Hotărârea nr. 156/2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.365/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală de sport Școala Gimnazială nr.190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” sector 4, Municipiul București, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.365/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală de sport Școala Gimnazială nr.190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” sector 4, Municipiul București, modificată și completată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate P.9.4/94/11.06.2018 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și j) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei 1 și Anexei 2 din HCL S4 nr.365/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru „Lucrări de modernizare/ extindere/ reabilitare pentru bazinul de înot și sală de sport Școala Gimnazială nr.190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)”, sector 4, Municipiul București, modificată și completată, conform Anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre, în conformitate cu documentația tehnică a obiectivului de investiții.

Art.II. Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.

TONTE DE ȘEDINȚĂ, un-Cqfctantin BÂRBÂLÂU


Contras emne ază Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 156 /14.06.2018

_    Anexa 1

LaHCLS4 nr.    tt.QG.M

Principalii indicatori tehico - economici pentru obiectivul de investiții. “Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală sport Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” sector 4,

Municipiul București

Pentru obiectivul de investiții “Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală sport Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” se prevăd următoarele categorii de lucrări:

-    Instalațiile de alimentare cu apă menajeră rece și caldă

-    Instalații cu apă pentru stingerea incendiilor Gospodăria de apă pentru stingerea incendiului

-    Instalațiile de canalizare menajeră și pluvială

-    Instalații tehnologice

-    Bazin de înot cu o suprafață de 375 m2 și un volum de aproximativ 750 m3 și reabilitare/modemizare sală de sport

•    Clădirea este compusă din mai multe zone cu funcțiuni diferite: o piscină interioară dotată cu vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice etc.

•    caracteristicile branșamentului de alimentare cu apă:

o D = 4.03 m3/h o dP = 35mCA

Valoarea totală a investiției: 15.218.756,80 lei (TVA inclus) din care C+M : 9.596.144,13 Iei (TVA inclus)

Anexa 2

LaHCLS4nr. O 5% / WOG

Proiectant, Z qgNC0---"1'^ &

CONCRETE & DESIGN'sotUTION.S S.R.L. BAU STARK S.R.tj,s0LU // YARDMAN S.RX^kv/

B1D DIVISION CONSULTING'S.R.L.

Faza de proiectare: SF

DEVIZ GENERAL (V1) (conform HG nr.907/2S^oiem Al obiectivului de invesstitii: ȘCOALA NR.190    ** *

SF CONSTRUIRE CLĂDIRE BAZIN DE ÎNOT SI LUCRĂRI DE REABILITARE /MODERNIZARE CLĂDIRE SA

•1) Devizul general este parte componenta a studiului de Fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.

crt

„    ..... .    Valoare    Valoare

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de    TVA    tva\

i-hnHiiânlî    ...VaraTVA)    (CU TVA,......

cnenuieii    - •    ■ ■    -»■ -

let    lei    mu iei

0    1    2.00    4.00    6.00

CAPITOLUL!: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1    Obținerea terenului    -    -

1.2    Amenajarea terenului (demolări)    208,630.02    39,639.70    248,269.72

13 Amenajări protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4. Cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților    278,170.00    52,852.30    331,022.30

TOTAL CAPITOL 1    486,800.02    92,492.00    579,292.02

CAPITOLUL 2: Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților    162.270.35    30.831.37    193.101.72

necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2    162,270.35    30,831.37    193,101.72

Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

-

-

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

3.3

Expertiza tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare si inginerie

501,850.00

95,351.50

597,201.50

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabSitate

3.5.3 Studiu de fezabililate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

56.820.00

11.175.60

69,995.80

3.5.4 Documentați tehnice necesare in vederea obținere avizelor/acordurilof/autorizalilor

25.0C0.00

4,750.00

29.750.00

3.5.5 Verificarea tehnica de caSțate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

20.000.00

3.600.00

23,800.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

393,030.00

75,625.70

473.655.70

Dr.SlGI

SOLUTIO

’.STI

Organizarea procedurilor de achiziții

-

-

Consultanta

100,160.00

19,030.40

119,190.40

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2 Auditu! financiar

3.8

Asistenta tehnica

390,230.00

74,143.70

464,373.70

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

150,230.00

28,543.70

178,773.70

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

150,230.00

28,543.70

178.773.70

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție , avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2 Dirigentie de Șantier

240.000.00

45,600.00

285.600.00

TOTAL CAPITOL 3

992,240.00

188,525.60

1,180,765.60

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4 Construcții si instalații TOTAL din care:

7,512,034.29

1,427,286.51

8,939,320.80

SALA DE SPORT

974,990.42

185,248.18

1,160,238.60

BAZIN

6.282.054.43

1,193,590.34

7,475.644.77

LUCRĂRI EXTERIOARE

254,989.43

48,447.99

303,437.42

4 2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice st 'z funcționale

162,266.00

30,830.54

193,096.54

4 3 Utilaje, echipamente tehnologice si ° funcționale care necesita montaj

1,274,958.00

242.242.02

1.517,200.02

Utilaje, echipamente tehnologice si

4.4 funcționale care nu necesita montaj st

echipamente de transport

4.5 Dotări

1,066,325.55

202,601.85

1,268,927.40

4.6 Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

10,015,583.84

1,902,960.93

11,918,544.76

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier

5.1.1    Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

5.1.2    Cheltuieli conexe organizării de șantier

18,786.00

3,569.34

22,355.34

18,786.00

3.569.34

22,355.34

-

-

-

5.2 Comisioane, cote. taxe, costul creditului

88,703.85

-

88,703.85

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,1 %

8,063.99

8,063.99

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitati lucrărilor de construcții 0.5%

40,319.93

40,319.93

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statulu in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4 Cota aferenta casei Sociale £ Constructorilor CSC Q,5 %

40,319.93

40,319.93

5.2.5 Taxe pentru acorduri , avize conforme s autorizația de construire/desfiintare

_____________

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,038,650.00

197,343.50

1,235,993.50

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

1.146,139.85

200,912.84

1,347,052.69

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2 Probe tehnologice si teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

12,803,034.06

2,415,722.74

15,218,756.80

Dîn care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

8,063,986.66

1,532,157.47

9,596,144.13

Beneficiar/investitor: PRIMĂRIA SECTORULUI 4
Pag. 3/3