Hotărârea nr. 151/2018

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale către Guvernul României, pentru trecerea din domeniul de interes public național în domeniul de interes public local al CGMB și în administrarea Sectorului 4, a două imobile din sectorul 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din Parcul Orășelul Copiilor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Gr and Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale către Guvernul României, pentru trecerea din domeniul de interes public național în domeniul de interes public local al CGMB și în administrarea Sectorului 4, a două

imobile din sectorul 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din Parcul Orășelul Copiilor

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Domnului Daniel BĂLUȚĂ, Primarul Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr.P. 16.2/37/08.06.2018 întocmit de către Direcția Autorizări Comerciale-Biroul Patrimoniu;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare dispozițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București să întreprindă demersurile legale către Guvernul României, pentru emiterea unei hotărâri de trecere din domeniul de interes public național în domeniul de interes public local al CGMB și în administrarea Sectorului 4, a imobilului cu nr. cadastral 220302 în suprafață de 7000 mp și imobilului cu nr. cadastral 212167 în suprafață de 210 mp, în vederea reîntregirii spațiului verde din Parcul Orășelul Copiilor.

Art.2 Imobilele menționate la art. 1 se identifică conform planurilor de amplasament, Anexele nr. 1 și nr. 2, la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ÂRTENE

Nr. 151 /14.06.2018