Hotărârea nr. 16/2018

Hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 4/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 4/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al

Municipiului București, a unor împrumuturi externe de Ia Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București

Luând act de:

>    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

>    Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. P.7./111/22.01.2018;

>    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Și constatând necesitatea de a aduce modificări și completări la HCLS4 nr. 75/ 26.05.2011, referitoare la obiectivele de investiții ce vor fi finanțate din creditul extern,

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. “f” și “g” și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare corelate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 din Codul Civil, referitoare la contracte;

* 1 *

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local ale Sectorului 4 al Muncipiulu^ucur^itg&7§/ 26.05.2011, nr. 57/ 31.10.2012, nr. 124/30.09.2014, nr. 156/ 27.11.2014, nr. Iff5/ l^of 237/13.09.2017 și 4/22.01.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. d), precum și ale art. 115 alin (1) lit. b), alin. (3) și alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se rectifică poziția 91 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 4/22.01.2018, astfel:

HCL aprobare indicatori tehnico economici

Poziție HCL indicatori tehnico economici

Nr. crt.

Adresa imobil

Valoare investiție -cu TVA-19%

346-18.12.2017

78

91

Bloc 2A, sc. 1-6, Șos. Giurgiului, Nr. 129

3,698,287

Art. II. Se înlocuiește Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 4/22.01.2018 cu Anexa la prezenta.

Art. III. Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția de Investiții și Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2018.

Nr. 16/31.01.2018

Anexa la HCL nr /

3101 JZoi0

HCL aprobare indicatori tehnico economici

Poziție HCL indicatori tehnico economici

Nr. Crt.

