Hotărârea nr. 137/2018

Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS4 nr. 243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și al Direcției Economice, nr. P9.1/ 605/29.05.2018

-    Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

-    Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

-    Hotărârea Guvernului României nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu

ulterioare;


în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modfică art. 1 din HCLS4 nr. 243/29.09.2017 și va avea următorul cuprins:

„1. Se aprobă cererea de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - "Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 4:

•    Blocul 37, Aleea Cetatea Veche nr. 1

•    Blocul 3 8, Aleea Cetatea Veche nr. 3

•    Blocul 47, Aleea Cetatae Veche nr. 4

•    Blocul 24, Str, Semenic nr. 3

•    Blocul 13, Str. Slătioaranr. 3

•    Blocul 85, Str. Tătulești nr. 9

•    Blocul 92, Str. Bran nr. 2

•    Blocul PAI, Str. Huși nr. 7

•    Blocul U2, Str. Emil Racoviță nr. 14"

Art.IL Se modifică art. 2 din HCLS4 nr. 243/29.09.2017 și va avea următorul cuprins:

“2.Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

a)    valoarea totală a proiectului „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2", în cuantum de 14 863 871,46 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 14 742 482,94 lei și valoarea totala neeligibilă de 121 388,52;


b)    contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București proprietari, în cuantum de 6018381,69 lei, reprezentând achitarea tuturor ch ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5 896 993,18 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2”;

c)    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 3 230 423,11 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

d)    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 242 542,89 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

e)    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neligibile în cuantum de 49 746,49 lei reprezentând, după caz:

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a

autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiile publice;

f)    Sectorul 4 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1 489 906,31 lei;

g)    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de Proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T anuală (lei)= T bianuală(lei) x 2

T bianuală (lei)= V totală(lei) x 10%, unde:

T anuală= taxa anuală de reabilitare termică T bianuală= taxa bianuală de reabilitare termică


V totală= suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigur asociației de proprietari    u

II o 10%= reprezintă cota procentuală bianuală rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani)

1,66%- reprezintă cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).”

Art.III. Se modifică art. 21 și va avea următorul cuprins:

„2?Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în Anexa ce face parte din prezenta hotărâre”.

Art.IV. Se modifică art. 3 din HCLS4 nr. 243/29.09.2017 și va avea următorul cuprins:

“3.Se aprobă asigurarea cofinanțării din buget local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2” și se vor suporta orice alte cheltuieli (corecții ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției), ce se vor interveni pe perioada implementării.”

Art. V. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

'îana Anca ARTENE

Nr. 137/30.05.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

ttr.crt

Denumim capitalelor flsubrapitaltlor

CheltnfcZf ctițlhlk

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuirii acclfelbfle

TOTAL

NEELJGiniL

TOTAL

Cotegorii

MySMIS

Subcategurii

MySMB

TVA ne-eligibili

J

2

3

4

W+4

6

7

8 = 6+7

9=J+$

î

CAPITOL 1 CTttllukll pcnlni obținem fl amenajam lerenulul

12

J.I

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

38

1.3

Amenajări penau protecția mediului si aducerea la starea inițiala

19)JW9,74

36533,25

229,752.99

0,00

0.00

0.00

229,752.99

12

39

TOTAL CAPITOL 1

i?L«9J4

36,68325

229,752.99

050

0,00

0,00

229,752.99

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asiguram uttUtițflor rxtnare obiectivului

13

11

Cheltuieli penau asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

13

40

TOTAL CAPITOL 2

0.00

050

0.00

050

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 CbettuUU pentru proiectare fl asbttnțl tehnici

14

11

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Î4

42

12

Obținerea de avize, acorduri fi autorizații

13300.00

236J.0O

16,065,00

0.00

0.00

0.00

16,065.00

14

43

33

Proiectare» inginerie

215,575.26

4 î.01630

256,891.56

0.00

0.00

0.00

256,891,56

14

44

3.4

Consultanți

0,00

0,00

0.00

0.00

Olog

0.00

0.00

14

45

3,5

Asistenta tehnict

365,797.73

6930137

435J99J0

0.00

0,00

0.00

435299.30

14

46

TOTAL CAPITOL 3

595*171»

113,08747

709J5&S6

o,w

0,00

0.00

708355*86

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru bivatijla de bați

15

4.1

Construcții ți instalații

8.921301.14

1.695.028.22

10,616229.36

74J00J3

14.098,06

88*29839

10,704 *527.74

15

53

41

Dotiri (se includ utilaje, echipamente tehnologice fi fimcțioaale cu ți firi montaj, dotiri. active neecnceata'l

