Hotărârea nr. 157/2018

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și încheierea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Raionul Florești din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și încheierea înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu

Raionul Florești din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.14/88/07.06.2018 al Direcției Relații Interinstituționale;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Intenția de cooperare a Consiliului Raional Florești din Republica Moldova, comunicată prin adresa înregistrată Ia Sectorul 4 al Municipiului București cu nr. 33873/07.06.2018;

Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 41600/18.04.2018;

Prevederile art. 14-16 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(2) lit. p) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și încheierea înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Raionul Florești din Republica Moldova, cu ocazia Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Art. 2 înțelegerea de cooperare va consta în cooperarea în anumite domenii, în vederea creșterii capacității instituționale a autorităților publice locale cu scopul asigurării dezvoltării economico-sociale a comunităților locale.

Art. 3 Se aprobă modelul înțelegerii de cooperare ce se va încheia între Sectorul 4 al Municipiului București și Raionul Florești din Republica Moldova.

Art. 4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 157/14.06.2018