Hotărârea nr. 154/2018

Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Consiliul Local al Sectorului 4,

Luând act de:

Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

Raportul de Specialitate nr. P.9.1/679/din 14.06.2018 întocmit de Direcția de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București; în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. ‘T’ și 4’g” și art. 61 alin. (1) din Legea nr.

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare corelate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la prevederile art. 29 lit(f) din Legea achizițiilor publice nr. 95/2016;

Având în vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere HCL Sector 4 nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea con finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în ve împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.20 vederea asigurări


în temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. b), art 81 alin (4), precum și ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa la Hotărârea de Consiliu Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2017) cu Anexa la prezenta hotărâre, ce devine parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017.

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.HI. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București , Direcția Economica, Direcția Investiții vor duce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 154 /14.06.2018

Nr. Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție RON -TVA inclus

HCL S4 indicatori

Co-finantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana

138,550,169.80

1

Amenajare parcare statia metrou - IMGB - Sos. Berceni

4,704,117.11

336/28.11.2017

2

Amenajare parcare spic Bd. Constantin Brancoveanu, inclusiv sens giratoriu intersecția cu Tumu Măgurele sî Luica

12.172,827.22

126/21.05,2018

3

Amenajare parcare sol Str. Alunisului

1,465,248.86

336/28.11.2017

4

Amenajare parcare sol Str. Izvorul Rece

1,530,333.27

336/28.11.2017

5

Amenajare parcare spic Sos. Berceni - tronson 1 (Pta. Sudului - Str. Ion iriceanu)

8,815,629.09

336/28.11.2017

15

Amenajare parcare spic Bd. Obregia

13,767,081.36

153/14.06.2018

16

Amenajare parcare spic Bd. Tineretului

5,427,233.73

336/28.11.2017

17

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

23,993,462.87

168/17.07.2017

18

Amenajare parcare Piața Big Berceni

6,084,402.66

197/27.07.2017

19

Amenajare parcare Piața Berceni - Olteniței

9,179,844,54

196/27.07.2017

20

Amenajare parcare la sol Sos. Olteniței nr. 9

7,379,140.00

222/17.08.2017

21

Supralargire Str. Tumu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

11.301,545.98

336/28.11.2017

22

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana ia limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2- Str. Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

22.546,855.05

336/28.11,2017

23

Supralargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

10,182,448.06

336/28.11.2017

Co-finantare Programului de Reabilitare Termica 2 derulat cu Banca Europeana de Investiții

