Hotărârea nr. 133/2018

Hotărâre privind aprobarea introducerii unor categorii de servicii suplimentare negociate și a modelului actului adițional nr.5 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea introducerii unor categorii de servicii suplimentare negociate și a modelului actului adițional nr.5 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat

pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând Raportul de Specialitate al Direcției Gospodărire Locală nr.Pl 8/1073/25.05.2018, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4

Ținând seama de art.41. alin. (3) și art.24. alin. (1) din contractul de delegare a gestiunii nr. 12669/15.03.2016, încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București si SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA;

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.31/11.02.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea alegerii formei de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.32/11.02.2016 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Contractului nr.12669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4    nr,48/29.02.2016 privind aprobarea

tarifelor/prețurilor negociate cu SC Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 SA pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

Hotărârea de Guvern nr.955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr.71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzL^ia=4ntiî^lanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    /'V'* *

Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și conw^rikjdtm^e^ în temeiul art.45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) djnXege^admîdisirați'ei

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare^


HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă noile categorii de servicii suplimentare, negociate cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A., pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București, potrivit Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Se aprobă modelul actului adițional nr. 5 la contractul nr.12669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiul București, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre;

Art.3 Se mandatează Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de Specialitate, să semneze actul adițional nr. 5 la contractul nr.12669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Gospodărire Locală, Direcția Economică, Direcția Investiții și Direcția Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, conform competențelor legale, iar comunicarea acesteia va fi efectuată prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2018.

Nr. 133 /30.05.2018

TARIFE / PRETURI / SERVICII l OPERAȚIUNI SUPLIMENTARE AFERENTE CONTRACTULUI PRIVIND DEL<gXrEA SERVIC& DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN SECTORUL 4 NR. 12669 DIN jt.QZ.2Q


CATEGORIA DE ACTIVITATI B

Servicii / operațiuni privind mobilierul urban si operațiuni conexe, inclusiv cele ce necesita utilaje specii

Nr.

Crt

OPERAȚII

Unitate

Măsură

(U.M.)

Preț Unitar

Ofertat

(P.U.)

Material,

utilaj,

transport

MaiTgpeja^

coerâsigP:

munca

Indirecte

^2,5%,

Profit 5%

1

Montat pergola metalica vopsita formata din stâlp si acoperiș , panouri din sticla, din 9 module, inclusiv bara de sprijin

buc

70.356,23

59.009,58

551,25

10.795,40

2

Montat pergola metalica vopsita formata din stafp si acoperiș , panouri din sticla, din 12 module, inclusiv bara de sprijin

buc

93.790,97

78.664,76

735,00

14.391,21

3

Panou indicator personalizat

buc

262,20

195,72

26,25

40,23

4

Element arhitectonic de delimitare din granit / piatra naturala cu muchii teșite

buc

698,96

550,51

41,20

107,25

5

Element urban din beton/piatra/grănit, avand diverse forme arhitecturale

buc

387,21

286,60

41,20

59,41

6

Execuție împrejmuire din panouri din tabla perforata , zincata si vopsita, inclusiv stâlpi de susținere

ml

1.557,79

1.226,06

92,70

239,03

7

Execuție împrejmuire din panouri din tabla perforata , zincata si vopsita, inclusiv stâlpi de susținere, montata pe element modular din beton armat, finisat si protejat cu vopsea acrilica transparenta

ml

1.835,18

1.460,89

92,70

281,59

8

Poarta acces pentru împrejmuire din panouri din tabla perforata, zincata si vopsita, inclusiv sistem de închidere electromagnetic

buc

3.893,73

3.203,58

92,70

597,45

9

Montat gard din panouri metalice zincate la cald si vopsite H= 1700 -2000 mm

ml

389,48

239,72

90,00

59,76

10

Montat stâlp metalic zincat la cald, pentru gard din confecție metalica , avand H=1790 mm

buc

228,77

168,67

25,00

35,10

11

Montat staip metalic zincat la cald, pentru gard din confecție metalica , avand H=2010 mm

buc

239,51

177,76

25,00

36,75

12

Confecționare si montare elemente de mobilier din lemn de pin, rezistent la condiții de mediu exterior

mc

6.996,69

5.843,12

80,00

1.073,57

13

Proiectare structurala sî confecționare elemente metalice din europrofile (stâlpi, grinzi, ferme, scări, balustrade, parapete, podine)

kS

36,56

22,43

8,52

5,61

14

Montare panouri decorative pentru fațada

mp

576,30

431,77

56,10

88,43

15

Perete rezistent ia foc 180 min., panou metal autoportant cu izol. vata min., fete din otel 0,6 mm, inclusiv structura de sustinete si accesorii de montaj

mp

507,97

343,33

86,70

77,94

16

Invelitoare din țigla metalica, 0,5 mm grosime, protejata anticoroziv

mp

60,93

29,78

21,80

9,35

17

Montare accesorii pentru invelitoare din țigla metalica (folie anticondens, coltare, șuruburi, sipca lemn)

ml

29,99

9,68

15,71

4,60

18

Prefabricate din beton armat-fundatii, grinzi

mc

2.467,35

1.966,36

122,40

378,59

19

Usi din femn interioare/exterioare, tipizate si standard pe toc-manopera

buc

299,13

21,48

231,75

45,90

20

Procurare usi interioare, celulare, din lemn 2,05x1,00 cu geam

buc

412,30

349,04

0,00

63,26

21

Procurare usi interioare , celulare, din lemn 2,05x1,00 , pline___

buc

370,95

314,03

0,00

56,92

22

Procurare usi interioare, celulare, din lemn 2,05x1 ,Op^fi<îe^butoc

‘ -vfeup

350,89

297,05

0,00

53,84

23

Procurare usi interioare, celulare, din lemn 2,05x1 ,f)0 ornamental, cu toc    ///, a

724,34

613,20

0,00

111,14

24

| ii.

Procurare usi interioare, celulare, din HDF 2,05x1 ,pș.,pftrie,

213,04

180,35

0,00

32,69

25

Usa metalica rezistenta la foc

-'”buc

3.320,95

2.811,39

0,00

509,56

26

Element skatepark-"Quarter pipe"    J

^buc

79.854,54

63.843,45

3.758,28

12.252,81

27

Element skatepark-"Funbox with grindbox 3/3"    JZ

* buc

72.046,00

57.600,54

3.390,78

11.054,68

28 |

Element skatepark-"Funbox rail 2/3 + manual box + grindbox fur*

buc

78.823,93

63.019,47

3.709,78

12.094,68

Nr.

Crt.

OPERAȚII

Unitate

Măsură

(U.M.)

Preț Unitar Ofertat <P.U.)

Material,

utilaj,

transport

Manopera,

coef.asig.

munca

Indirecte

12,5%,

Profit 5%

29

Element skatepark-"Bank ramp"

buc

67.985,37

54.354,08

3.199,67

10.431,62

30

Element skatepark-’’Miniramp"

buc

225.242,81

180.080,89

10.600,85

34.561,07

31

Element skatepark-'Grindbox 2"

buc

22.367,19

17.882,50

1.052,69

3.432,00

32

Element skatepark-'Fallen rail" - profil rotund

buc

4.185,42

3.346,22

196,99

642,21

33

Element skatepark-'Straight rail" - profil dreptunghiular

buc

3.078,50

2.461,25

144,89

472,36

34

Element skatepark-'Grindbox 3"

buc

53.726,21

42.953,93

2.528,58

8.243,70

35

Pista modulara pentru bicicleta PC1, inclusiv panouri laterale acoperire - Pump Track

ansamblu

111.547,86

85.864,05

8.568,00

17.115,81

36

Umplutura manuala de pamant, in straturi uniforme de 10-30 cm. cu sfarmarea bulgarilor

mc

78,53

39,14

27,34

12,05

37

Sistem de proiecție cinema, cu ecran de proiecție gonflabil, proiector si sistem audio

ans

269.776,00

228.124,30

257,50

41.394,20

38

Dus solar exterior cu cap dus si baterie amestec

buc

1.247,10

978,50

77,25

191,35

39

CONTAINER tip bucătărie 244X282X1200 CM

buc

125.559,62

105.892,16

401,70

19.265,76

40

CONTAINER tip bucătărie 244X248X2400 CM

buc

251.124,12

211.788,45

803,40

38.532,27

> 41

Dotări container cu mobilier

buc

827,63

680,04

20,60

126,99

42

Dotări container cu echipamente electrice

buc

2.079,01

1.723,96

36,05

319,00

43

Dotări container cu echipamente interioare preparare apa calda

buc

829,38

624,87

77,25

127,26

44

Echipamente ventilație si evacuare aer

buc

869,33

689,59

46,35

133,39

45

Dotări containere cu recipiente metalice

buc

306,12

233,40

25,75

46,97

46

Dotări containere cu echipamente pentru producere frig

buc

3.488,86

2.917,48

36,05

535,33

47

Montat sistem de spalare si igienizare

buc

2.154,47

1.736,34

87,55

330,58

48

Dotări container cu zone de ședere si odihna

buc

249,47

195,74

15,45

38,28

49

Montare masa sah cu șezuturi din lemn tropical tratat, structura otel

0 40 protejat cu vopsea poliesterica

buc

7.249,52

5.941,25

195,91

1.112,36

50

Montarea meselor de tenis cu suprafața din rasina termorezistenta si structura din otel galvanizat

buc

3.291,34

2.590,41

195,91

505,02

51

Montarea meselor de tenis antivandalism

buc

8.586,92

7.063,35

206,00

1.317,57

52

Montarea panoului de baschet plexigias 1200 x 900 mm cu stâlp

buc

3.252,97

2.568,44

185,40

499,13

53

Montarea panoului de baschet plexigias 1800 x1050 mm

buc

6.176,97

5.043,78

185,40

947,79

54

Montarea porților de fotbal din otel profil 80 x 80 mm cu plasa 0 3 mm

buc

2.250,00

1.822,36

82,40

345,24

55

Montarea porților de handbal din otel profil 80 x 80 mm cu plasa 0 3 mm

buc

2.250,00

1.822,36

82,40

345,24

56

Montat fileu volei cu întinzator si stâlpi otel 0 76 mm

buc

1.986,02

1.598,89

82,40

304,73

57

Montat banca pe structura metalica placata cu lemn sau material compozit din WPC- L= 2,Om

buc

3.816,03

3.168,00

62,50

585,53

58

Montat banca din granit placata cu lemn de pin, L= 1,8 m - 2,00 m

buc

10.752,33

9.040,00

62,50

1.649,83

59

Montat jardiniera din granit placata cu lemn de pin

buc

21.244,78

17.900,00

85,00

3.259,78

60

Montat lanț ornamental avand D= 6mm

ml

84,85

69,58

2,25

13,02

61

Montat lanț ornamental avand D= 8mm

ml

102,21

84,28

2,25

15,68

62

Montat lanț ornamental avand D= 10mm

ml

128,84

106,82

2,25

19,77

63

Montat lanț ornamental avand D~ 12mm

ml

175,14

146,02

2,25

26,87

64

Montat rastel biciclete otel galvanizat L-1800

buc

847,06

686,19

30,90

129,97

65

Prestarea de serviciitoperatiuni ce necesita forfa

munca/manopera-muncitor specialîstt pentru

echipamente pentru fântâni si elemente

echipamentelor pentru fântâni, accesorii echlRarofe^^tatî^r^^,

T

i

24,81

0,00

21,00

66

Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita

munca/manopera-muncitor specialist pentru

echipamente electrice si elemente componente aKgcmp^Imțâgr^ electrice, accesorii echipamente electrice

lS>.'

