Hotărârea nr. 139/2018

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale necesare către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri prin care să se realizeze transmiterea unui imobil-teren situat în Str. Perșani nr. 2, Sector 4, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tei. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale necesare către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri prin care să se realizeze transmiterea unui imobil-teren situat în Str. Perșani nr. 2, Sector 4, din domeniul public al

Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând Expunerea de motive a Domnului Daniel BĂLUȚĂ, Primarul Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 3416/24.05.2018 întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ;

Luând în considerare dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București să întreprindă demersurile legale către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri de transmitere a imobilului-teren situat în Str. Perșani nr. 2, Sector 4, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului, în speță al Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 139 /30.05.2018