Hotărârea nr. 153/2018

Hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/674/13.06.2018;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice, precum și valorile rezultate în urma acestei actualizări, pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcări în spic b-dul Alex. Obregia” prevăzut la pct. 8 din Anexa nr. 1 IaHCLnr. 336/28.11.2017, după cum urmează:

Nr.Crt

Denumire Obiectiv

Valoare C+M

inclusiv T.V.A.

-lei-

Valoare totală

investiție

*

inclusiv T.V.A

- lei-

8

Amenajare parcare spic Bd. Alex. Obregia

11 857 022.47

13 767 081.36

V

Art.H. Se înlocuiește anexa nr. 9 la HCL nr. 336/28.11.2017, cu Anexa la prezenta^ hotărâre, care devine parte integrantă din HCL nr. 336/28.11.2017.

Art III. Celelalte prevederi ale H.C.L. S4 nr. 336/28.11.2017 rămân nes


Art.IV. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Ânca ARTENE

Nr. 153 /14.06.2018


DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentațiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuieljjfe>nece obiectivului:

REALIZARE LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE, MODERNIZARE SI SISTEMATIZARE

STRĂZI, INCLUSIV PARCARI AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECT „AMENAJARE LOCURI DE PARCARE BULEVARDUL ALEXANDRU OBREGIA

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pt.protecția mediului si aducerea la starea inițiala

68 340.00

12 984.60

81 324.60

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

256 800.00

48 792.00

305 592.00

Total Capitol 1

325 140.00

61 776.60

386 916.60

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3 500.00

665.00

4 165.00

3.3

Expertizare Tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

168 589.54

32 032.01

200 621.55

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

39 546.49

7 513.83

47 060.32

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

5 632.32

1 070.14

6 702.46

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

123 410.73

23 448.04

146 858.77

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

62 581.00

11 890.39

74 471.39

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

62 581.00

11 890.39

74 471.39

Total

Capitol 3

234 670.54

44 587.40

279 257.94

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9 895 544.43

1 880 153.44

11 775 697.87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

9 895 544.43

1 880 153.44

11 775 697.87

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

93 765.48

17 815.44

111 580.92

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

10 220.68

1 941.93

12 162.61

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

71 544.79

13 593.51

85 138.30

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

12 000.00

2 280.00

14 280.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

1 019 855.50

193 772.54

1 213 628.04

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 5

1 113 620.97

211 587.98

1 325 208.95

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

11 568 975.94

2 198 105.42

13 767 081.36

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

10 220 684.43

1 893 138.04

11857 022.47

* In preturi la data de 09.11.2017; 1 euro=4.6279 lei