/ ore

27,17

0,00

ijOo /

3
Nr.

Crt.

OPERAȚII

Unitate

Măsură

(U.M.)

Preț Unitar Ofertat (P.U.)

Material,

utilaj,

transport

Manopera,

coef.asig.

munca

Indirecte 12,5%, Profit 5%

67

Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita forța de munca/manopera-muncitor specialist pentru înlocuire / montare aparate / grupuri/ complexe de joaca/ echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora

ore

25,99

0,00

22,00

3,99

68

Elemente componente ale fântânilor, accesorii echipamente fântâni

conform Anexa 1

69

Elemente componente ale echipamentelor de joaca, accesorii echipamente de joaca, accesorii echipamente sportive, elemente componente din lemn si din metal pentru mobilier urban, elemente de feronerie; elemente componente aparate fitess

conform Anexa 2

l

CATEGORIA DE ACTIVITATI E    \s.5 > /

^xs5 O fn șj£.

Servicii / operațiuni de reparare, amenajare / reamenajare a drumurilor, aleilor de acces, pavajelor (betoanelorj^jjLaltor elemente

de design arhitectural

Nr.

Crt.

OPERAȚII

Unitate

Măsură

(U.M.)

Preț Unitar Ofertat (P.U.)

Material,

utilaj,

transport

Manopera,

coef.asig.

munca

Indirecte 12,5%, Profit 5%

1

Montat contur din piatra pentru elemente de pavaj avand dim

6x20x1OOcm

ml

212,93

166,62

13,64

32,67

2

Elemente de pavaj din piatra naturala, premontate

mp

487,51

380,11

32,60

74,80

3

Montat Cărămidă decorativa

mp

258,72

145,79

73,23

39,70

4

Chituirea si rostuirea zidăriei din piatra

mp

78,03

40,31

25,75

11,97

5

Adeziv pentru piatra

mp

66,65

27,58

28,84

10,23

6

Protecție hidrofuga la cuve, rezervoare, bazine cu soluție de impermeabilizare elastica, bicomponenta

mp

94,82

64,82

15,45

14,55

7

Montat soclu din cărămidă ornamentala pe strat de sapa, in spațiul verde. H = 48.50 cm (3 rânduri orizontale + capac)

ml

349,65

225,00

71,00

53,65

8

Montat soclu din cărămidă ornamentala pe asfalt. H = 48.50 cm {3 rânduri orizontale + capac)

ml

313,03

215,00

50,00

48,03

9

Montat soclu din cărămidă ornamentala pe strat de sapa, in spațiul verde. H = 35.00 cm (2 rânduri orizontale + capac)

ml

283,50

195,00

45,00

43,50

10

Montat soclu din cărămidă ornamentala, pe asfalt. H = 35.00 cm (2 rânduri orizontale + capac)

ml

246,88

170,00

39,00

37,88

11

Montat soclu din cărămidă ornamentala pe strat de sapa, in spațiul verde. H = 21.00 cm (1 rând orizontal + capac)

ml

222,08

160,00

28,00

34,08

12

Montat soclu din cărămidă ornamentala, pe asfalt. H = 21.00 cm (1 rând orizontal + capac)

ml

183,09

135,00

20,00

28,09

S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4

DIRECTOR GENERAL


Anexa nr. 1 -- Elemente componente ale fântânilor, accesorii echipamente fa

Nr. Crt.

Denumire

^4

UM

’Prertnîtar LEI fara TVA

1

Kit instalare JumpingJet Rainbow Star

buc

625,87

2

Echipament Fantana arteziana JumpingJet Rainbow Flash II /DMX/02

buc

50.093,73

3

Echipament fantana arteziana JumpingJet Rainbow Star /DMX/01

buc

15.440,76

4

Echipament fantana arteziana AirFIo 1.5 kW Z 230 V

buc

22.238,59

5

Echipament fantana arteziana AirFIo 4.0 kW / 400 V

buc

36.167,14

6

Proiector LED RGB 320 /DMX/02 16W 16°

buc

3.594,73

7

Proiector LED RGB 1500/DMX/02 32W 11°

buc

6.339,43

8

Modul LED 3x3W RGB unghi iluminare 100-120 grade

buc

1.105,44

9

Modul LED 3x3W RGB cu lentila unghi iluminare 15-25 grade:

buc

1.381,80

; 10

Controller RGB cu telecomanda 48 taste (cu cabluri si mufe conectare)

buc

276,36

11

Amplificator RGB (cu cabluri si mufe conectare)

buc

248,72

12

Sursa alimentare 12V 1.5A IP68

buc

232,14

13

Sursa alimentare 12V 3AIP68

buc

331,63

14

Sursa alimentare 12V 5A IP68

buc

397,96

15

Sursa alimentare 12V 8.5A IP68 :140 RON + TVA

buc

773,81

16

Sursa alimentare 12V10A IP68 :162 RON + TVA

buc

895,41

17

Proiector COROANA LED RGB 320 /DMX/02 16W 16°

buc

4.522,67

18

Proiector coroana submersibil LED RGB 320 /DMX/02 16W 16°

buc

5.288,04

19

Proiector LED RGB 1500 /DMX/02 32W 31°

buc

5.705,49

20

Proiector LED RGB 2200/01 55W 31°

buc

5.705,49

21

Carcasa inox proiector LED, PG16 fara lampa

buc

1.257,40

22

Carcasa inox proiector LED, PG21 fara lampa

buc

1.341,04

23

Proiector LED inox 12 VAC 15W alb 38° 6500°

buc

1.710,49

24

Proiector LED inox 12/24 V DC 11W RGB-3O0

buc

1.735,64

25

Proiector LED inox 12 V AC 9W RGB AUTO 30°

buc

1.790,79

26

Proiector LED inox 12/24V DC 11W 10°

buc

1.737,17

-    27

Proiector LED inox 12/24VDC 11W 30°

buc

1.747,27

‘ 28

Proiector LED inox 12/24 V DC 11W PG-21 White 10°

buc

1.767,46

29

Proiector LED inox 12/24 V DC 11W PG-21 RGB 30°

buc

1.819,27

30

3roiector LED inox 24VDC 27W White 30° - 0,5m.Cable+IP68 Conec.

buc

2.040,61

31

Proiector LED inox 12/24VDC 27W RGB 30° - 0,5m.Cable+IP68 Conec.

buc

2.203,49

32

Proiector LED inox 24VDC 36W White 30°+0,5m cable+IP68 Conec.

buc

2.744,34

33

Proiector LED inox 24VDC 36W RGB 30°+0,5m cable+IP68 Conec.

buc

2.809,95

- 34

Proiector LED inox24VDC 120W RGBW-30°+0,5m. cab!e+IP68 Conect.

buc

5.386,38

35

Proiector LED inox coroana - 9x3W - White - 12/24V DC 30°+0,5 m. cable+IP68 Conect.

buc

2.434,57

36

Proiector LED inox coroana- 9x3W - RGB - 12/24V DC 30°+0,5 m. cable+IP68 Conect.

buc

2.579,99

37

Proiector LED inox coroana - 9x10W - RGBW - 12/24V DC 30°+0,5 m. cable+IP68 Conect.

buc

5.063,30

38

Corp de iluminat Ocean 12 LED 24 VDC 36 W alb 30° +0,5m cablu +IP68conec. ,

2.744,34

39

Corp de iluminat Ocean 12 LED 24 VDC 36 W RGB 30* +0,5m cablu +IP68co/e&a

SvA 2.809,95

40

Reflector OCEAN LED 24 VDC 120W RGBW-30°+ 0,5m cablu + IP68 co

pect^^l

jfe\^fe.386,38

41

Cablu conexiune 12 V AC /1.0 m /01

Kl£ 173,69

42

Cablu conexiune 12 V AC /15.0 m /01    /

667,66

jlu/yNr. Crt.

Denumire

\\o, 9^

43

Cablu conexiune 12 V AC / 3.0 m Z01

buc

220,97

44

Cablu conexiune 12 V AC / 7.5 m /01

buc

361,52

45

Cablu conexiune 24 V DC Z1.5 m ZO1

buc

184,07

46

Cablu conexiune 24 V DC Z 7.5 m Z01

buc

364,23

47

Cablu DMX/1.0m/01

buc

813,85

48

Cablu DMX/1.5m/01

buc

820,81

49

Cablu DMX Z 10.0 mZ01

buc

1.050,42

50

Cablu DMX/20.0 m/01

buc

1.328,72

51

Cablu DMX / 3.0 m Z01

buc

841,57

52

Cablu DMX Z 5.0 m Z01

buc

904,17

53

Carcasa DMX Z01

buc

278,01

54

Extensie cabluri hybrid / 3.0 m Z01

buc

876,45

55

Extensie cabluri hybrid / 7.5 m Z01

buc

973,89

56

Conector cablu submersibil T 3

buc

1.022,56

57

Driver LED submersibil ZDMXZ02

buc

4.146,95

58

Sursa alimentare submersibila 250 Z 24 V /01

buc

5.148,89

, 59

Sursa alimentare submersibila 250 Z 24 V Z02

buc

4.522,67

60

Comutator submersibil 24 V DCZDMXZ02

buc

3.896,37

61

Transformator submersibil UST 150 Z01

buc

643,43

62

Transformator submersibi UST 150 ZAZ01

buc

765,02

63

Comutator comanda variabila 010a Z 24 V

buc

4.731,39

64

Comutator comanda variabila 015a / 24 V

buc

6.818,93

65

Tablou el. Distribuție, carcasa policarbonat,3 circuite, cu protective diferențiala Pi=3 kW

buc

783,48

66

Tablou el. Distributie.carcasa metalica, 9 circuite, cu protective diferențiala Pi=5 kW

buc

5.432,13

67

Tablou el. Distribuție si automatizare, carcasa metalica, 6 circuite,Pi=7 kW

buc

8.461,59

68

Tablou de comanda, 6 circuite releu termic+contactor Pi= 9,2 kW

buc

6.685,70

69

Tablou el. Distributie.carcasa metalica, 6 circuite, cu protective diferențiala Pi= 10 kW

buc

4.283,03

70

Tablou el. Distributie.carcasa metalica, 21 circuite, cu protective diferențiala Pi= 15 kW

buc

8.774,98

71

Tablou el. Distributie.carcasa metalica, 23 circuite, cu protective diferențiala Pi=

