Hotărârea nr. 142/2018

Hotărâre privind implementarea de către Sectorul 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului a cererii de finanțare ”Educarea și conștientizarea personalului cu risc la corupție din cadrul UAT Sector 4, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție” și a cheltuielilor aferente acesteia


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind implementarea de către Sectorul 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului a cererii de finanțare “Educarea și conștientizarea personalului cu risc la corupție din cadrul UAT Sector 4, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție” și a cheltuielilor aferente acesteia

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.4/77/25.05.2018 elaborat de Direcția Investiții - Serviciul Management Proiecte;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și HG 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015;

în conformitate cu prevederile art.53 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), precum, art. 81 alin. (2) lit. j) și ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă implementarea cererii de finanțare COD SMIS 117665 aferentă proiectului “Educarea si conștientizarea personalului cu risc la corupție din cadrul UAT Sector 4, prin implementarea unor masuri preventive anticoruptie” de către Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de lider de parteneriat.

Art.2 Se aprobă contribuția proprie în cuantum de 2% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de maxim 5.982,97 lei.

Art.3 Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.

Nr. 142 /30.05.2018Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


iana Anca ARTENE