Hotărârea nr. 158/2018

Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, modificată și completată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate P.9.4/92/08.06.2018 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și j) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei 1 și Anexei 2 din HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/ extindere/ reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, modificată și completată, conform Anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre, în conformitate cu documentația tehnică a obiectivului de investiții.

Art.II. Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.III. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.


Nr. 158 /14.06.2018

La HCLS4 nr.


Anexa 1


Principalii indicatori tehico - economici pentru obiectivul de investiții, „Lucrări de modernizare/extindere/ reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din bdul. Metalurgiei nr.89” în Municipiul București

Pentru realizarea obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare/extindere/ reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din bd-ul Metalurgiei nr.89” sunt necesare construirea unui cămin de fete, reabilitarea și extinderea căminului de băieți și construirea unui Centru de Integrare Profesională cu sală de conferințe, spații de lucru, astfel:

•    Unitate de tip A - cămin de băieți și ateliere (S+P+1E)- clădire existentă, extindere

•    Unitate de tip B - cămin de fete și cantină (S+P+4E)- clădire nouă

•    Construire Centru de Integrare Profesională cu sală de conferințe, spații delucru și posibilitatea de a organiza un târg de job-uri

Valoarea totală a investiției: 25.503.072,83 lei (TVA inclus) din care C+M: 20.659.121.65 lei (TVA inclus)


PREȘEDINTE DE

Cosmin Constanți# BÂRBĂLĂU *

Anexa 2 La HCLS4 nr.


4&S / /4<W


Proiectant,

CONCRETE & DES1GN SOLUTIONS S.R.L.

BAU STARK S.R.L YARDMAN S.R.L

BID DIVISION CONSULTING S.R.L.

Faza de proiectare: SF

DEVIZ GENERAL (V1) (conform HG nr,907/29jn Al obiectivului de invesstitiî: Liceul Miron Niculescu

DEMOLARE IMOBIL VECHI SI CONSTRUIRE CĂMIN CAZARE ELEVE, CONSTRUIRE SALA MULTIFUNCTIOREABILITARE/MODERNIZARE CORPURI EXISTENTE: CLĂDIRE ȘCOALA, CLĂDIRE SALA DE SPORT, CAM AMENAJARI EXTERIOARE

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.

crt.

„    .    .. . ,    .    .. , ,    .    Valoare    Valoare

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de    ,,    TVA    ,

rhrlhiîrli    fara TVA)    (cu TVA

let    Iei    fe,

0    1    2.00    4.00    6.00

CAPITOLUL!: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului (demolări)

189,994.04

36,098.87

226,092.90

1.3.

Amenajări protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

-

-

-

1.4.

Cheltuieli pentru relocare /protecția utilităților

38,960.00

7,402.40

46,362.40

TOTAL CAPITOL 1

228,954.04

43,501.27

272,455.30

CAPITOLUL 2: Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților necesare obiectivului

280,000.00

53,200.00

333,200.00

TOTAL CAPITOL 2

280,000.00

53,200.00

333,200.00

Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

-

-

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

3.3

Expertiza tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilorDESJGN ! îOLUTKSfaS / .3/


3.5

Proiectare si inginerie

581,030.00

110,395.70

691,425.70

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabîlitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

63,000.00

11,970.00

74,970.00

3.5.4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

473,030.00

89,875.70

562,905.70

3.6

Organizarea procedurilor de achiziții

-

-

3.7

Consultanta

105,559.90

20,056.38

125,616.28

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2 Auditul financiar

3.6

Asistenta tehnica

225,540.00

42,852.60

268,392.60

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

153,540.00

29,172.60

182,712.60

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

153,540.00

29,172.60

182,712.60

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție , avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2 Dirîgentie de Șantier

72,000.00

13,680.00

85,680.00

TOTAL CAPITOL 3

912,129.90

173,304.68

1,085,434.58

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

. , Construcții si instalații TOTAL

4.1 ..

din care:

16,749,429.68

3,182,391.64

19,931,821.31

CORP A

7,174,520.00

1,363,158.80

8,537,678.80

CORP B

7,650,889.64

1,453,669.03

9,104,558.67

SALA FESTIVITĂȚI

1,924,020.04

365,563.81

2,289,583.84

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 'z funcționale

74,180.00

14,094.20

88,274.20

4 3 Utilaje, echipamente tehnologice si ° funcționale care necesita montaj

1,006,060.00

191,151.40

1,197,211.40

Utilaje, echipamente tehnologice si

4.4 funcționale care nu necesita montaj si

echipamente de transport

4.5 Dotări

1,363,040.00

258,977.60

1.622-M7S0.

4.6 Active necorporaw

--ft-t-------

-

-

/ COiV<^kTc

TOTAL CAPITOL 4

19,192,709.68

3,646,614.84

22,839,324.51

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier

5.1.1    Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

5.1.2    Cheltuieli conexe organizării de șantier

67,002.72

12,730.52

79,733.24

67,002.72

12,730.52

79,733.24

-

-

-

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

190,966.67

-

*190,966.67

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,1 %

17,360.61

17,360.61

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0,5%

86,803.03

86,803.03

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4 Cota aferenta casei Sociale a Constructorilor CSC 0,5 %

86,803.03

86,803.03

5.2.5 Taxe pentru acorduri , avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse sî neprevăzute

589,881.11

112,077.41

701,958.52

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

847,850.50

124,807.93

972,658.43

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2 Probe tehnologice si teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

21,461,644.12

4,041,428.71

25,503,072.83

Din care C+Nl (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

17,360,606.43

3,298,515.22

20,659,121.65

Data:

Beneficiar/investitor:<s»

Pag. 3/3