19,3 kW

buc

11.073,19

-! 72

Tablou el. Distributie.carcasa metalica, 21 circuite, cu protective diferențiala Pi= 27 kW.

buc

13.371,40

73

Panou comanda EL 100 W

buc

4.954,11

74

Panou comanda EL 101 W

buc

8.231,56

75

Panou comanda EL 110 W

buc

5.970,05

76

Panou comanda EL111W

buc

8.349,81

77

Controler RGB DMX 512 - 12Z24VDC - 300Z600W

buc

2.751,37

78

Controler RGB cu control la distanta 5Z24V DC - 360W

buc

1.491,81

79

Repetitor de putere RGB 24VDC/600W

buc

906,33

80

RGBW Controler DMX 512 7-24VDC 5 AZch Max. 480W

buc

2.682,64

81

Sursa 150W (Inlet 220V outlet 24VDC.)

buc

692,60

82

Sursa 350W Inlet 220V outlet 24VDC.    

buc

926,11

83

Sursa 500W (Inlet 220Voutlet 24VDC.)

buc

2.295,21

84

Sursa 150W (Inlet 220V outlet 12VDC.)    /i-

buc

724,77

85

Sursa 350W (Inlet 220V outlet 12VDC.)

buc

926,11

86

Sursa 500W (Inlet 220V outlet 12VDC.)

buc

2.295,21

87

T ransformator 100 W. Output 12Z24V. Imput 230Z400V

buc

259,97

88

Transformator 160 W. Output 12Z24V. Imput 230Z400V

buc

334,63

89

Transformator 250 W. Output 12Z24V. Imput 230Z400V

buc

412,84

90

Transformator 400 W. Output 12Z24V. Imput 230Z400V    ,

buc

631,18

91

Transformator 30 W. Output 12Z24V. Imput 230Z400V    /

buc |    783,97


Nr. Crt


Denumire92


Transformator 1000 W. Output 12/24V. Imput 230/400V


buc


"17159,14


93


Ansamblu de transformator pentru corp de iluminat 220/240V-12V AC - 24W


buc


241,94


94


Ansamblu de transformator pentru corp de iluminat 220/240V-12V AC - 60W


buc


359,28


95


Distribuitor circular 0 35mm țeava 0 75cm 8 Outlets 0 1/2" F


buc


2.580,47


96


Distribuitor circular 0 35mm țeava 0 75cm 16 Outlets 0 1/2" F


buc


2.988,30


97


Duza Lance jet 6


buc


70,75


98


Duza Lance jet 10


buc


91,30


99


Duza Lance jet 14


buc


342,30


100


Duza Lance jet 19


buc


887,94


101


Duza Lance jet cu debit reglabil 6


buc


98,82


102


Duza Lance jet cu debit reglabil 10


buc


125,36


103


Duza Lance jet 29


buc


4.580,89


104


Duza Lance jet fara element de verticalitate 29


buc


1.850,55


105


Duza Lance jet cu element de verticalitate 29


buc


5.053,20


106


Duza Lance jet cu flansa 29


buc


3.055,85


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


Duza Lance jet 44


Duza Lance jet cu flansa 64


Duza Lance jet cu flansa 76


Duza Lance Jet UNF 4


Duza Lance Jet UNF 6


Duza Lance Jet M 8


Duza Lance Jet M 4


Duza Lance jet Alama+INQX 30


Duza Lance jet Alama+INQX 48


Duza Lance jet Alama+INQX 70


Duza Lance jet Alama+INQX +Element de verticalitate 25


Duza Lance jet Alama+INQX +Element de verticalitate 70


Duza Lance jet Alama+INQX cu flansa 48


Duza Hollow Jet Alama+INOX 70


Duza Hollow Jet Alama+INOX cu element de verticalitate 70


Duza Hollow Jet Alama+INOX cu Falnsa 70


Duza Hollow Jet Alama+INOX DN 125


Duza Fan Jet F 9,8


Duza Fan Jet F 14,9


3uza Fan Jet F 17,8


Duza Fan 11 Jet


Duza Fan 21 Jet


Duza Palm Tree 16 Jet


Duza Palm Tree 20 Jet


Duza Palm Tree 50 Jet


Duza Palm Tree 59 Jet


Duza Willow 16 Jet


Duza Willow 20 Jet


Duza Willow 50 Jet


Duza Willow 59 Jet


Ouza Willow-Palm Tree Alama 80 Jet


Duza Crown 6 Jet


Duza Crown 6+1 Jet


Duza Crown 6+6+1 Jet


Duza Crown 12 Jet


Duza Crown 12+1 Jet


Duza Crown 12+6+1 Jet


Duza Crown 24+12+1 Jet


Duza Crown 24+12+6+1 Jet


Duza Crown (1 x80 + 6 x 6 0) Jetbuc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


10.118,74


27.239,64


27.696,07


25,00


17,14


62,60


48,96


1.230,94


1.962,88


2.024,31


2.646,98


5.226,96


3.224,32


3.796,50


6.999,17


5.057,87


11.821,85


340,55


547,61


783,27


1.206,77


.630,69


976,25


1.404,21


4.762,38


6.656,31


1.007,59


1.404,21


4.762,38


6.876,94


5.387,14


265,40


272,09


323,00


267,71


275,44


323,00


750,47


813,22


1.798,03


Nr. Crt.

Denumire

UM&

^^t'unit^cLEI

147

Duza Crown (1 x 12 0 + 6 x 8 0+12 x 8 0) Jet

buc

148

Duza Crown (1 x 16 0 + 6 x 10 0 + 24 x 8 0) Jet

buc

10.680,12

149

Duza Crown Speciala 12x 08mm. - 0 2%" H Jet

buc

4.622,54

150

Duza DANUBIO -13xa8

buc

4.908,08

151

Duza Crown Speciala (12+6) x 08mm H

buc

5.691,13

152

Duza Crown Speciala (12+6+1) x 08mm H

buc

5.298,90

153

Duza Crown Speciala 13 x 0 8 mm

buc

4.847,69

154

Duze Sfera 2" F 15 brațe 0 6 mm

buc

3.529,77

155

Duze Sfera 2“ F 29 brațe 0 6 mm

buc

3.940,67

156

Duze Sfera 2" F 43 brațe 0 6 mm

buc

4.429,28

157

Duze Sfera 3*' F 11 brațe 0 8 mm

buc

7.514,17

158

Duze Sfera 2" F 21 brațe 0 8 mm

buc

8.281,08

159

Duze Sfera 3" F 31 brațe 0 8 mm

buc

9.282,26

160

Duza Caiix 13,5 cm

buc

445,58

161

Duza Calix 17 cm

buc

524,20

162

Duza Calix 21 cm

buc

887,03

. 163

Duza Calix 31 cm

buc

2.398,70

164

Duza Arum Lily Jet 18 cm

buc

511,87

165

Duza Arum Lily Jet 33 cm

buc

2.726,51

166

Duza Ciuperca 0 3/4" F 29 cm

buc

441,05

167

Duza Ciuperca 0 3/4" F 39 cm

buc

463,54

168

Duza Ciuperca 0 2" F 35 cm

buc

848,81

169

Duza Ciuperca 0 2" F 50 cm

buc

951,46

170

Duza Ciuperca 0 2" F 64,5 cm

buc

1.029,46

171

Crystal Jet 0 15 mm, 1"F

buc

5.978,27

172

Unitate Raînbow Jet 0 15 mm, 1" F

buc

6.300,43

173

Unitate Compact Crystal Jet 0 15 mm, 1" F

buc

6.587,37

174

Unitate Compact Raînbow Jet 0 15 mm, 1" F RGBW 10W 24Vdc

buc

8.450,52

175

Accesorii Raînbow Jet

buc

1.291,95

176

Sistem iluminare cu LED- Fibra optica- 75 W / 230 VAC pentru Raînbow (curcubeu)

buc

2.201,12

177

Sistem de iluminare-lampi de difuzare led 240V 50Hz 150W 8 Culori

buc

2.507,55

178

Conector pentru tub din fibra optica

buc

370,70

179

Cablu din fibra optica-1 metru- 75 x 0,75mm2

buc

66,23

180

Pompa submersibila 130W 240V-50HZ, 10m. Cabfu

buc

1.357,62

: 181

Pompa submersibila 420W 240V-50HZ, 10m. Cablu

\ buc

1.897,63

182

Duza de zapada 1" M-50 0 orificiu de evacuare    IN

?\ buc

1.432,55

183

Duza de zapada 1 "F- 32 mm 0 orificiu de evacuare

\t\buc

461,31

184

Duza de zapada inox V/2" M- 50mm 0 orificiu de evacuare

1'cțuc

1.410,75

185

Duza de zapada inox 2" M- 75mm 0 orificiu de evacuare    \ ț 'SCfe

/cjouc

2.850,90

186

Duza cascada 1/2" M-35mm 0 orificiu de evacuare

5^1; /

<7 buc

251,20

187

Duza cascada 1" M-50mm 0 orificiu de evacuare

/ buc

678,67

188

duza cascada 1/2" F-82mm 0 orificiu de evacuare

- VV

buc

1.779,10

189

Duza cascada alama + inox 2"F-100mm 0 orificiu de evacuare

buc

1.525,74

190

Duza cascada alama + inox 2 1/2"F-125mm 0 orificiu de evacuare

buc

2.946,51

191

Duza cascada alama + inox 3"F-150mm 0 orificiu de evacuare

buc

3.541,47

192

Duza cascada alama + inox+ articulație sferica 2"F-100mm 0 orificiu de evacuare

buc

2.958,77

193

Duza cascada alama + inox + articulație sferica 21/t"F-125m 0 orificiu de evacuare

buc

5.201,69

194

Duza cascada alama + inox + articulație sferica 3"F-150mm 0 orificiu de evacuare

buc

6.744,14

195

Duza cascada alama + inox + flansa 3"F-150mm 0 orificiu de evacuare

buc

4.802,91

196

Duza coloana cu spuma 0 1" F, 24 duze x 4mm.    j

buc

900,48

197

Duza coloana cu spuma 0 1 1/4" F, 30 duze x 6mm.    /

buc |

1.438,26

Nr. Crt.