0,00

0,00

0,00

050

0.00

0,00

0,00

15

54

42

Con&eucpL instalații ți dotiri aferente misurilor conexa

1239333.B0

254,473.42

1393^07.22

27,806.84

5303.30

33,090.13

1*626.89736

15

56

TOTAL CAPITOL 4

10,26033454

1549^01.65

12410,03639

102,007,17

1938135

12138832

12J3L425.il

5

CAPITOLUL 5 Alta cheltuieli

16

J.I

Organizare de țanticr

259388.14

49083.75

308.671,89

0,00

0.00

0,00

308.671,89

16

5.1.1

Lucriri de comtrucpi țj instalații aferente organizlrii de șantier

207J4930

39377,41

246,626.91

o.oo

0.00

0.00

246,62690

16

57

5.1,2

Cheltuieli conexe caganizirii de șantier

52.138,64

9,90634

62,044.98

0,00

0.00

0.00

62,044.98

16

58

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

59

53

Cheltuieli direse ți neprevizuie

1511975.31

Î92.46531

1,205,440.62

050

0,00

0.00

1.205,440.62

18

60

TOT AL CAPITOL 5

147236145

341,74956

1314,11231

0,00

050

0.00

1*514,11230

6

CAPITOLUL 4 Cheltuirii de Informat* ți puhUritatc

S

«.1

Cheltuieli de informare ți publicitate pentru jrokct, care iezuit! din obligațiile bmeficiaiuhri

29.700,00

5,643.00

35J43.QQ

0.00

0.00

0,00

35*343,00

8

17

TOTAL CAPITOL 6

29.70050

5,643.00

3534X00

0,00

050

0.00

35343,00

7

CAPITOLUL? Cheltuieli eu oudHal peutru proiect

7

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

37400.00

7.1S2.00

44.982.00

0,00

0,00

0.00

44,982.00

7

15

TOTAL CAPITOL 7

3740050

7,182,00

44,98X00

0,00

050

0,00

44,982.00

TârXrcBNJERAț>y^

'ÎÎ23«£ffij2£

•2,353,841.82

102,007.17;;1

Siswiîfjs.i

421,3 88.52;

dincsre

C+M

10,660454.18

2,025362,29

12*686,416.48

90,432.78

18,702.23

117,13551

12,803351.48

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

t

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care;

14,863^71.47

a.

Valoarea totala neel igibilă* inclusiv-TVA aferent

12138833

b.

Valoarea totala eligibilă

14,742,482,94

n

Contribuția proprie, din care;

6,018381,70

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

5.896.993,17

Corect    I

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibtle, inclusiv TVA aferent

12U8853

UI

ASISTENTĂ FINANCIARA nerambursabila solicitată

8.845.489,77

Nr. crt

Denumim opJloklor țl iubt»piioklor

FM rifeafe

TOTAL

Baza

TVA «^eligibili

TOTAL

TOTAL

1

2

3

4

5-3+4

A

7

ff~6+7

5>=J + S

1

Cheltuieli aferente masurilor din categoria t

8,921,201.14

1.695.028.21

10.616.229.35

102,007.17

19381.16

12138853

10.737,617.88

2

Cheltuieli aferente masurilor din categoria li (măsuri conexe)

1,339,333.80

254.473.43

1.593,807.23

0,00

0.00

0,00

1393*807.23

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria l si ii

10.260,534.94

1.949JO 1.65

12,210,036,59

102,007.17

19.381.36

121388,53

12331*425.12

3

Cheltuieli sfetnic C+M+E

11,673,829.49

2,218,027.61

13,891,857.10

102,007.17

19.381.35

121388.52

14 J) 13345,62

4

Ijmitare tie lSW din valoarea eligibila a cheltuielilor aferente;cap.1. cap. 2, cap.4(4.1,4.21, eap.5 (5.1.1)

],398*228,06

265,663J 3

1,663,891.39

gB

5

Valoare Maximă occepiaLă pentru Cheltuielile aferente măsurilor conexe 11 (inclusiv TVA)

1*663391.39

DA

^■1

6

Cheltuieli afeoile strategiei (parte din Cap. 3.4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Alte cheltuieli în afară de C+M+E (din DEVIZ)

647,311.63

122,989.21

770300.84

0.00

0.00

0.00

770300,84

8

Alte cheltuieli din buget nciscîuse in DEVIZ

67,500.00

12,825.00

80,325.00

0.00

0.00

0.00

80325,00