Hotărârea nr. 144/2018

Hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”MENS SANA – Masuri Educationale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ” MENS SANA - Masuri Educaționale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate P.9.4/79/25.05.2018 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare și HG 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015;

în conformitate cu prevederile art.53 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), precum, art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă implementarea contractului de finanțare nr. 24006/10.04.2018 aferent proiectului ”MENS SANA - Masuri Educaționale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale” de către Școala Gimnazială Specială “Sf. Nicolae” în calitate de lider de parteneriat și a rambursărilor și cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Art.2 Se aprobă contribuția proprie a Liderului de parteneriat Școala Gimnazială Specială “Sf. Nicolae” în cuantum de 2% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de maxim 110.301,27 lei.

Art.3 Se aprobă transferul prin conturile de venituri ale Sectorului 4 al Municipiului București către liderul de parteneriat a fondurilor transmise de către Autoritatea de Management, venituri pentru care liderul de parteneriat își asumă responsabilitatea cheltuielii acestora.

Art.4 Se aprobă numirea echipei de management al proiectului de către directorul Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Nicolae”.

Art.5 Școala Gimnazială Specială “Sf. Nicolae”, în calitate de Lider de p nominaliza echipa de proiect și va fi răspunzător pentru activitățile desfașur; proiectului.


Art.6 Direcția Investiții, prin Serviciul Management Proiecte, va oferi suport în vederea implementării proiectului.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

^^T/lana Anca ARTENE

Nr. 144/30.05.2018