Hotărârea nr. 145/2018

Hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu excedentar din cadrul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu” către Asociația „Casa de Ajutor Reciproc” - Sucursala CAR Învățământ Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită a unui spațiu excedentar din cadrul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu” către Asociația „Casa de Ajutor Reciproc” -

Sucursala CAR învățământ Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 3355/23.05.2018 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările si completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile:

Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4, aprobat prin HCL nr. 15/31.01.2018

art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

art.868 Titlul IX — capitolul V din Codul civil;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(3), art.81 alin.(4), art. 115 alin. (1) lit. b), art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe termen de patru ani, a spațiului de 21,13 mp din demisolul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu” către Asociația „Casa de Ajutor Reciproc” -Sucursala CAR învățământ Sector 4, asociație non-profit, fără scop patrimonial, care are ca obiect de activitate sprijinirea și întrajutorarea financiară.

Art. 2. Darea în folosință gratuită a spațiului menționat la art. 1 poate înceta înainte de termen dacă aceasta perturbă procesul instructiv-educativ din cadrul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu”.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.

PREȘ    ȘEDINȚA,


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

DÎana Anca ARTENE

Nr. 145 /30.05.2018