Hotărârea nr. 152/2018

Hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de

metrou Ia nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/673/13.06.2018 al Direcției Investiții;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

H.G. nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București Metrorex - S.A., cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă, de principiu, asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură.

Art. 2 Protocolul și Asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A vor fi supuse aprobării Consiliul Local al Sectorului 4 și se vor încheia după obținerea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București.

Art. 3 Se aprobă modelul Protocolului de intenție ce urmează a se încheia între Sectorul 4 al Municipiului București, prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A., Anexă la prezenta.

Art. 4 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să demareze procedurile în vederea încheierii Protocolului de asociere pentru realizarea obiectivului de utilitate publică prevăzut la art. 1 și să semneze Protocolul de intenție prevăzut la art. 3.

Art. 5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.

Nr. 152 /14.06.2018EDINTE DE ȘEDINȚĂ, in-Anstantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează S^crg^y^ectorului 4 DianaAncaARTENE


PROTOCOL DE INTENȚIE


ANEXA


LAHCLS4 NR. 152/14.06.2018


încheiat între:

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, sectorul 4, Bdul. Metalurgiei nr. 12-18, avand cod de identificare fiscala RO4316422, reprezentata legal prin Dnul. Baluta Daniel, in calitate de Primar, (denumita in cele ce urmeaza “SECTORUL 4”)

SOCIETATEA DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI "METROREX" S.A., cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40 /

6880 /1999, avand CUI 13863739, reprezentata legal de_in calitate de

_, (denumita in cele ce urmeaza “METROREX”),

Avand in vedere considerentele expuse in continuare:

■    METROREX desfasoara activitati de transport de persoane cu metroul pe rețeaua de cai ferate subterane si supraterane, in condiții de siguranța a circulației, in scopul satisfacerii interesului public, social si de protecție civila;

■    In vederea desfășurării activitatii sale, METROREX are in concesiune bunurile, proprietate publica a statului, prevăzute in anexa nr. 2 la H.G. nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., printre aceste bunuri aflandu-se si calea de rulare situata intre Stafia de Metrou Berceni si Șoseaua de Centura;

■    Calea de rulare indicata anterior nu este folosita in prezent pentru activitatea de transport persoane, fiind utilizata in mod ocazional pentru rezolvarea unor probleme de natura tehnica (ex. introducere sine de cale ferata in tuneluri, rodajul ramelor noi de metrou etc.);

■    Identificarea de către parti, cu minime investiții, a unei modalitati de punere in circulație a acestei cai de rulare împreuna cu toata infrastructura aferenta ei, astfel incat si aceasta sa deservească transportul de persoane;

■    Faptul ca METROREX nu are in buget resursele necesare acoperirii investiției menționate mai

sus;

■ Calea de rulare si infrastructura aferenta ei se afla situate pe teritoriul administrativ al SECTORULUI 4, iar prin punerea lor in funcțiune pentru a deservi tran ar aduce beneficii locuitorilor Sectorului 4 al Municipiului București,


Părțile hotărăsc următoarele:

Art. 1 încheierea unui protocol intre parti avand ca obiect asocierea acestora pentru punerea in valoare a caii de rulare situata intre Statia de Metrou Berceni si Șoseaua de Centura si a infrastructurii sale aferente, prin edificarea unei stafii de metrou la nivel suprateran cu toata infrastructura adiacenta (elemente de siguranța, automatizări etc.);

Art. 2 Protocolul prin care SECTORUL 4 va finanța obiectul asocierii (astfel cum a fost indicat in art. 1 de mai sus) se va incheia intre parti cu respectarea prevederilor legale, respectiv după obținerea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București, acord prevăzut de art. 81 alin. 2 lit. q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata.

Art. 3 Valoarea totală a investiției va rezulta din documentația aferentă proiectului tehnic/studiului de fezabilitate.

Art. 4 Pentru Îndeplinirea obiectului asocierii, SECTORUL 4 va asigura finanțarea, proiectarea si edificarea obiectivului statie de metrou, impreuna cu toata infrastructura necesara acesteia.

Art. 5 Statia de metrou va fi situata pe Șoseaua Berceni, in apropierea Șoselei de Centura, intr-un amplasament cat mai propice activității de transport a calatorilor, amplasament identificat potrivit Anexez la prezentul Protocol de intenție.

Art. 6 Pentru indeplinirea obiectului asocierii, METROREX va pune la dispoziția SECTORULUI 4 calea de rulare - situata intre Statia de Metrou Berceni si Șoseaua de Centura - si va asigura toata asistenta necesara solicitata de către SECTORUL 4.

Art. 7 După indeplinirea obiectului asocierii, statia de metrou impreuna cu toata infrastructura ei vor intra in proprietatea publica a statului si se vor atribui in concesiunea METROREX, pe baza de contract incheiat cu Ministerul Transporturilor, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 din H.G. nr. 482/1999 privind Înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.

Prezentul Protocol de intenție, insolit de Anexa care face parte integranta din acesta, s-a

incheiat astazi,_, Ia sediul_, in 2 exemplare originale,

cate unul pentru fiecare parte.

SECTORUL 4    SOCIETATEA DE TRANSPORT CU

METROUL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    BUCUREȘTI "METROREX" S.A

PREȘEDINTE DE

Cosmin-Con
AX CALE (existent)

AX CALE (proiectat)

PERON (proiectat)

PERON SPAȚII TEHNICE (pro TEREN NECESAR (1125mp) GARD PLASĂ


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CABINET SECRETAR


* APARATUL DE SPECIALITATE"

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1,

sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. ; +40-21-337.07.90

Serviciul Tehnic Consiliul Local Nr.P.7/    / etâ. <36

NOTĂ

privind îndreptarea erorilor materiale la Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 152/14.06.2018, pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul Bucureșt "METROREX" S.A.în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură

Având în vedere adresa Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr.P.9.1/723/20.06.2018 prin care ne comunică faptul că în paragraful de încheiere al Protocolului de intenție la proiectul de hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul Bucureșt "METRO REX" S.A.în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură, s-a strecurat o eroare materială, în sensul că în loc de „Prezentul Protocol de intenție, însoțit de Anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din acesta...”, se va citi „Prezentul Protocol de intenție, însoțit de Anexa care face parte integrantă din acesta...”.

Din lecturarea Protocolului de intenție s-a constatat ca fiind necesară și corectarea erorii materiale de la Art. 5 în sensul că: în loc de „...amplasament identificat potrivit Anexei nr.l la prezentul Protocol de intenție.” se va citi „...amplasament identificat potrivit Anexei la prezentul Protocol de intenție.”

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR-APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 Sector 4, București

Tel. :+40*21-335.92.30 / Fax. :+40-21-337.07.90

DIRECȚIA INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII Nr.P.9.1/723/20.06.2018 ’


Către: Serviciul Tehnic Consiliul Local

Prin prezenta, vă informăm că în cadrul Proiectului de hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură, înregistrat la serviciul dumneavoastră cu nr. 253/13.06.2018, există o greșeală de redactare, după cum urmează:

în paragraful de încheiere din cadrul Protocolului de Intenție, anexat la proiectul de hotărâre menționat mai sus, în loc de “Prezentul Protocol de intenție, insotit de Anexa care face parte integranta din acesta” a fost redactat (din eroare) “Prezentul Protocol de intenție, insotit de Anexele 1 si 2 care fac parte integranta din acesta

Drept urmare, vă rugăm să luați măsurile ce se impun pentru rectificarea greșelii de redactare în cadrul Hotărârii adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 4 în baza proiectului menționat mai sus.