Denumire198


Duza coloana cu spuma 0 2 1/2” F, 72 duze x 6mm.


ssct


buc


~578T4,89


199


Duza coloana cu spuma 0 3" F, 90 duze x 6mm.


buc


8.557,69


200


Duza Gheizer 1/2" M-16mm 0 orificiu de evacuare


buc


348,84


201


Duza Gheizer 1" M- 24mm 0 orificiu de evacuare


buc


883,98


202


Duza Gheizer din alama +inox 0 1 1/2" F - orificiu de evacuare 48mm w/fara articulație sferica


buc


1.293,41


203


Duza Gheizer din alama +inox 0 2 " F - orificiu de evacuare 60,5mm w/fara articulație sferica


buc


1.901,11


204


Duza Gheizer din alama +inox 0 2 1/2" F - orificiu de evacuare 80mm w/fara articulație sferica


buc


4.505,88


205


Duza Gheizer din alama +inox 0 3" F - orificiu de evacuare 100mm w/fara articulație sferica


buc


7.554,99


206


Duza Gheizer din alama +inox+articulatie sferica 0 114” F - orificiu de evacuare 48mm


buc


2.260,95


207


Duza Gheizer din alama +inox+articulatie sferica 0 2” F - orificiu de evacuare 60,5mm


208


Duza Gheizer din alama +inox+articulatie sferica 0 214” F - orificiu de evacuare 80mm


209


Duza Gheizer din alama +inox+articuiatie sferica 0 3” F - orificiu de evacuare 100mm


210


Duza gheizer + inox +flansa 0 3" F - orificiu de evacuare 100mm


211


Duza de zapada 1/2" M-25 mm 0 orificiu de evacuare


212


Duza de zapada 1" M-50 mm 0 orificiu de evacuare


213


Duza de zapada 1 1/2" M-65 mm 0 orificiu de evacuare


214


Duza de zapada 2" M-75 mm 0 orificiu de evacuare


215


Duza de zapada 2 1/2" M-107 mm 0 orificiu de evacuare


216


Duza rotativa 3/4"M-10+1 duze


217


Duza rotativa 1"M-10+1 duze


218


Duza rotativa 1 1/2"M-10+1 duze


219


DUZE DANSANTE 0 3/4" M


220


DUZE DANSANTE 0 1 1/2" M


221


DUZE DANSANTE 0 2" M


222


Duza dublu rotativ 1 1/2"M cu 22 0 4 mm duze.


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


Duza dublu rotativ 1 1/2" M cu 42 0 4 mm duze.


Duza tornado 0 3" M cu duze Lance 8 mm orificiu de ieșire


Duza sferica rotativa 3" F 15 duze 0 6 mm


Duza sferica rotativa 3" F 29 duze 0 6 mm


Duza sferica rotativa 3" F 43 duze 0 6 mm


Duza sferica rotativa 3" F 11 duze 0 8 mm


Duza sferica rotativa 3" F 21 duze 0 8mm


Duza sferica rotativa 3" F 31 duze 0 8mm


Duza de pulverizare 1/2" F -6mm 0 orificiu de evacuare


Duza de pulverizare 3/4" F -8mm 0 orificiu de evacuare


Duza de pulverizare 1" F -10mm 0 orificiu de evacuare


Duza de pulverizare 1 1/2" F -15mm 0 orificiu de evacuare


Pulverizare ceata 0 1-1/4" F, orificiu de evacuare 7 x 6 mm


Pulverizare ceata 0 2-1/2" F, orificiu de evacuare 7x10 mm


Pulverizare ceata 0 3" F, orificiu de evacuare 7x15 mm


Mini-sfera de apa 39 brațe, 60 cm 0


Mini-sfera de apa 85 brațe,. 75 cm 0


Mini-sfera de apa 115 brațe, 90 cm 0


Sfera de apa 36 brațe, 90 cm 0, inaltime 180 cm


Sfera de apa 76 brațe, 120 cm 0, inaltime 240 cm


Sfera de apa 146 brațe, 150 cm 0, inaltime 300 cm


Sfera de apa 221 brațe, 240 cm 0, inaltime 480 cmNr. Crt.

Denumire

—pt

245

Sfera de apa 256 brațe, 300 cm 0, înălțime 600 cm

buc

246

Mini-semisfera de apa 24 brațe, 60cm 0

buc

.....X708.33

247

Mini-semisfera de apa 52 brațe, 75cm 0

buc

14.743,58

248

Mini-semisfera de apa 64 brațe, 90cm 0

buc

18.368,89

249

Semisfera de apa 26 brațe, 90cm 0, înălțime 90 cm

buc

13.889,06

250

Semisfera de apa 46 brațe, 120cm 0, înălțime 120 cm

buc

17.185,80

251

Semisfera de apa 91 brațe, 150cm 0, înălțime 150 cm

buc

33.303,71

252

Semisfera de apa 126 brațe, 240cm 0, înălțime 240 cm

buc

43.608,32

253

Semisfera de apa 136 brațe, 300cm 0, inaltîme 300 cm

buc

49.007,02

254

Perdea de apa (duze pentru linii + capacul de cuplaj)

buc

65,25

255

Perdea de apa (duze + capacul de cuplaj)

buc

68,94

256

Perdea de apa (sarcina + capacul de cuplaj)

buc

83,43

257

perdea de apa (capacul de cuplaj) piesa de schimb

buc

5,37

258

Perdea de apa (supresor de stropire)

buc

8,01

259

Perdea de apa (Mylar rola panglica 75m)

buc

217,29

260

Perdea de apa (Mylar rola panglica 100m)

buc

301,62

- 261

Linie de captare a apei inox 1m lungime 035 mm fn. 2 x 0 1%"M 24 orificiu de evacuare

buc

1.474,62

262

Linie de captare a apei inox 2m lungime 054 mm In. 2 x 0 2"M 48 orificiu de evacuare

buc

3.064,28

263

Linie de captare a apei inox 3m lungime 054 mm In. 2 x 0 2"M 72 orificiu de evacuare

buc

4.306,08

264

Perete de apa PVC 1m lungime orif. de intrare 2x0 1-1/4" M. 24 orif de evacuare

buc

1.197,16

265

Perete de apa PVC 2m lungime orif. de intrare 2x02" M. 48 orif de evacuare

buc

2.402,54

266

Perete de apa PVC 1 m lungime orif. de intrare 2 x 0 2" M. 72 orif de evacuare

buc

3.477,06

267

Stavilar pentru caderea de apa AISÎ 304 input 1" F lungime 60 cm

buc

1.090,67

268

Stavilar pentru caderea de apa AISI 304 input 2 X1" F lungime 90 cm

buc

1.515,29

269

Stavilar pentru caderea de apa AISI 304 input 1" F lungime 60 cm cu lungime alba

buc

1.339,51

270

Stavilar pentru caderea de apa AISI 304 input 2 X1" F lungime 90 cm cu lumina alba

buc

1.817,11

271

Stavilar pentru caderea de apa AISI 304 input 1" F lungime 60 cm cu lumina RGB

buc

1.662,73

272

Stavilar pentru caderea de apa AISI 304 input 2 X1" F lungime 90 cm cu lumina RGB

buc

2.147,50

273

Perdea de apa digitala de 4m cu configurația de baza

buc

190.613,52

274

3erdea de apa digitala de 6m cu configurația de baza

buc

239.237,92

275

Perdea de apa digitala de 10m cu configurația de baza

buc

322.443,63

276

Element verticalitate 10

buc

351,00

277

Duza Cornet 10-12 Silver

buc

236,22

278

Duza Cornet 10 -12 T

buc

211,85

279

Duza Cornet 10-14 Silver

buc

253,63

280

Duza Cornet 10 -14 T

buc

239,71

281

Duza Cornet 15-15 Silver

buc

486,74

282

Duza Cornet 15-17 Silver    A

buc

507,63

283

Duza Comet15-17T    /

buc

451,98

284

Duza Cornet 15 - 20 T    c    ) c

buc

563,27

285

Duza Cornet 3 - 5 T

/

buc

37,26

286

Duza Cornet 3 - 6 Silver

buc

43,53

287

Duza Cornet 3 - 6 T

buc

38,58

288

Duza Cornet 5-10 Silver

buc

99,17

289

Duza Cornet 5 -10 T    .    «

buc

88,03

290

Duza Cornet 5 - 8 Silver    /

buc

89,49

291

Duza Cornet 5 - 8 T    ,    /\ t

buc

79,68

1

3"


Denumire

Nr. Crt.

