Hotărârea nr. 135/2018

Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTARARE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având în vedere :

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate privind încheierea excercițiului bugetar pe anul 2017 al Direcției Economice Nr. P.8.1/ 3101 / 29.05.2018;

în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), lit „a” și art.81 alin. (2), lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local pentru anul 2017 atât pentru partea de venituri cât și pentru partea de cheltuieli pe indicatori de venituri, ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli conform surselor de finanțare care fac parte integrantă din prezenta hotarare:

Anexa 1. - Cont execuție al bugetului local al Sectorului 4 - Venituri.

Anexa 2. - Cont execuție al bugetului local al Sectorului 4 - Cheltuieli.

Anexa 3. - Cont execuție al bugetului local al Sectorului 4 - Total Aparat propriu

Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local la partea de cheltuieli al Bugetului Local al Sectortului 4 al Municipiului București pentru anul 2Qr^pex2 subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.$£.6, J2<7J278^2.9, 2.10,2.11,2.12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local la partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primăria Sector 4) pentru anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local, pentru anul 2017 Direcții Descentralizate, la partea de cheltuieli, pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor:

Direcția învățământ și Tineret - Anexele: 4

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale - Anexa: 5

Direcția de Evidență a Persoanelor - Anexa: 6

Poliția Locală - Anexa: 7,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Anexele: 8,

Centrul Medico Social Sfântul Andrei - Anexele: 9

Centrul Cultural pentru UNESCO - Nicolae Bălcescu - Anexa : 10

Centrul de îngrijire si Asistenta nr. 1 - Anexele: 11

Art. 5 - Se aprobă contul de execuție al    creditelor externe pentru anul 2017

conform anexei: 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă contul de execuție al creditelor interne pentru anul    2017

conform anexei: 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2017, conform anexei 14, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 - Se aprobă contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii, pentru anul 2017 pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor: 15,15.1,15.2,15.3,15.4,15.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 - Se aprobă contul de execuție al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

pentru anul 2017 atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli, activitate=fe integral din venituri proprii, conform anexelor: 16, 16.1, 16.2, care fac parferintegrantă

prezenta hotărâre.    z \

*

H \ Vira /pura,

Art. 10. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.

Cosmin-CARBALAU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 135 /30.05.2018