Hotărârea nr. 141/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2„


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe

din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2„

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul comun de Specialitate al Direcției Investiții și al Direcției Economice nr. P9.1/601/25.05.2018;

-    Programul Operațional (POR) 2014-2020;

-    Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale;

-    Hotărârea Guvernului României nr 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru cele 9 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2„ conform Anexelor nr. 1-9 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 141 /30.05.2018

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Cetatea Veche, nr. 1, Bloc nr. 37, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1677,035 mii lei

1414,968 mii lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.26650 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

0.06930 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02618 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00594 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00502 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.36131 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.35887 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00158 miilei/mp^fc

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1677.035 /1414.968 AnulI: 1677.035/1414.968

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Au_iocuinte 2924,10 mp;

Au_bioc 3593,85 mp,

Ad=4357,20 mp;

Ac= 714,05 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 75,04 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie:: 334930 kwh/an in tone echivalent petrol 27,43 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 73.68 to CO2/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Cetatea Veche, nr. 3, Bloc nr. 38, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1674,526 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1412,699 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.26650 miilei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

0.06896 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02691 miilei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00549 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00505 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.36153 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.35914 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.001587 mii lei/m/

MZ4

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1674.526 /1412.699 Anul 1:1674.526 /1412.699

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Au_locuinte“ 2924,10 mp,

Au_bloc= 3593,85 mp;

Ad=4357,20 mp;

Ac= 714,05 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 72,18 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 326590 kwh/an in tone echivalent petrol 26,75 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 71.52 to CO2/an.

Președinte de ședință,

Cosmin-Constantin Bărbălău

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Cetatea Veche, nr. 4, Bloc nr. 47, sc. 1,2,3 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1317,572 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1109,760 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.26611 miilei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

0.07087 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02515 miilei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00671 miilei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00583 miilei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.34500 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.36149 mii lei/iuCG^r*‘

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.003899 mii l<$mK

Eșalonarea investitiei (INV/C+M): 1317.572 Z1109.760

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Aujocuinte- 2431,38 mp;

Aubloc= 3059,84 mp;

Ad-3538,32 mp;

Ac= 589.72 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 72,24 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 360430 kwh/an in tone echivalent petrol 29,52 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 79.12 to CO2/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Semenic, nr. 3, Bloc nr.24, sc. 1,2,3,4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perfoimantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1932,062 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1626,289 mii lei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.25738 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

0.06809 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02593 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00559 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00512 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.32654 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.34892 mii lei/n#

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00216 mii lei/jjîițh

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1932.062 /1626.289

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Aujocuinte- 3754,52 mp;

Aubloc= 4712,24 mp;

Ad=5334,00 mp;

Ac= 889,00 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 74,50 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 415660 kwh/an in tone echivalent petrol 34,04 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 90.30 to CO2/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Slatioara, nr. 3, Bloc nr. 13, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    900,869 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    758, 521 mii Iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27302 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

0.07342 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02728 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00614 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00687 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.35561 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.37270 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00389 mii lei/mp

NZ4

Mm

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

Aujocuinte- 1626,54 mp;

Au_bloc= 2039,88 mp;

Ad=2359,26 mp;

Ac= 393,21 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 77,78 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 232190 kwh/an in tone echivalent petrol 19,02 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 49.95 to CO2/an.

Președinte de ședință,

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Tatulesti, nr. 9, Bloc nr. 85, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    2053,627 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1730,605 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.26091 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

0.06707 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.01906 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00565 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00463 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.32401 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.34566 miileFnyO^*

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00216 mii lei/îpțfăr*

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Au_iocuinte= 3754,52 mp

Au_bioc= 4732,40 mp

Ad= 5364,60 mp

Ac= 894,10 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

L Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 74,95 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 204450 kwh/an in tone echivalent petrol 16,74 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 89.89 toCOz/an.

Președinte de ședință,

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Bran, nr. 2, Bloc nr. 92, sc. 1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

2683,850 mii lei

2266,809 mii lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.28759 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

0.07335 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02845 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00592 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00436 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.37253 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.38734 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00304 mii lei/mp

or

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 63

^ujocuinte” 4204.12 mp;

Au_bloc= 5519,97 mp;

Ad=6421,95 mp;

Ac= 1006,10 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 79,22 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 513740 kwh/an in tone echivalent petrol 42,08 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:113.02 to COVan.

Președinte de ședință,

Cosmin-Constantin Bărbălău

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Huși, nr. 7, Bloc PAI, sc. 1,2 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1009,705 mii lei

849,726 mii lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.28425 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE

COST:

0.06832 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02456 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00496 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00690 mu lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.33441 mii lei/mp //£$?

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.35472 mii lei/mp u    /&&

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00266 miilei/mp| ’    JȘJ;

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 30

^u_locuinte= 1877,26 mp

Au_bioc= 2356,12 mp

Ad=2673,60 mp

Ac= 445,60 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 77,98 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 208710 kwh/an in tone echivalent petrol 17,09 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 45.71 to CO^an.

Președinte de ședință,

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Emil Racovita, nr. 14, Bloc U2, sc. 1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctul de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1946,170 mii lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1638,428 mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27387 miilei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

0.06491 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.06491 miilei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00565 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00462 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.32010 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.34094 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00265 mii lei/mplj & f

co^‘

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

^ujocuinte- 3754,52 mp,

Au_bioc= 4712,24 mp;

Ad=5334,00 mp;

Ac= 889,00 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru Încălzire corespunzător blocului izolat termic: 80,24 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 433310 kwh/an in tone echivalent petrol 35,49 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 95.00 to CO2/an.

Președinte de ședință,

Cosmin-Constantin Bărbălău