292

Duza Cascade 110 T

buc x

^^5^.54

293

Duza Cascade 130 T

buc

8.419,24

294

Duza Cascade 50 T

buc

897,34

295

Duza Cascade 70 T

buc

1.391,32

296

Duza Cascade 90 T

buc

2.435,20

297

Duza Fan Jet 10 - 20 - 6 silver

buc

2.156,77

298

Duza Fan Jet 10 - 6 E

buc

556,31

299

Duza Fan Jet 15 - 8 E

buc

625,87

300

Duza Finger nozzie 7 -15 E

buc

1.808,90

301

Duza Geyser100 T

buc

10.047,63

302

Duza Geyser 20 T

buc

1.126,89

303

Duza Geyser 40 T

buc

1.704,51

304

Duza Geyser 60 T

buc

2.963,92

305

Duza Geyser 80 T

buc

6.582,28

306

Duza Geyser Jet 30

buc

2.668,36

307

Duza Grand Vulcan 30

buc

2.668,36

308

Duza Gushing nozzie 115-15 silver

buc

1.801,94

309

Duza High Jet 30

buc

567,74

310

Duza Hollow Jet 100

buc

5.773,93

311

Duza Hollow Jet 130

buc

12.582,92

312

Duza Hollow Jet 130

buc

9.453,10

313

Duza Hollow Jet 68

buc

1.658,10

314

Duza rotitoare 5 -15 E

buc

6.930,21

315

Duza rotitoare 5 - 30 E

buc

12.942,26

316

Duza Lava 25 - 5 E

buc

1.384,36

317

Duza Lava 30 - 10 E

buc

1.669,62

318

Duza Lava 45 -10 E

buc

1.948,05

319

Duza Lava 60 -10 E

buc

2.504,63

320

Duza Jet spumant 35 -10 E

buc

643,43

321

Duza Jet spumant 55 -10 E

buc

1.363,46

322

Duza Jet spumant 55 -15 E

buc

1.228,71

323

Duza Jet spumant 75 - 20 silver

buc

4.035,52

324

Duza Trumpet Jet 30

buc

2.680,93

325

Duze semisfere d1200

buc

30.477,54

326

Duze semisfere d1500

buc

48.012,80

327

Duze semisfere d2500

buc

65.408,86


328


Duze semisfere d900


buc


20.179,05


329


Duze sfera d1200


buc


43.489,79


330


Duze sfera d1500


buc


72.367,21


331


Duze sfera d2500


332


Duze sfera d900


333


334


Duza Vulcan 300 /19 - 8

Duza Vulcan 43-3


335


336


337


338


339


340


341


342


343


344


345


^ompa uscata 1.1 kwd=65-4


Dompa uscata 1.5 kw <1=50-4


Pompa uscata 2.2 kw d=40-4 IE3


Pompa uscata 3.0 kw d=80-4 IE3


Pompa uscata 4.0 kw-50-4 IE3


Pompa uscata 4.0 kw-80-4 IE3


Pompa uscata 5.5 kw-80-4 IE3


Pompa uscata 7.5 kw -100-4 IE3buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


106.672,17


26.441,74


17.395,78


1.533,05


10.924,43


10.228,57


12.385,61


13.916,50


16.073,61


16.073,61


18.230,65


20.318,26


Pompa submersibila carcasa inox, cu filtru, 5,5kw 400V (sau echivalent)


Pompa submersibila carcasa inox, cu filtru, 7,5kw400V (sau echivalent)


3ompa submersibila carcasa inox, cu filtru, 1,1 kw 4Q0V (sau echivalent)


buc36.531,30


44.088,23


13.429,41


18.509,09


Ol

Nr. Crt.

Denumire

j*. ””

îw

347

Pompa submersibila carcasa inox, cu filtru, 2,2 kw 400V (sau echivalent)

buc

^17317,54

348

Pompa submersibila carcasa inox, cu filtru, 4 kw 400V (sau echivalent)

buc

20.450,45

349

Pompa submersibila carcasa inox, cu filtru, 3 kw400V (sau echivalent)

buc

20.318,26

350

Pompa submersibila carcasa inox, cu filtru, 5,5 kw 400V (sau echivalent)

buc

33.608,81

351

Pompa de suprafața pentru ape curate 1.1 kw d=65-4

buc

2.323,27

352

Pompa de suprafața pentru ape curate 1.5 kw d=50-4

buc

2.466,97

353

Pompa de suprafața pentru ape curate 2.2 kw d=40-4 IE3

buc

4.933,95

354

Pompa de suprafața pentru ape curate 3.0 kw d=80-4 IE3

buc

4.754,31

355

Pompa de suprafața pentru ape curate 4.0 kw -50-4 IE3

buc

5.664,46

356

Pompa de suprafața pentru ape curate 4.0 kw-80-4 IE3

buc

5.903,97

357

Pompa de suprafața pentru ape curate 5.5 kw-80-4 IE3

buc

7.221,29

358

Pompa de suprafața pentru ape curate 7.5 kw -100-4 IE3

buc

7.652,41

359

Pompa de ridicare a presiunii 5,5kw 400V (sau echivalent)

buc

9.269,11

360

Pompa de ridicare a presiunii 7,5kw 400V (sau echivalent)

buc

12.394,75

361

Pompa de ridicare a presiunii, 1,1kw 400V (sau echivalent)

buc

3.371,13

-    362

Pompa de ridicare a presiunii 2,2 kw 400V (sau echivalent)

buc

4.975,86

„    363

Pompa de ridicare a presiunii cu filtru, 2,2 kw 400V (sau echivalent)

buc

4.419,00

364

Pompa de ridicare a presiunii 4 kw 400V (sau echivalent)

buc

7.472,77

365

Pompa de ridicare a presiunii cu filtru, 3 kw 400V (sau echivalent)

buc

5.742,30

366

Pompa de ridicare a presiunii 5,5 kw 400V (sau echivalent)

buc

9.257,14

367

Pompa submersibila cu carcasa de plastic 300 W (sau echivalent)

buc

267,54

368

Pompa submersibila cu carcasa de plastic 400 W (sau echivalent)

buc

407,68

369

Pompa submersibila cu carcasa de plastic 550 W (sau echivalent)

buc

471,38

370

Pompa submersibila cu carcasa de plastic 800 W (sau echivalent)

buc

445,90

371

Pompa submersibila cu carcasa de plastic 1000 W (sau echivalent)

buc

547,82

372

Pompa de suprafața, carcasa de fonta 370 W

buc

401,31

373

Pompa de suprafața, carcasa de fonta 500 W

buc

347,80

374

Pompa de suprafața, carcasa de fonta 620 W

buc

444,63

375

Pompa submersibila USP 412 W

buc

16.352,04

376

Pompa submersibila USP 413 D

buc

16.143,18

377

Pompa submersibila USP 512 W

buc

21.661,12

378

Pompa submersibila USP 513 D

buc

22.030,01

379

Pompa submersibila USP 662 W

buc

22.586,73

380

Pompa submersibila USP 663 D

buc

22.016,09

381

Pompa submersibila USP 813 D

buc

24.980,28

f 382

Pompa submersibila USP H 673 D

buc

22.614,53

383

Echipament fanta na duza multiforma H max8,9 m D max 8 m pompe submersibile DMX 400 ( 3 buc ), set 4 lampiRGB inclusiv LED driver si accesorii

buc

177.822,96

384

Echipament fantana duza variojet H max 4,5 m D max 5 m (3 buc ),

pompe submersibile DMX 240 ( 6 buc), set 3 lămpi RGB

inclusiv LED driver si accesorii ( 3 buc ), set suport) duze >Mâmp6.C?^x

buc

240.520,22

385

<it cabluri DMX

buc

15.099,84

386

<it cabluri 24V    /r?

buc

2.140,32

387

Sursa submersibila 24V    /

buc

6.644,40

388

Controler DMX    I r=g

buc

11.089,68

389

Extensie comunicare controler - internet

buc

9.849,00

390

Anemom etru

buc

731,47

391

Tablou electric comanda si control

buc

22.020,60

392

Echipament filtrare

buc

11.328,41

393

Echipament fantana arteziana lac MAXI II 4.0 kW / 400 V

buc

45.642,30

394

Echipament fantana arteziana lac MAXI II 5 HP / 3 P / 230 V

buc

40.351,90

395

Echipament fantana arteziana lac MIDI I11.1 kW / 230 V

J

buc

33.153,42

396

Echipament fantana arteziana lac MIDI II 2 HP /1 P / 230 V    }

buc

28.703,52

397

Cutie conexiuni hibrid    /

buc

514,52

Nr. Crt.

Denumire

v O. u

w

>Wuditat: lei

398

Duza Inflow 15 E

buc

^£^^^876,45

399

Cutie joncțiuni IP68 14/M 20

buc

3.618,01

400

Cutie joncțiuni IP68 8/M 21

buc

2.894,35

401

Carcasa duze Single

buc

7.166,80

402

Carcasa duze Varîo

buc

11.481,02

403

Echipament fantana PondJet Eco

buc

6.261,72

404

Cutie de conexiuni 24 V

buc

507,63

405

Conexiune de putere 20

buc

194,51

406

Conexiune de putere 43

buc

514,52

407

Sursa alimentare 85/265V AC/24V DC 48W/2 A

buc

458,88

408

Cutie de alimentare 12 V AC /01

buc

186,99

409

Cutie de alimentare 24 V DC /01

buc

222,37

410

Pompa submersibila 95W 240V-50HZ, 10 mts. Cablu

buc

948,81

411

Pompa submersibila 130W 240V-50HZ, 10 m. Cabiu

buc

1.357,62

412

Pompa submersibila 230V 50HZ 220W, 10 m cablu

buc

1.506,93

413

Pompa submersibila 420W 240V-50HZ, 10 m. Cablu

buc

1.897,63

414

Pompa submersibila verticala 560W 240V-50HZ, 10 m. Cablu

buc

2.775,96

415

Pompa submersibila 1000W 240V-50HZ, 10 m. Cablu

buc

3.258,31

416

Sistem pompa + Filtru cu nisip quartzos D 600

buc

12.524,83

417

Sistem pompa + Filtru cu nisip quartzos D 800

buc

20.526,98

418

Echipament filtrare gravitațional bio 140000 I

buc

11.704,37

419

Echipament curățire fantana

buc

21.501,14

420

Nisip cuartzos filtrare - sac

buc

145,84

421

Inlocuire/montare pompa peristaltica (4 l/h)

buc

1.498,63

422

Inlocuire/montare tanc compact de dozaj

buc

3.163,96

423

Glisor 250

buc

11.133,15

424

Solenoid 1"24V

buc

1.739,18

425

Solenoid 1/2" 24 V

buc

904,17

426

Sonda Ph

buc

2.873,52

427

Sonda Redox

buc

1.321,75

428

Furtun corugat 1 1/2", 25 m

buc

36,28

429

Furtun corugat 2", 20 m

buc

53,83

430

Conexiune pivotantă 10 sîlver

buc

897,34

431

Conexiune pivotantă 15 sîlver

buc

1.231,28

432

Conexiune pivotantă 20 silver

buc

1.704,51

433

Glisor perete

buc

6.561,39

434

Senzor nivel

buc

1.892,33

435

Soft programare WECS I11024 /DMX/02

buc

21.570,78

436

Soft program a re WECS II 512 /DMX/02

buc

7.653,95

437

Soft program a re WECS IE 512/1024 web server-extension

buc

6.123,06

438

Controler echipament fantana dependent de vânt

buc

5.392,43

439

Nisip pentru filtrare    0,4 - 0,8 mm

kg

120,02

440

Filtru cu cartuș tip CF25 5,5 m3/h    50 mm + 1 1/2”

buc

952,26

441

Filtru cu cartuș tip CF50 11,5 m3/h    50 mm + 1 1/2"

buc

1.206,32

442

Cartuș pentru filtru CF25

buc

219,39

443

Cartuș pentru filtru CF50

buc

330,06

444

Țeavă de presiune din PVC 10 bari    20 mm

m

5,81

445

Țeavă de presiune din PVC 10 bari    25 mm    /iBf

m

5,95

446

Țeavă de presiune din PVC 10 bari    32 mm    £    * *1

m

7,69

447

Țeavă de presiune din PVC 10 bari    40 mm

m

10,10

448

Țeavă de presiune din PVC 10 bari    50 mm

m

16,59

449

Țeavă de presiune din PVC 10 bari    63 mm

Wz

m

24,68

450

Țeavă de presiune din PVC 10 bari    75 mm

m

32,38

451

Țeavă de presiune din PVC 16 bari    32 mm    ---

m

12,17

452

Țeavă de presiune din PVC 16 bari    40 mm    /

m

15,58

0

A .

c

c

Nr. Crt.