Obiectiv

Valoare Investiție -cu TVA-19%

238-13.09.2017

1

1

BlocA11, Str. Uioara, nr. 13

1,261,778

238-13.09.2017

2

2

Bloc 9, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 15

5,039,909

238-13.09.2017

3

3

Bloc 12, Sos. Giurgiului, nr. 118

3,120,867

238-13.09.2017

4

4

Bloc 20, sc. 1, Str. Cornetului, nr. 6

937,399

238-13.09.2017

5

5

Bloc 20, sc. 2, Str. Cornetului, nr. 6

922,106

238-13.09.2017

6

6

Bioc 34, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 8

2,057,843

238-13.09.2017

7

7

Bloc B10, Str. împăratul Traian, nr. 7

1,807,339

238-13.09.2017

8

8

Bloc 52, Str. Straja, nr. 12

2,085,921

238-13.09.2017

9

9

Bloc U1, Str. Emil Racovita, nr. 8

1,423,032

238-13.09.2017

10

10

BlocA9, Str. Izvorul Mureșului, nr. 2

2,125,172

238-13.09.2017

11

11

BlocF15, sc. 3, Str. Dorohoi, nr. 16

532,454

238-13.09.2017

12

12

Bloc 11, sc. 3-7, Sos. Giurgiului, nr. 119

4,354,612

238-13.09.2017

13

13

Bloc 18, Sos. Giurgiului, nr. 122A

1,046,321

238-13.09.2017

14

14

Bloc A12, Aleea Râul Sadului, nr. 2

952,207

238-13.09.2017

15

15

Bloc 80, Str. Govora, nr. 1

1,391,646

238-13.09.2017

16

16

Bloc 3, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 5

1,876,936

238-13.09.2017

17

17

Bloc 1, Str. Moldovita, nr. 9

2,676,346

238-13.09.2017

18

18

BlocA3, Aleea Reșița D, nr. 4

1,694,374

238-13.09.2017

19

19

Bloc 5C, Sos. Olteniței, nr. 34

1,330,632

238-13.09.2017

20

20

Bloc 101, Str. Grădiștea, nr. 16

2,382,892

238-13.09.2017

21

21

Bloc 13, sc. 1, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 15

1,141,113

238-13.09.2017

22

22

Bloc 13, sc. 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 15

1,160,549

238-13.09.2017

23

23

BlocA4, Str. Emil Racovita, nr. 29

1,039,643

238-13.09.2017

24

24

Bloc 26, Str. Visana, nr. 4

2,327,235

238-13.09.2017

25

25

Vila 2, Str. Prinosului, nr. 2

616,553

238-13.09.2017

26

26

Bloc IV-1A, sc. 1, Str. Luica, nr. 35A

1,537,972

238-13.09.2017

27

27

Bloc IV-1A, sc. 2, Str. Luica, nr. 35A

1,485,522

238-13.09.2017

28

28

Bloc B43, Str. Serg. Tache Gheorghe, nr. 6

1,858,013

238-13.09.2017

29

29

Bloc 1, Sos. Giurgiului, nr. 131

6,774,216

238-13.09.2017

30

30

Bloc 51, Str. Almasul Mare, nr. 12

2,200,769

238-13.09.2017

31

31

Bloc 5, Sos. Giurgiului, nr. 164

945,605

238-13.09.2017

32

32

BlocA14, sc. 1-4, Str. Uioara, nr. 7

1,779,406

238-13.09.2017

33

33

BlocMI, Sos. Olteniței, nr. 134-136

4,700,461

238-13.09.2017

34

34

Bloc E10, Aleea Ciceu, nr. 4

2,900,366

238-13.09.2017

35

35

Bloc 3, Aleea Huedin, nr. 5

1,310,714

238-13.09.2017

36

36

Bloc 13, Aleea Calinesti, nr. 4    ff    /^\    V

1,734,796

238-13.09.2017

37

37

Bloc 3, Str. Moldovita, nr. 11    ff    (    \\

2,520,081

238-13.09.2017

38

38

Bloc 69, Str. Serg. Mj. Samoila Dumitruț^^^y CTBy J

2,048,568

238-13.09.2017

39

39

BlocA8, Str. Stupilor, nr. 7

----

1,520,155

HCL aprobare indicatori tehnico economici

Poziție HCL indicatori tehnico economici

Nr. Crt.

