Hotărârea nr. 149/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.8.1/3414/11.06.2018 al Direcției Economice;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/06.02.2003.

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată; în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările

ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 645.082 mii lei, conform anexei nr. 1;


Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

-    Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2018

-    Anexa nr. 1.2; -Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2018;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.    - 49.02    - Buget local

-    Anexa 3.    - capitol bugetar 51.02

-    Anexa3.1 - cap.51.02.01.03

-Anexa 3.2    - cap.51.02.01.03


-    Autorități publice si acțiuni externe

-    Primăria sector 4 autoritati executive

-    D.A.U.I. autoritati executive


Anexa 4    - capitol bugetar 61.02

Anexa 4.1    -    cap.61.02.03.04

Anexa 5    - capitol bugetar 65.02

Anexa 5.1    -    cap.65.02.03.01

Anexa 5.2    -    cap.65.02.03.01

Anexa 5.3    -    cap.65.02.03.02

Anexa 5.4    - cap.65.02.04.01

Anexa 5.5    -    cap.65.02.04.01

Anexa 5.6    -    cap.65.02.04.02

Anexa 5.7    -    cap.65.02.04.02

Anexa 5.8    - cap.65.02.07.04


-    Ordine publică și siguranță națională

-    Poliția Locală

-    învățământ

-    PS4 - învățământ preșcolar

-    DAUI - învățământ preșcolar

-    DAUI - învățământ primar

-    PS4 - învățământ secundar inferior

-    DAUI - învățământ secundar inferior

-    PS4- învățământ secundar superior

-    DAUI - învățământ secundar superior

-    DAUI - învățământ special


Anexa 6    - capitol bugetar 67.02

Anexa 6.1    - cap.67.02.03.30

Anexa 6.2    - cap.67.02.05.03

Anexa 6.3 - cap.67.02.50

Anexa 7    - capitol bugetar 68.02

Anexa 7.1    - cap.68.02.

Anexa 7.2 - cap.68.02.50.50


-    Cultură recreere și religie

-    Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „N. Bălcescu”

-    întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

-    Alte servicii în domeniul culturii, recreerii religiei

-    Asigurări și asistență socială

-    Asistență socială

-    Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale și asistenței sociale


- Anexa 8

- capitol bugetar 70.02

- Anexa 8,1

- cap.70.02.03.30

- Anexa 9

- capitol bugetar 84.02

-Anexa 9.1

- cap.84.02.03.03


-    Locuințe servicii și Dezvoltare Publici

-    Alte cheltuieli în domeniul logfftin^for


-    Transporturi

-    Străzi


Art. 4. Se aprobă bugetul de cheltuieli, pentru activitățile finanțate integral si parțial din venituri proprii, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 10.    - cap.70.10.50    - Direcția Piețe și Gestionare Activități

Comerciale - cheltuieli

-Anexa 10.1 - cap. 65.10    - D. A. U. I - Venituri

-Anexa 10.2 - cap. 65.10    - D. A. U. I - Cheltuieli

Art. 5. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    Anexa nr. 11. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

-    Anexa nr. 12, 12.1 „Lista de investiții - Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4”;

-    Anexa nr. 13, „Lista de investiții - Centrul European Cultural si de Tineret pt. UNESCO „N. Bălcescu”

Art. 6. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 14, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.06.2018.

Nr. 149 /14.06.2018

3