Hotărârea nr. 136/2018

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București în vederea amenajării de către Sectorul 4 al Municipiului București a pistelor de biciclete pe străzile/ trotuarele prevăzute în Anexa la prezenta, de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B-Administrația Străzilor, în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București în vederea amenajării de către Sectorul 4 al Municipiului București a pistelor de biciclete pe străzile/ trotuarele prevăzute în Anexa la prezenta, de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B-Administrația Străzilor, în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Investiții cu nr. P.9.1/604/29.05.2018;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 128 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 19 alin. (2) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită acordul Consiliul General al Municipiului București în vederea amenajării de către Sectorul 4 al Municipiului București, a pistelor de biciclete pe străzile/trotuarele prevăzute în Anexa la prezenta, de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B-Administrația Străzilor, în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Art.2. Cheltuielile pentru lucrările de amenajare a pistelor de biciclete vor fi suportate din bugetul Sectorului 4 al Municipiului București.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin Aparatul de specia efectueze toate demersurile în vederea derulării lucrărilor de amenajare străzile/trotuarele din anexa menționată la art. 1.


Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cosmin-Constantin BARBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 136/30.05.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

ANEXA

La HCLS4 NR. 136/30.05.2018

LISTA

străzilor/trotuarelor de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, pentru amenajare piste biciclisti

9

1.    Calea Șerban Vodă

2.    Str. Nițu Vasile

3.    Str. Reșița

4.    Drumul Găzarului

5.    Calea Văcărești

6.    Sos. Vitan-Bârzesti

7    >

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU