Hotărârea nr. 155/2018

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București să achiziționeze terenul situat în B-dul Tineretului nr. 8, sectorul 4 în suprafață totală de 1417mp, proprietate privată, având nr. cadastral 201984, precum și transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București să achiziționeze terenul situat în B-dul Tineretului nr. 8, sectorul 4 în suprafață totală de 1417mp, proprietate

privată, având nr. cadastral 201984, precum și transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr.

P. 16.2/39/08.06.2018, întocmit de către Direcția Autorizări Comerciale;

Ținând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu

modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să achiziționeze terenul situat în B-dul Tineretului nr. 8, sectorul 4 în suprafață totală de 1417mp, proprietate privată, având nr. cadastral 201984, precum și transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului.

Art.2. Imobilul teren menționat la art. 1 se identifică conform planului de amplasament, Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă efectuarea unui raport de evaluare, de către un expert evaluator autorizat pentru stabilirea prețului de piață al terenului, identificat la art. 1, care va fi aprobat ulterior printr-o hotărâre, de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.

1DINTE DE ȘEDINȚĂ, vosmin-Cbnefointin BARBÂLÂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 155 /14.06.2018°67.?567 2J '


<y.?7


8.79m/    59.47Hfey,

o IE 201984 ~S= 1417 mp

52.31 m


tfz/r° 6579


65#$


6&.J9IE 201984-S= 1417 mp

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

323630.540

588783.223

3.421

2

323627.174

588783.833

12.411

3

323624.802

588771.651

3.733

4

323624.089

588767.987

15.806

5

323639.604

588764.967

4.863

6

323640.565

588769.734

6.376

7

323646.839

588768.598

14.415

8

323648.772

588782.883

11.447

9

323637.392

588784.117

8.791

10

323638.676

588792.814

59.472

11

323644.882

588851.961

24.873

12

323621.271

588859.783

38.479

13

323614.250

588821.950

1.783

14

323615.962

588821.453

7.512

15

323623.453

588820.889

15.625

16

323626.330

588836.247

8.409

17

323634.693

588835.368

52.310

S(1)=1417.50mp P=289.725m