162,142,423.49

24

Bloc 19, Str. Cercetătorilor, nr. 3

1,423,988.80

238-13.09.2017

25

Bloc 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 8

1.370,326.34

238-13.09.2017

26

Bloc 11 ASPRO, sc, 1-2, Sos, Giurgiului,nr. 119

2,426,674.18

238-13.09.2017

27

Bloc 4, Sos. Berceni, nr. 18

1,314,895,26

238-13.09.2017

28

Bloc 2A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 2A Bis

3.653,908.09

238-13.09,2017

29

Bloc M6, Bd, Constantin Brancoveanu.nr. 97

3,866,294.53

238-13.09.2017

30

Bloc 107, Sos. Berceni,nr. 39

2,880,314.08

238-13.09.2017

31

Bloc2B, Sos. Giurgiului,nr. 127

7,435,225.91

238-13.09,2017

32

Bloc 2, sc. 1-2, Sos. Berceni.nr. 3

3,367,704.76

238-13.09.2017

33

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 9

1,365,453.60

238-13.09.2017

34

Bloc 34, sc. 1-2, Str. Argeselul, nr. 9, sc, 3-4, Str, Reșița, nr. 35

1,643.341.21

238-13.09,2017

35

Bloc 106, sc. 1, Str. Samoila Dumitru, nr, 11 si sc. 2, Sos. Berceni.nr. 37

3,325.560.91

238-13.09,2017

36

Bloc 1, sc. 2, Sos. Berceni.nr, 5

1,590,963.36

238-13,09.2017

37

Bloc 1, sc. 1. Sos. Olteniței,nr. 218

1,360,831,64

238-13.09.2017

38

Bloc 8, Sos. Oitenitei.nr, 220

3,045,983.50

238-13.09.2017

39

Bloc M2, Str. Uioara, nr. 3

7,427,742.03

288-24.10.2017

40

Bloc 1, sc. 2, Sos. Oitenitei.nr. 188

1,043,219.45

238-13.09.2017

41

Bloc 12C, Str. Alunisului, Nr. 3

3,041,227.59

68-30.03.2018

42

Bloc 39, Sos. Berceni, Nr. 27

2,142,012.48

68 - 30,03.2018

43

Bloc 130. sc. 1,2, Sos. Berceni, Nr. 53

2,373,391.85

316-20.11.2017

44

Bloc 12A. Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 4

2,461,754.72

68 - 30.03.2018

45

Btoc 103, Str. Gheorghe Ion, Nr. 11

1.991,726.00

68-30.03.2018

46

BIoc4B, Sos. Giurgiului, Nr. 123

7.596,506.20

68-30.03.2018

47

Bloc 2A, Sos. Giurgiului, Nr. 129

8,806,000.03

68-30.03.2018

48

Bloc 16, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 16

2,161,297,99

68-30.03.2018

49

Bloc 10-14, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 10-14

6,192,843.66

68-30.03.2018

50

Bloc 108, sc. 1,2,3, Sos. Berceni, Nr. 41

3,250.870.26

68-30.03.2018

51

Bloc 109, sc. 1, Sos. Berceni, Nr. 43

1,011,740.86

68-30.03.2018

52

BlocAmiro, Sos. Berceni, Nr. 8Bis

2,209.837.02

68-30.03.2018

53

BlocPI, Str. Costila, Nr. 2

835,209.21

68 - 30.03.2018

54

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 4

1,507,230.85

68-30.03.2018

55

Bloc M1/1, sc. 8,10,11,12, Str. Izvorul Rece, Nr. 1

5,566,868,35

68-30.03.2018

56

BlocAS, Str. Izvorul Rece, Nr. 7

4,553,432.16

68-30,03.2018

57

Bloc 62. Str. Lamotesti, Nr. 3-5

6,992,169.12

68-30.03.2018

58

Bloc 8, Str. Reșița, Nr. 1

2,852,784.35

68-30.03.2018

59

Bloc M1, Str. Reșița, Nr. 4

4,074,797.71

68-30.03.2018

60

Bloc 10, Str. Turnu Măgurele, Nr. 31

1.312,835.05

68-30.03.2018

61

Bloc 7A, sc. 2,3,4, Sos. Olteniței, Nr. 46-50

3,168,639.67

316-20.11.2017

62

Bloc 2B, Bd. Alexandru Obregia. Nr. 2B

2,040,886.53

68 - 30.03,2018

63

BlocODI, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 4

5,854,848,18

68-30.03.2018

64

Bloc OD2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 8

6,095,182.52

68-30.03.2018

65

Bloc I4A, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 25

5,887,155.80

68-30.03.2018

66

Bloc 15, sc. 1,2,3, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 31

3,972,085.52

68-30.03.2018

67

Bloc M1/1, sc. 1-7, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 114

10,235,403.41

68-30.03.2018

68

Bloc C4A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 99

2,727,195.14

68 - 30,03,2018

69

Bloc 1, sc. 1,3, Sos. Olteniței, Nr. 188

2.684,063.61

68-30.03,2018

TOTAL

300,692,593,29


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CABINET SECRETAR


* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj L

sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90Serviciul Tehnic Consiliul Local


Nr.P.7//A£ //ff. . pW?


NOTĂ

privind îndreptarea erorilor materiale la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 154/14.06.2018, pentru modificarea HCL S4 nr.138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Din analiza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.154/14.06.2018, pentru modificarea HCL S4 nr.138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, am constatat 2 erori materiale și anume:

1.    Numărul Raportului de specialitate întocmit de Direcția Investiții, a fost redactat din eroare P.9.1/606 din 29.05.2018, corect este P.9.1/679 din 14.06.2018.

2.    La Art.II a fost redactat din eroare „...Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.138/03.10.2017”, corect este "... Hotărârea Consiliului Local Sector4 nr.138/31.05.2017”.