Denumire

w

țretalutar L^l

453

Țeava de presiune din PVC 16 bari    50 mm

-

m ■'■î:

=2^3^5^8,26

454

Țeava de presiune din PVC 16 bari    63 mm

m

39,23

455

Țeava de presiune din PVC 16 bari    75 mm

m

61,32

456

Cot 90°din PVC 20 mm

buc

2,97

457

Cot 90°din PVC 25 mm

buc

3,43

458

Cot 90°din PVC 32 mm

buc

5,06

459

Cot 90°din PVC 40 mm

buc

6,88

460

Cot 90°din PVC 50 mm

buc

9,13

461

Cot 90°din PVC 63 mm

buc

13,69

462

Cot 90°din PVC 75 mm

buc

27,39

463

Cot 45° din PVC 20 mm

buc

4,56

464

Cot 45° din PVC 25 mm

buc

6,06

465

Cot 45° din PVC 32 mm

buc

7,91

466

Cot 45° din PVC 40 mm

buc

7,12

467

Cot 45° din PVC 50 mm

buc

8,41

468

Cot 45° din PVC 63 mm

buc

14,67

l 469

Cot 45° din PVC 75 mm

buc

28,74

470

Teu egal 90° din PVC 20 mm

buc

3,43

471

Teu egal 90° din PVC 25 mm

buc

4,36

472

Teu egal 90° din PVC 32 mm

buc

6,92

473

Teu egal 90° din PVC 40 mm

buc

8,41

474

Teu egal 90° din PVC 50 mm

buc

13,04

475

Teu egal 90° din PVC 63 mm

buc

19,21

476

Teu egal 90° din PVC 75 mm

buc

36,30

477

Teu egal 45° din PVC 20 mm

buc

19,54

478

Teu egal 45° din PVC 25 mm

buc

19,27

479

Teu egal 45° din PVC 32 mm

buc

25,81

480

Teu egal 45° din PVC 40 mm

buc

34,87

481

Teu egal 45° din PVC 50 mm

buc

31,95

482

Teu egal 45° din PVC 63 mm

buc

54,22

483

Teu egal 45° din PVC 75 mm

buc

166,88

484

Teu redus 90° din PVC 25 mm x 20 mm

buc

6,55

485

Teu redus 90° din PVC 32 mm x 20 mm

buc

8,81

486

Teu redus 90° din PVC 32 mm x 25 mm

buc

9,13

, 487

Teu redus 90° din PVC 40 mm x 20 mm

buc

13,17

' 488

Teu redus 90° din PVC 40 mm x 25 mm

buc

13,82

489

Teu redus 90° dîn PVC 40 mm x 32 mm

buc

14,64

490

Teu redus 90° din PVC 50 mm x 20 mm

buc

18,37

491

Teu redus 90° din PVC 50 mm x 25 mm

buc

19,36

492

Teu redus 90° din PVC 50 mm x 32 mm

buc

20,34

493

Teu redus 90° dîn PVC 50 mm x 40 mm

buc

21,32

494

Teu redus 90° din PVC 63 mm x 20 mm

buc

30,37

495

Teu redus 90° din PVC 63 mm x 25 mm

buc

31,35

496

Teu redus 90° din PVC 63 mm x 32 mm

buc

32,33

497

Teu redus 90° din PVC 63 mm x 40 mm

buc

33,31

498

Teu redus 90° din PVC 63 mm x 50 mm

buc

34,29

499

Teu redus 90° din PVC 75 mm x 32 mm

buc

55,56

500

Teu redus 90° din PVC 75 mm x 40 mm

buc

56,38

501

Teu redus 90° din PVC 75 mm x 50 mm

buc

57,20

502

Teu redus 90° din PVC 75 mm x 63 mm

buc

58,01

503

Cruce din PVC 20 mm

buc

16,94

504

CrucedinPVC 25mm    *\

buc

20,91

505

Cruce din PVC 32 mm    c|

buc

22,90

506

Cruce din PVC 40 mm

1 > 1

buc

30,86

507

Cruce din PVC 50 mm

buc

40,79

Nr. Crt.

Denumire

Vș-g/ț

UIVPZ>

w

„SufatWW'

508

Cruce din PVC 63 mm

buc

62i08

509

Cruce din PVC 75 mm

buc

227,89

510

Adaptor din PVC cu FE 20/25 mm x 1/2"

buc

3,34

511

Adaptor din PVC cu FE 20/25 mm x 3/4"

buc

5,18

512

Adaptor din PVC cu FE 25/32 mm x 1/2"

buc

3,69

513

Adaptor din PVC cu FE 25/32 mm x 3/4"

buc

3,73

514

Adaptor din PVC cu FE 25/32 mm x 1"

buc

5,92

515

Adaptor din PVC cu FE 32/40 mm x 3/4"

buc

7,36

516

Adaptor din PVC cu FE 32/40 mm x 1"

buc

5,88

517

Adaptor din PVC cu FE 32/40 mm x 1 1/4"

buc

8,24

518

Adaptor din PVC cu FE 40/50 mm x 1"

buc

10,44

519

Adaptor din PVC cu FE 40/50 mm x 1 1/4"

buc

10,44

520

Adaptor din PVC cu FE 40/50 mm x 1 1/2"

buc

10,44

521

Adaptor din PVC cu FE 50/63 mm x 1 1/4"

buc

12,98

522

Adaptor din PVC cu FE 50/63 mm x 1 1/2"

buc

8,69

523

Adaptor din PVC cu FE 50/63 mm x 2"

buc

8,53

! 524

Adaptor din PVC cu FE 63/75 mm x 1 1/2"

buc

25,03

525

Adaptor din PVC cu FE 63/75 mm x 2"

buc

13,82

526

Adaptor din PVC cu FE 63/75 mm x 2 1/2"

buc

25,42

527

Adaptor din PVC cu FI 20 mm x 1/2"

buc

4,17

528

Adaptor din PVC cu FI 25 mm x 1/2"

buc

7,01

529

Adaptor din PVC cu FI 25 mm x 3/4"

buc

5,39

530

Adaptor din PVC cu FI 32 mm x 3/4"

buc

25,07

531

Adaptor din PVC cu FI 32 mm x 1"

buc

5,64

532

Adaptor din PVC cu FI 40 mm x 1"

buc

30,27

533

Adaptor din PVC cu FI 40 mm x 1 1/4"

buc

7,82

534

Adaptor din PVC cu FI 50 mm x 1 1/4"

buc

38,53

535

Adaptor din PVC cu FI 50 mm x 1 1/2"

buc

11,01

536

Adaptor din PVC cu Fi 63 mm x 1 1/2"

buc

52,27

537

Adaptor din PVC cu FI 63 mm x 2"

buc

15,69

538

Adaptor din PVC cu FI 75 mm x 2 1/2"

buc

159,70

539

Mufă egală din PVC 20 mm

buc

2,41

540

Mufă egală din PVC 25 mm

buc

2,88

541

Mufă egală din PVC 32 mm

buc

3,03

, 542

Mufă egală din PVC 40 mm

buc

5,13

’ 543

Mufă egală din PVC 50 mm

buc

5,54

544

Mufă egală din PVC 63 mm

buc

8,18

545

Mufă egală din PVC 75 mm

buc

18,49

546

Mufă redusă din PVC 32/25 mm x 20 mm

buc

4,81

547

Mufă redusă din PVC 32/25 mm x 25 mm

buc

5,68

548

Mufă redusă din PVC 40/32 mm x 20 mm

buc

6,52

549

Mufă redusă din PVC 40/32 mm x 25 mm

buc

7,69

550

Mufă redusă din PVC 40/32 mm x 32 mm

buc

7,69

551

Mufă redusă din PVC 50/40 mm x 32 mm

buc

8,50

552

Mufă redusă din PVC 50/40 mm x 40 mm

buc

11,03

553

Mufă redusă din PVC 63/50 mm x 25 mm

buc

14,43

554

Mufă redusă din PVC 63/50 mm x 32 mm

buc

14,43

555

Mufă redusă din PVC 63/50 mm x 40 mm .

buc

17,05

556

Mufă redusă din PVC 63/50 mm x 50 mm    /

buc

17,05

557

Mufă redusă din PVC 75/63 mm x 32 mm

buc

25,29

558

Mufă redusă din PVC 75/63 mm x 40 mm    qi £

buc

25,29

559

Mufă redusă din PVC 75/63 mm x 50 mm    \

buc

25,29

560

Mufă redusă din PVC 75/63 mm x 63 mm    W

buc

25,29

561

Mufă redusă din PVC 90/75 mm x 40 mm

buc

33,03

562

Mufă redusă din PVC 90/75 mm x 50 mm

buc

33,03


Nr. Crt.

Denumire

13

^j^nijăr LEI £

563

Mufă redusă din PVC 90/75 mm x 63 mm

buc^?

