Hotărârea nr. 140/2018

Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, prin încheierea unor contracte de servicii juridice care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4 în instanțele judecătorești


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, prin încheierea unor contracte de servicii juridice care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4 în instanțele judecătorești

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.7/692/25.05.2018 al Serviciului Tehnic Consiliul Local și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile art. 793 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 9 și art. 13 din Codul de procedură civilă;

Ținând seama de prevederile art. I alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în temeiul art, 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, prin încheierea unor contracte de servicii juridice care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4 în instanțele judecătorești.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să efectueze demersurile privind procedura de achiziție conform Legii nr. 98/2016 și să semneze contractele de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.


C ontr asemnează Secretarul Sectorului 4

DianaAnca ARTENE

Nr. 140 /30.05.2018