Hotărârea nr. 147/2018

Hotărâre privind numirea Inspectorului de Protecţie Civilă şi Cadrului Tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind numirea Inspectorului de Protecție Civila și Cadrului Tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4 București:

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Compatimentului Situații de Urgență nr. P 11.6.35 /24.05.2018;

Ținând cont de reglementările cuprinse în:

-    art.13 alin.(2), alin.(3) litd), alin.(4), alin.(5), alin.(6) și alin.(7) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art.12 alin.(l) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 6 alin. (1), lit.b) și art.7 alin. (1) din Norma generală de apărare împotriva incendiilor aprobată prin O.M.A.I. Nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

în temeiul art.45 alin.(l), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Cu data prezentei, d-nul Manole Romeo IVAN ZOSIM, având funcția de consilier superior, în cadrul Serviciului Avizare, Legalitatea Actelor, Direcția Juridică, se desemnează Inspector Protecție Civilă și, prin cumul, Cadru Tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, la nivelul Sectorului 4 București.

Art. 2 Cu data prezentei, d-na Iuliana-Lăcrămioara SÂRGHE-CIOBANU, având funcția de consilier în cadrul Compartimentului Situații de Urgență, Direcția Relații Publice, se desemnează Cadru Tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, la nivelul unității administrativ-teritoriale a Sectorului 4 București.

Art. 3 Atribuțiile specifice Inspectorului de Protecție Civilă sunt cele prevăzute în Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar cele specifice Cadrului Tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt cele prevăzute 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare și fac partefișa postului a celor două persoane desemnate.


Art. 4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 147/30.05.2018