564

Mufă redusă din PVC 90/75 mm x 75 mm

buc

'^^52=33,03

565

Reducție scurtă din PVC 20 mm x 16 mm

buc

2,37

566

Reducție scurtă din PVC 25 mm x 16 mm

buc

3,64

567

Reducție scurtă din PVC 25 mm x 20 mm

buc

2,76

568

Reducție scurtă din PVC 32 mm x 16 mm

buc

5,90

569

Reducție scurtă din PVC 32 mm x 20 mm

buc

3,21

570

Reducție scurtă din PVC 32 mm x 25 mm

buc

2,59

571

Reducție scurtă din PVC 40 mm x 20 mm

buc

4,09

572

Reducție scurtă din PVC 40 mm x 25 mm

buc

4,09

573

Reducție scurtă din PVC 40 mm x 32 mm

buc

3,64

574

Reducție scurtă din PVC 50 mm x 20 mm

buc

4,45

575

Reducție scurtă din PVC 50 mm x 25 mm

buc

4,64

576

Reducție scurtă din PVC 50 mm x 32 mm

buc

4,71

577

Reducție scurtă din PVC 50 mm x 40 mm

buc

4,27

578

Reducție scurtă din PVC 63 mm x 32 mm

buc

8,87

, 579

Reducție scurtă din PVC 63 mm x 40 mm

buc

7,28

580

Reducție scurtă din PVC 63 mm x 50 mm

buc

6,86

581

Reducție scurtă din PVC 75 mm x 32 mm

buc

26,45

582

Reducție scurtă din PVC 75 mm x 40 mm

buc

16,19

583

Reducție scurtă din PVC 75 mm x 50 mm

buc

11,57

584

Reducție scurtă din PVC 75 mm x 63 mm

buc

9,85

585

Capac din PVC 20mm

buc

2,55

586

Capac din PVC 25mm

buc

2,58

587

Capac din PVC 32mm

buc

3,19

588

Capac din PVC 40mm

buc

4,68

589

Capac din PVC 50mm

buc

6,85

590

Capac din PVC 63mm

buc

9,57

591

Capac din PVC 75mm

buc

20,56

592

Racord olandez din PVC 20 mm

buc

12,63

593

Racord olandez din PVC 25 mm

buc

15,69

594.

Racord olandez din PVC 32 mm

buc

17,28

595

Racord olandez din PVC 40 mm

buc

20,77

596

Racord olandez din PVC 50 mm

buc

30,22

, 597

Racord olandez din PVC 63 mm

buc

41,10

' 598

Racord olandez din PVC cu FI 20 mm x 1/2"

buc

16,55

599

Racord olandez din PVC cu FI 25 mm x 3/4"

buc

24,29

600

Racord olandez din PVC cu FI 32 mm x 1"

buc

28,26

601

Racord olandez din PVC cu FI 40 mm x 1 1/4"

buc

32,73

602

Racord olandez din PVC cu FI 50 mm x 1 1/2"

buc

36,97

603

Racord olandez din PVC cu FI 63 mm x 2"

buc

52,06

604

Racord olandez din PVC cu FI 75 mm x 2 1/2"

buc

153,26

605

Racord olandez din PVC cu FE 20 mm x 1/2"

buc

14,44

606

Racord olandez din PVC cu FE 25 mm x 3/4"

buc

18,06

607

Racord olandez din PVC cu FE 32 mm x 1"

buc

21,28

608

Racord olandez din PVC cu FE 40 mm x 1 1/4"

buc

28,76

609

Racord olandez din PVC cu FE 50 mm x 1 1/2"

buc

28,52

610

Racord olandez din PVC cu FE 50 mm x 2"

buc

35,53

611

Racord olandez din PVC cu FE 63 mm x 2"

~    \\\\    I -t.

buc

46,00

612

Niplu din PVC 3/8"    \W'/.fc/

buc

5,21

613

Niplu din PVC 1/2"    J&ftZ

buc

4,51

614

Niplu din PVC 3/4"    \ "'vT2'

buc

5,21

615

Niplu din PVC 1"

buc

7,36

616

Niplu din PVC 11/4"    /I

..

buc

10,21

617

Niplu din PVC 11/2"

EA

buc

12,27

Nr. Crt.

Denumire

w

ir

Preț;unițarrXE1

618

Niplu din PVC 2"

buc^

LOCFfeM,27

619

Suport tubulatură 50 mm

buc

"    '    5,74

620

Suport tubulatură 63 mm

buc

7,39

621

Suport tubulatură 75 mm

buc

12,02

622

Adaptor pentru fianșă din PVC 20 mm

buc

4,89

623

Adaptor pentru fianșă din PVC 25 mm

buc

7,49

624

Adaptor pentru fianșă din PVC 32 mm

buc

11,24

625

Adaptor pentru fianșă din PVC 40 mm

buc

9,74

626

Adaptor pentru fianșă din PVC 50 mm

buc

10,08

627

Adaptor pentru fianșă din PVC 63 mm

buc

16,01

628

Adaptor pentru fianșă din PVC 75 mm

buc

17,95

629

Fianșă din PVC 20 mm

buc

20,29

630

Fianșă din PVC 25 mm

buc

14,88

631

Fianșă din PVC 32 mm

buc

20,17

632

Fianșă din PVC 40 mm

buc

23,05

-    633

Fianșă din PVC 50 mm

buc

20,19

634

Fianșă din PVC 63 mm

buc

24,05

635

Fianșă din PVC 75 mm

buc

30,97

636

Garnitură pentru adaptor de fianșă 50 mm

buc

6,48

637

Garnitură pentru adaptor de fianșă 63 mm

buc

7,62

638

Garnitură pentru adaptor de fianșă 75 mm

buc

9,74

639

Robinet cu bilă din PVC 16 mm

buc

50,53

640

Robinet cu bilă din PVC 20 mm

buc

43,17

641

Robinet cu bilă din PVC 25 mm

buc

58,60

642

Robinet cu bilă din PVC 32 mm

buc

62,06

643

Robinet cu bilă din PVC 40 mm

buc

87,59

644

Robinet cu bilă din PVC 50 mm

buc

84,92

645

Robinet cu bilă din PVC 63 mm

buc

124,53

646

Robinet cu bilă din PVC 75 mm

buc

523,04

647

Robinet cu bilă FI x FI 1/2"

buc

48,58

648

Robinet cu bilă FI x FI 3/4"

buc

41,18

649

Robinet cu bilă FI x FI    1"

buc

56,69

650

Robinet cu bilă FI x FI 1 1/4"

buc

69,22

651

Robinet cu bilă FI x FI 1 1/2"

buc

78,50

652

Robinet cu bilă FI x FI    2"

buc

116,00

653

Robinet cu bilă FI x FI 2 1/2"

buc

512,06

654

Robinet cu bilă FI x FI    3"

buc

748,81

655

Robinet cu bilă FI x FI    4"

buc

938,49

656

Supapă de sens cu arc din PVC 16 mm

buc

53,41

657

Supapă de sens cu arc din PVC 20 mm

buc

48,15

658

Supapă de sens cu arc din PVC 25 mm

buc

67,70

659

Supapă de sens cu arc din PVC 32 mm

buc

67,66

660

Supapă de sens cu arc din PVC 40 mm

buc

130,69

661

Supapă de sens cu arc din PVC 50 mm

buc

138,86

662

Supapă de sens cu arc din PVC 63 mm    \

buc

164,38

663

Supapă de sens cu arc FI x FI 1/2"

buc

123,91

664

Supapă de sens cu arc FI x FI 3/4"    Y

buc

131,39

665

Supapă de sens cu arc FI x FI    1"    llU    i >i

buc

174,48

666

Supapă de sens cu arc FI x FI 1 1/4"    V ’MLuIH

buc

437,05

667

Supapă de sens cu arc FI x FI 1 1/2"    \ vCîiin    V

buc

239,17

668

Supapă de sens cu arc FI x FI    2"

buc

305,66

669

Robinet fluture din PVC 63 mm    n

buc

614,30

670

Robinet fluture din PVC 75 mm    /

buc

703,29

671

Clapetă de sens din PVC 75 mm    /j

buc

232,27

672

Adeziv pentru PVC - Tangit 1 kg    !

buc

147,32

c

c

Nr. Crt

Denumire

Rrețunît^r (LEI

’iiLÎV-7?//

b'i ,

673

Curățitor pentru PVC - Tangit 1 L

buc ""

95,46

674

Robinet cu sertar, modelul Spaniol DN50

buc

326,73

675

Robinet cu sertar, modelul Spaniol DN65

buc

435,64

676

Robinet cu mâner fluture DN50

buc

162,61

677

Robinet cu mâner fluture DN65

buc

201,45

678

Clapetă de sens DN50

buc

122,91

679

Clapetă de sens DN65

buc

154,03

680

Filtru Y DN50

buc

451,82

681

Filtru Y DN65

buc

586,13

682

Supapă de sens DN50

buc

498,70

683

Supapă de sens DN65

buc

563,81

684

Piesa trecere beton 10-175 E

buc

869,49

685

Piesa trecere beton 15-175 E

buc

1.154,75

686

Piesa trecere beton 20-175 E

buc

1.488,76

687

Piesa trecere beton 40-175 E

buc

3.235,25

688

Piesa trecere beton F 10-175 E

buc

3.534,58

689

Piesa trecere beton F 15-175 E

buc

3.687,66

690

Piesa trecere beton F 20-175 E

buc

4.313,95

691

Piesa trecere beton F 40-175 E

buc

8.071,52

692

Fantana plutitoare cu pompa 240V 50Hz 560W

buc

12.285,81

693

Fantana plutitoare cu pompa 240V 50Hz 1000W

buc

15.915,17

694

Fantana plutitoare Lance Jet cu pompa 240V 50Hz 560W

buc

9.699,28

695

Plutitor cu cablu de 3 ml

buc

197,60

696

Plutitor cu cablu de 5 ml

buc

233,52

697

Plutitor cu cablu de 10 mi

buc

341,30

698

Presostat 1.4- 2.8 bar

buc

107,78

699

Presostat 8.0 - 10.5 bar

buc

245,50

700

Manometru 0 -10 bar

buc

41,91

701

Racorduri cu 3 - 5 cai de 1 inch

buc

71,85

702

Tuburi flexibile 1 inch

buc

137,72

703

Tuburi flexibile cu cot

buc

125,74

704

Racorduri pentru legaturi rapide 1 1/2 inch

buc

173,65

705

Racorduri pentru legaturi rapide 3 inch

buc

347,29

706

Racorduri furtun drepte 1 1/2 inch

buc

29,94

707

Racorduri furtun drepte 2 inch

buc

47,90

708

Racorduri furtun cu cot 11/2 inch

buc

29,94

709

Racorduri furtun cu cot 2 inch

buc

71,85

710

Sorb din afama 1/2 inch

buc

41,91

711

Sorb din alama 3/4 inch

buc

59,88

712

Sorb din alama 1 inch

buc

83,83

713

Sorb din alama 11/4 inch

buc

101,79

714

Sorb din alama 1 1/2 inch

buc

131,73

715

Sorb din alama 2 inch    xr^ntdlOM?^

buc

215,56

716

Supapa de reținere 3/4 inch

buc

59,88

717

Supapa de reținere 1 inch

\.Ă

buc

83,83

718

Supapa de reținere 1 1/4 inch

buc

119,76

719

Supapa de reținere 1 1/2 inch    |

HltlIIIIESt

anal

buc

155,68

720

Supapa de reținere 2 inch

WJIHII

LI

buc

233,52

721

Supapa de reținere cu bila 11/4 inch

7^/

buc

514,95

722

Supapa de reținere cu bila 1 1/2 inch

buc

604,77

723

Supapa de reținere cu bila 2 inch

Jl |

buc

730,51

724

Kit joncțiune cu pasta din rasina 4 conductori    j

.1

buc

479,02

725

Kit joncțiune cablu de legătură maxim 10 mm    /

buc

359,27

Nr. Crt.

