Hotărârea nr. 146/2018

Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Stan Larisa, în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit în sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Stan Larisa, în vederea plății integrale a chinei lunare pentru un spațiu de locuit în sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Raportul de specialitate nr.381711/24.05.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Văzând Expunerea de motive a domnului Andrușceac Antonio - consilier local;

Ținând cont de prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2), lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, pe o perioadă de 12 luni, familiei doamnei Stan Larisa, domiciliată în București,    Sector 4.

Art.2. Cuantumul ajutorului de urgență, va fi stabilit în limitele prețurilor de închiriere a imobilelor cu destinație spațiu de locuit, din Municipiul București, precum și a contractului de închiriere încheiat de către familia doamnei Stan Larisa.

Art.3. Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Nr. 146/30.05,2018


Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmîib^^^ă^^ÂRBĂLĂU

C ontrasemnează

II    11

Secretarul Sectorului 4

wlSlw

DianaAncaARTENE