Obiectiv

Valoare investiție - cu TVA -19%

238-13.09.2017

40

40

Bloc E3, Aleea Terasei, nr. 3

2,222,932

238-13.09.2017

41

41

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 16

1,151,578

238-13.09.2017

42

42

Bloc 137, Str. Soldanului, nr. 7

2,791,466

238-13.09.2017

43

43

Bloc 6, Sos. Giurgiului, nr. 124

6,965,162

238-13.09.2017

44

44

Bloc 52, Aleea Gornesti, nr. 3

1,193,576

238-13.09.2017

45

45

Bloc 60, Aleea Moldoveni, nr. 4

960,705

238-13.09.2017

46

46

Bloc 7A, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 52

1,195,263

238-13.09.2017

47

47

Bloc B29, Str. Secuilor, nr. 5

2,512,212

238-13.09.2017

48

48

Bloc A7, Str. Aliorului, nr. 5

1,129,417

238-13.09.2017

49

49

Bloc A2. Str. Emil Racovita, nr. 21

1,136,724

238-13.09.2017

50

50

Bloc D2, Str. Izvorul Crisului, nr. 8

1,526,822

238-13.09.2017

51 •

51

BlocAS, Str. Covasna, nr. 5

1,160,020

238-13.09.2017

52

52

Bloc 2 Turn Livada, Str. Ghimpați, nr. 21

1,329,056

238-13.09.2017

53

53

Bloc20B, sc. A, Str. Viorele, nr. 28

1,074,774

238-13.09.2017

54

54

Bloc 20B, sc. B, Str. Viorele, nr. 28

1,139,395

238-13.09.2017

55

55

Bloc 24, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 230

1,407,162

238-13.09.2017

56

56

Bloc 8 Livada, Str. Ghimpați, nr. 19

1,300,734

238-13.09.2017

57

57

Bloc B, sc. 2+3, Str. Tudor Gociu, nr. 24-26

878,232

238-13.09.2017

58

58

Bloc 5, sc. 6, Sos. Olteniței, nr. 140

1,406,735

238-13.09.2017

59

59

Bloc 19, Str. Cercetătorilor, nr. 3

1,423,989

238-13.09.2017

60

60

Bloc 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 8

1,370,326

238-13.09.2017

61

61

Bloc 11 ASPRO, sc. 1-2, Sos. Giurgiului,nr. 119

2,426,674

238-13.09.2017

62

62

Bloc 4, Sos. Berceni, nr. 18

1,314,895

238-13.09.2017

63

63

Bloc 2A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 2A Bis

3,653,908

238-13.09.2017

64

64

Bloc M6, Bd. Constantin Brancoveanu.nr, 97

3,866,295

238-13.09.2017

65

65

Bloc 107, Sos. Berceni,nr. 39

2,880,314

238-13.09.2017

66

66

Bloc2B, Sos. Giurgiului,nr. 127

7,435,226

238-13.09.2017

67

67

Bloc 2, sc. 1-2, Sos. Berceni.nr. 3

3,367,705

238-13.09.2017

68

68

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 9

1,365,454

238-13.09.2017

69

69

Bloc 34, sc. 1-2, Str. Argeselul, nr. 9, sc. 3-4, Str. Resîta, nr. 35

1,643,341

238-13.09.2017

70

70

Bloc 106, sc. 1, Str. Samoila Dumitru, nr. 11 si sc. 2, Sos. Berceni.nr. 37

3,325,561

238-13.09.2017

71

71

Bloc 1, sc. 2, Sos. Berceni.nr. 5

1,590,963

238-13.09.2017

72

72

Bloc 1, sc. 1, Sos. Olteniței,nr. 218

1,360,832

238-13.09.2017

73

73

Bloc 8, Sos. Olteniței,nr. 220

3,045,984

238-13.09.2017

118

74

Bloc H2, Sos. Giurgiului,nr. 96-102    --

1,673,602

238-13.09.2017

138

75

Bloc 1, sc. 2, Sos. Olteniței,nr. 188

1,043,219

238-13.09.2017

143

76

Bloc4, sc. 1-4, Sos. Oltenitei,nr. 69    ff    * Jvt

4,394,149

238-13.09.2017

170

77

Bloc 50, Str. Piscului, nr. 17    țț    {fîSSlA    \\

1,481,260

238-13.09.2017

171

78

Bloc E1, Str. Covasna, nr. 7    J    //

2,980,468

238-13.09.2017

79

Bloc D24, Str. Izvorul Trotusului, nr. 1

2,251,311

HCL aprobare indicatori tehnico economici

Poziție HCL indicatori tehnico economici

Nr. Crt.

Obiectiv

Valoare Investiție - cu TVA -19%

238-13.09.2017

173

80

Bloc 4, sc. 2, Str. Gheorghe Sincai, nr. 2

1,072,629

238-13.09.2017

174

81

Bloc 20A, sc. A, Str. Viorele, nr. 30

1,171,213

238-13.09.2017

175

82

Bloc 20A, sc. B, Str. Viorele, nr. 30

1,121,777

238-13.09.2017

176

83

Bloc 25, Str. Nitu Vasile, nr. 66

3,352,391

238-13.09.2017

177

84

Bloc 1B, sc. A, Calea Văcărești, nr. 300

1,416,620

346- 18.12.2017

75

85

Bloc 12C, sc. 1,2,3, Str. Alunisului, Nr. 3

3,721,940

288-24.10.2017

23

86

Bloc 39, Sos. Berceni, Nr. 27

2,192,562

316-20.11.2017

21

87

Bloc 130, sc. 1,2, Sos. Berceni, Nr. 53

2,373,392

288-24.10.2017

26

88

Bloc 12A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 4

2,534,434

346-18.12.2017

77

89

Bloc 103, Str. Gheorghe Ion, Nr. 11

2,166,829

288-24.10.2017

17

90

Bloc4B, Sos. Giurgiului, Nr. 123

7,781,075

346-18.12.2017

78

91

Bloc2A, sc. 1-6, Sos. Giurgiului, Nr. 129

3,698,287

346- 18.12.2017

79

92

Bloc 16, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 16

2,468,079

346- 18.12.2017

80

93

Bloc 10-14, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 10-14

6,390,829

316-20.11.2017

16

94

Bloc 67, Str. Argeselul, Nr. 12

925,700

346-18.12.2017

42

95

Bloc 108, sc. 1,2,3, Sos. Berceni, Nr. 41

3,692,834

346- 18.12.2017

41

96

Bloc 109, sc. 1, Sos. Berceni, Nr. 43

1,508,251

346-18.12.2017

40

97

BlocAmiro, Sos. Berceni, Nr. 8Bis

3,008,856

346-18.12.2017

19

98

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 2

974,686

346- 18.12.2017

18

99

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 4

1,358,576

346- 18.12.2017

11

100

Bloc M1/1, sc. 8,10,11,12, Str. Izvorul Rece, Nr. 1

6,187,367

346-18.12.2017

10

101

BlocA8, Str. Izvorul Rece, Nr. 7

5,999,432

346-18.12.2017

9

102

Bloc 62, Str. Lamotesti, Nr. 3-5

5,415,289

346-18.12.2017

5

103

Bloc 8, Str. Reșița, Nr. 1

2,091,778

346-18.12.2017

71

104

Bloc M1, Str. Reșița, Nr. 4

3,879,305

346-18.12.2017

68

105

Bloc 10, Str. Turnu Măgurele, Nr. 31

1,277,342

316-20.11.2017

22

106

Bloc 7A, sc. 2,3,4, Sos. Olteniței, Nr. 46-50

3,168,640

346-18.12.2017

47

107

Bloc 2B, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 2B

2,303,505

346-18.12.2017

51

108

Bloc OD1, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 4

5,747,245

346-18.12.2017

50

109

Bloc OD2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 8

5,747,245

346-18.12.2017

49

110

Bloc I4A, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 25

6,138,149

346-18.12.2017

48

111

Bloc I5, sc. 1,2,3, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 31

5,891,257

346-18.12.2017

57

112

Bloc M1/1, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 114

8,554,003

346-18.12.2017

20

113

Bloc C4A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 99

4,034,894

346-18.12.2017

7

114

Bloc 1, sc. 1,3, Sos. Olteniței, Nr. 188

2,509,095

TOTAL TRP 2

286,874,466pagina 3/3