Hotărârea nr. 160/2018

Hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la unele școli de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la unele școli de pe raza Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/645/05.06.2018; Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului

4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă intervențiile și valoarea lucrărilor de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, în conformitate cu documentația tehnico-economică, la școlile prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții si Direcția

7    7    9    9    9    9

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.


Nr. 160 /14.06.2018

NR.

Crt

UNITATE DE INVATAMANT

VALOARE INTERVENIȚII PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI ISU C+M -LEI-

1

Școala cu clasele I-VUI nr. 79 „Academician Nicolae Teodorescu”

519 500.00

2

Colegiul Național “Ion Creangă"

518 000.00

3

Școala Gimnaziala nr. 98"Avram Iancu"

519 000.00

4

Sala de sport școala nr. 98"Avram Iancu"

474 270.04

5

Școala Gimnaziala nr. 102 "General Eremia Grigorescu"

519 000.00

6

Școala Gimnaziala nr. 129

518 500.00

7

Școala Gimnaziala nr. 190

519 000.00

8

Școala Gimnaziala nr.194

519 500.00

9

Sala sport-Scoala 194

471 537.67

10

After School Școala Gimnazială nr. 194

458 922.58

11

Școala nr.308

518 500.00

12

Grădiniță nr. 194

519 500.00

13

Sala de sport Școala 308

488 941.68

14

Școala nr. 96

519 000.00

15

Școala nr. 36

458 953.54

16

Școala nr. 120

462 011.82

17

Școala nr. 99

519 000.00

18

Școala nr.97

518 500.00

19

Școala nr. 108

447 392.90

20

Colegiul National Gheorghe Sincai

519 200.00