Hotărârea nr. 143/2018

Hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”SCOALA MEA-Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”SCOALA MEA-Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate P.9.4/78/25.05.2018 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și HG 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015;

In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), precum, art. 81 alin. (2) lit. j) și ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă implementarea contractului de finanțare nr. 24015/10.04.2018 aferent proiectului „ȘCOALA MEA-Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate” de către Școala Gimnazială Specială “Sf. Nicolae” în calitate de lider de parteneriat și a rambursărilor și cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

Art.2 Se aprobă contribuția proprie a Liderului de parteneriat Școala Gimnazială Specială “Sf. Nicolae” în cuantum de 2% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de maxim 80.260,69 lei.

Art.3 Se aprobă transferul prin conturile de venituri ale Sectorului 4 al Municipiului București către liderul de parteneriat a fondurilor transmise de către Autoritatea de Management, venituri pentru care liderul de parteneriat își asumă responsabilitatea cheltuielii

Art.4 Se aprobă numirea echipei de management al proiectului de căti Gimnaziale Speciale „Sf. Nicolae”.


Art.5 Școala Gimnazială Specială “Sf. Nicolae”, în calitate de Lider de parteneriat, va nominaliza echipa de proiect și va fi răspunzător pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectului.

Art.6 Direcția Investiții prin Serviciul Management Proiecte va oferi suport în vederea implementării proiectului.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 143 /30.05.2018