Hotărârea nr. 14/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul de specialitate nr. 142/11.01.2018, întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile:

-    art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    art.6 din Instrucțiunea nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

-    art. 103 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit.j) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 se modifică și se completează după cum urmează:

1.    Art.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.2 Obiectul de activitate al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 constă în administrarea imobilelor aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4, respectiv clădirile și terenurile de sub acestea.”

2.    După art.2 se introduce un nou articol, articolul 2l, cu următorul cuprins:

„Art.21

(1) Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 se subrogă în drepturile și obligațiile Sectorului 4 al Municipiului București, născute în urma încheierii Acordurilor-cadru, în calitate de achizitor, în baza dispozițiilor legale privind achizițiile publice, cuprinse în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește Direcția de Administrare a Unităților de învățământ monitorizeze derularea Acordurilor-cadru încheiate de Sectorul 4 al Municipiului Buci de achizitor pentru funcționarea unităților de învățământ preuniversitar ori pe se<


unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4, în calitate de a

dispozițiilor legale privind achizițiile publice, cuprinse în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Se împuternicește Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 să deruleze contractele subsecvente ce vor fi încheiate în baza Acordurilor-cadru, de către Sectorul 4 al Municipiului București, pentru buna funcționare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4, cuprinse în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4)    Acordurile - cadru prevăzute în Anexa nr.l vor fi preluate de la Sectorul 4 al Municipiului București de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat până cel târziu la data de 31 martie 2018.

(5)    Consiliul Local al Sectorului 4 împuternicește Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 să organizeze, să desfășoare licitațiile publice în vederea închirierii spațiilor excedentare ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4 și să încheie contractele de închiriere.

(6)    Lista spațiilor propuse pentru închiriere și intervalele orare, va fi aprobată de Consiliul Local”.

3.    La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Fondurile alocate unităților de învățământ din bugetul local al sectorului 4, pentru finanțarea complementară, se derulează prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4”.

4.    Art.6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Arț6 Imobilele prevăzute la art.2, vor fi preluate de la Sectorul 4 al Municipiului București de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat în termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.380/28.12.2017, respectiv până la 04.04.2018”.

Art.II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Nr. 14 /31.01.2018

1.    Acord cadru de Furnizare produse de panificație pentru beneficiarii Sectorului 4 nr. 38808/20.07.2017

2.    Acordul Cadru nr.38807/20.07.2017 pentru Furnizare mere pentru beneficiarii Sectorului 4

3.    Acord cadru servicii furnizare lactate nr. 39926/27.07.2017

1.    Acord cadru de furnizare produse de papetărie și birotică nr. 46471/ 30.08.2017: Lot I - produse de hârtie si carton

2.    Acord cadru de furnizare produse de papetărie și birotică nr. 46358/30.08.2017 Lot II - Produse de papetarie si birotica

3.    Acord cadru de furnizare produse curățenie și igiena nr. 40724/31.07.2017 Lot I - Soluții si accesorii soluții

4. Acord cadru de furnizare produse curățenie și igiena nr. 40725/31.07.2017 Lot II - Nonsolutii si accesorii soluții

J I    J

1.    Acord cadru de prestări servicii nr. 4167/17.06.2014

Servicii de asistenta RSVTI

2.    Acord cadru de prestări servicii nr. 3100/29.04.2016

Servicii de întreținere si reparare a echipamentelor termice si instalațiilor de utilizare gaze naturale aferente acestora

3.    Acord cadru privind serviciile de proiectare, studii prelevare date, expertize tehnico-economice, audituri energetice, evaluări de fezabilitate si/sau documentații pentru avizarea lucrărilor de intervenție, proiecte tehnice complete, pentru construcții, drumuri, alei si parcari nr. 54816/10.10.2017

Lot I - Studii de specialitate necesare in activitatea de proiectare

4.    Acord cadru privind serviciile de proiectare, studii prelevare date, expertize tehnico-economice, audituri energetice, evaluări de fezabilitate si/sau documentații pentru avizarea lucrărilor de intervenție, proiecte tehnice complete, pentru construcții, drumuri, alei si parcari nr. 52330/27.09.2017

Lot II - Servicii de proiectare pentru intocmirea DTAC, DTOE, documentației de avizare, Pth si DE

5.    Acord cadru privind serviciile de proiectare, studii prelevare date, expertize tehnico-economice, audituri energetice, evaluări de fezabilitate si/sau documentații pentru avizarea lucrărilor de intervenție, proiecte tehnice complete, pentru construcții, drumuri, alei si parcari nr. 54865/10.10.2017

Lot III - Servicii de proiectare pentru intocmirea DTAC, DTOE, documentației de avizare, Pth si DE pentru drumuri

6.    Acord cadru de lucrări de construcții si instalații, pentru reparații curente, la clădirile din administrarea Sectorului 4 al Municipiului București nr. 69090/27.12.2017


PREȘEDINTE DE^I Ioan GÂFj