Hotărârea nr. 159/2018

Hotărâre privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Graud Arena, et. 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 1390/06.06.2018 al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind

înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4), precum și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, după finalizarea tuturor lucrărilor, pentru fiecare obiectiv de investiții în parte.

Art.2 Se aprobă modelul Protocolului de predare-primire a parcajelor menționate la art. 1, ce urmează a se încheia între Sectorului 4 al Municipiului București și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 încasarea tarifelor aferente parcajelor publice se va efectua de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, pentru și în numele Sectorului 4 al Municipiului București, în conformitate cu Regulamentul de utilizare a parcajelor publice care va fi supus adoptării Consiliului Local Sector 4.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de specialitate, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea ei se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.

; gpî^TE DE ȘEDINȚĂ,uNConsrantin BĂRBĂLĂU


Contras emnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 159 /14.06.2018


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, sector 4, București Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90


Anxea Nr. 1 la HCL Nr/^ din data &


Nr. crt.

Obiectiv

Observații

1

Parcare la sol str. Alunșului

în curs de recepție

2

Parcare Ia sol str. Izvorul Rece

în curs de recepție

3

Parcare la sol stația IMGB - șoseaua Berceni

în curs de recepție

4

Parcaj la sol Pridvorului nr. 24

în curs de recepție

5

Parcare la sol șos. Olteniței nr. 9

în execuție

6

Parcare la sol str. Nițu vasile nr. 1

în execuție

7

Parcare b-dul. C-tin. Brâncovea intersecție cu Drumul Găzarului

în execuție

8

Parcare șos. Berceni (str. Tu mu măgurele intersecție cu șos. Berceni)

în execuție

9

Parcare b-dul Ctin. Brâncoveanu intersecție cu Izvorul

Rece

în execuție

10

Parcare aleea Terasei nr. 8-10

în execuție

11

Parcare în spic b-dul. Constantin Brâncoveanu

în curs de recepție

12

Parcare în spic b-dul. Alexandru Obregia

în curs de recepție

13

Parcare în spic șos. Berceni -Tronson 1

în curs de recepție

14

Parcare în spic b-dul. Tineretului

în curs de recepție

15

Parcare etajată șos. Olteniței intersecție șos. Berceni (P+2)

în execuție

16

Parcare etajată Piața Berceni Olteniței ( str. Tulnicî)

în execuție- PRIMĂRIA SECTORULUI 4 - BUCUREȘTI ~MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4


Bd. Metalurgiei, Nr. 12-18, Grand Arena, Et.l, Sector 4, București    Cod fiscal: 38872198

E-mail: dmu@ps4.ro

Anexa Nr. 2/ HCE Nr/^din data

Model

Protocol de predare-primire spre administrare a parcării

publice situată la adresa:_

din Data: /    /_

Cu ocazia predării-primirii obiectivului de investiții finalizat, s-a procedat la predarea către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a următoarelor date și documente:

Nr.

crt.

Date/Document

Date/Observații*

1

Suprafață parcare

2

Număr locuri de parcare

3

Limite de proprietate (schiță) - Anexa 1

4

Listă obiecte de inventar (echipamente, dotări etc.) - Anexa 2

5

Copie Autorizație de construire - Anexa 3

6

Copie proiect tehnic complet - Anexa 4

7

Copie garanții existente pentru echipamente (dacă este cazul) - Anexa 5

8

Copie contracte de mentenanță (dacă este cazul) - Anexa 6

*Se bifează dacă există anexa

Am predat

Am primit

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4


Sectorul 4 al Municipiului București, Primăria Sectorului 4

Primar


Director General