160/12.06.2018;

-    Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr.P.6.1/894/13.06.2018;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Procesul Verbal nr.P. 1/903/13.06.2018 încheiat cu ocazia întâlnirii ordonatorului principal de credite cu reprezentanții salariaților Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea consultării cu privire la majorarea coeficientului de ierarhizare corespunzător funcției de natură contractuală de agent de pază;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu:

- Prevederile O.U.G.nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-    Prevederile H.G.nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-    Prevederile art.VII din O.U.G.nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

-    Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată si completată;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică poziția nr.17 a punctului II din anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare și va avea următorul cuprins::

Agent de pază

M

I

1,25

2375,

Art.II Prezenta hotărâre intră în viguare la data de 01.07.2018.

Art.III Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.

Nr. 161 /14.06.2018