Denumire

X'? £ r

/ //

PreHjnltanLEI

726

Kit joncțiune cablu de legătură maxim 25 mm

buc~^

££-^461,06

727

Cartuș filtrant din poliester

buc

77,84

728

Cartuș filtrant din polipropilena

buc

47,90

729

Cartuș filtrant cu cristale din polifosfat

buc

161,67

730

Cartuș filtrant cu cărbune activ

buc

77,84

731

Role teflon îmbinări hidraulice

buc

29,94

732

Vopsea spray pentru impermeabilizare

buc

131,73

733

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 10 mm

buc

29,94

734

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 11 mm

buc

29,94

735

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 12 mm

buc

29,94

736

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 14 mm

buc

41,91

737

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 15 mm

buc

47,90

738

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 16 mm

buc

77,84

739

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 18 mm

buc

149,70

.    740

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 19 mm

buc

125,74

741

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 21 mm

buc

167,66

742

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 23 mm

buc

239,51

743

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 25 mm

buc

335,32

744

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 27 mm

buc

407,17

745

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 31 mm

buc

766,44

746

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 33 mm

buc

838,29

747

Rulmenți pentru pompe si motoare electrice 35 mm

buc

958,05

748

Paleta ventilație pentru pompe si motoare electrice cu diam. ax 12 mm

buc

17,96

749

Paleta ventilație pentru pompe si motoare electrice cu diam. ax 14.5 mm

buc

17,96

750

Paleta ventilație pentru pompe si motoare electrice cu diam. ax 20 mm

buc

23,95

751

Paleta ventilație pentru pompe si motoare electrice cu diam. ax 24 mm

buc

29,94

752

Paleta ventilație pentru pompe si motoare electrice cu diam. ax 28 mm

buc

47,90

753

Paleta ventilație pentru pompe si motoare electrice cu diam. ax 36 mm

buc

59,88

754

Paleta ventilație pentru pompe si motoare electrice cu diam. ax 55 mm

buc

77,84

755

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 12 mm

buc

35,93

756

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 13 mm

buc

41,91

757

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 14 mm

buc

125,74

758

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 18 mm

buc

155,68

759

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 20 mm

buc

347,29

760

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 24 mm

buc

383,22

761

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 32 mm

buc

389,21

762

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 35 mm

buc

628,72

763

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 38 mm

buc

550,88

764

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 40 mm

buc

574,83

765

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 43 mm

buc

2.293,33

766

Presetupe mecanice pentru pompele de suprafața cu diam 45 mm

buc

2.059,80

767

Presetupe mecanice pentru pompe submersibile cu diam 12 mm

buc

41,91

768

Presetupe mecanice pentru pompe submersibile cu diam 13 mm

)M/buc

47,90

769

Presetupe mecanice pentru pompe submersibile cu diam 14 mm

77,84

770

Presetupe mecanice pentru pompe submersibile cu diam 16 mm

113,77

771

Presetupe mecanice pentru pompe submersibile cu diam 17 mm    J y

131,73

772

Presetupe mecanice pentru pompe submersibile cu diam 19 mm 1“ 11! f

wSq H

359,27

773

Presetupe mecanice pentru pompe submersibile cu diam 20 mm \ VJțJJ $

508,96

774

Presetupe mecanice pentru pompe submersibile cu diam 25 mm

1.137,68

775

Tablou electric pompe submersibile - monofazic

407,17

776

Tablou electric pompe submersibile - trifazic

2.371,17

777

Tablou electric pompe submersibile - monofazic, cu sonda de nivel    Q

buc

1.484,97

778

Tablou electric pompe submersibile - trifazic, cu sonda de nivel

buc

2.329,25

779 |Tabiou electronic pompe submersibile - monofazic    /

buc

1.682,57

Z

c

c

Nr. Crt.

Denumire

xg

s___O

780

Tablou electronic pompe submersibile - trifazic

buc

2.730,44

781

Bobinare motoare electrice 0.37 kw

buc

321,05

782

Bobinare motoare electrice 0.55 kw

buc

336,34

783

Bobinare motoare electrice 0.75 kw

buc

351,62

784

Bobinare motoare electrice 1.1 kw

buc

366,91

785

Bobinare motoare electrice 1.5 kw

buc

420,42

786

Bobinare motoare electrice 2.2 kw

buc

451,00

787

Bobinare motoare electrice 3.0 kw

buc

517,24

788

Bobinare motoare electrice 4.0 kw

buc

626,81

789

Bobinare motoare electrice 5.5 kw

buc

863,77

790

Bobinare motoare electrice 7.5 kw

buc

1.116,02

791

Bobinare motoare electrice cu rotor in scurt circuit. 1.1 kw

buc

2.420,60

792

Bobinare motoare electrice cu rotor in scurt circuit. 2.2 kw

buc

4.204,20

793

Bobinare motoare electrice cu rotor in scurt circuit. 5.5 kw

buc

8.918,00

794

Bobinare motoare electrice cu rotor in scurt circuit. 7.5 kw

buc

10.319,40

795

O-RING pompa centrifugala

buc

12,74

• 796

Cuplaj motor pompa submersibila

buc

62,43

797

Cablu submersibil electrosonde 3x1.5 mm

buc

6,37

798

Cablu submersibil pompe 4x1.5 mm

buc

7,64

799

Cablu submersibil pompe 4 x 2,5 mm

buc

10,19

800

Cablu submersibil pompe 4x4 mm

buc

15,93

801

Cablu submersibil pompe 4x6 mm

buc

20,51

802

Bride - cleme galvanizate de prindere cablu

buc

6,37

803

Reducție hexagonala alama nichelata (filet exterior-interior)

buc

25,48

804

Kit prelungire cablu electric pompa submersibila

buc

82,81

805

Pompa submersibila cu carcasa de plastic 300 W

buc

267,54

806

Pompa submersibila cu carcasa de plastic 400 W

buc

407,68

807

Pompa submersibila cu carcasa de plastic 550 W

buc

471,38

808

Pompa submersibila cu carcasa de plastic 800 W

buc

445,90

809

Pompa submersibila cu carcasa de plastic 1100 W

buc

547,82

810

Hidrofor 250 W

buc

318,50

811

Hidrofor 370 W

buc

331,24

812

Hidrofor 750 W

buc

414,05

813

Hidrofor 950 W

buc

573,30

814

Hidrofor 1100 W

buc

777,14

815

Hidrofor 1500 W

buc

923,65

816

Hidrofor cu autoamorsare, carcasa inox, 1300 W

buc

1.732,64

817

Hidrofor cu autoamorsare, carcasa inox, 1500 W

buc

2.777,32

818

Sare pentru purificarea apei (statie de clorinare)

kg

7,01

819

Clor pentru statie de clorinare - hipoclorit de sodiu

kg

2,29

820

Pastile clor 3 in 1, pentru bazine cu apa

kg

72,62

S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A.

ANEXA NR. 2 -Elemente componente ale echipamentelor de joaca, accesorii echipamente de joaca, accesorii echipamente sportive, elemente componente din lemn si din metal pentru mobilier urban, elemente de feronerie ; elemente componente aparate fitess


Nr.

Crt.


DENUMIRE


ECHIPAMENTE DE JOACA


Leagan metal cu 1 post cu bara protecție copii


Leagan metal cu 2 posturi cu bara protecție copii 0 90


Leagan metal cu 2 posturi si panouri informative cu bara protecție copii


Leagan metal cu 2 posturi si fara panouri informative cu bara protecție copii


Leagan lemn cu 2 posturi cu bara protecție copii


Leagan lemn cu 1 post tip cușca


Leagan metal cu 2 posturiLeagan metal cu 2 posturi si panouri informative


buc


2.296,97
10


Leagan metal cu 2 posturi cu bara protecție copii TIP 1


Leagan metal cu 4 posturi cu bara protecție copii


buc


2.677,93


buc


4.560,3211


12


13


14


15


16


17


Leagan metal cu 2 posturi cu bara protecție copii TIP 2


Leagan lemn cu 2 posturi -1 cu bara protecție copii + 1 simplu


Leagan lemn cu 2 posturi


Leagan lemn cu 2 posturi cu bara protecție copii TIP 1


Leagan lemn cu 2 posturi cu bara protecție copii TIP 2


Leagan metal cu 2 posturi


.eagan metal cu 1 post


buc


buc


buc


2.409,01


2.918,83


2.761,96
<9

, iPfiS

r O


18


Balansoar DUBLU


buc


1.596,6719


Balansoar SIMPLU


buc


958,00


20


Balansoar LEMN


buc


1.809,5621


Balansoar ECHILIBRU TIP 2


buc


4.621,9522


Echipament pe arc elicoidal tip avion


buc


1.451,01


23


Echipament pe arc elicoidal tip veverița


buc


1.462,22


0Pt3lt>


24


Echipament pe arc elicoidal tip gaina


buc


1.490,2325


Echipament pe arc elicoidal tip calut


buc


1.557,46


26


Echipament pe arc elicoidal tip cocos


buc


1.596,6727


Echipament pe arc elicoidal tip girafa28


Echipament pe arc eiicoida! tip elefant


buc


1.675,1029


Echipament pe arc elicoidal tip masinuta


buc


1.916,01


2

<r


30


Echipament pe arc elicoidal tip balena


buc


2.072,87


jF

31


Echipament pe arc elicoidal tip fluture


buc


2.117,69


32


Echipament pe arc elicoidal tip koala


buc


2.117,6933


Echipament pe arc elicoidal tip buburuza


buc


2.117,6934


Echipament pe arc elicoidal tip țestoasa


buc


2.224,1435


Echipament pe arc elicoidal tip calut


buc


2.240,9436


Echipament pe arc elicoidal tip albina


buc


2.263,3537


Balansoar - masinuta
38

Balansoar - girafa

buc

4.392,25

*

39

Balansoar - calut

buc

4.392,25

40

Balansoar

buc

5.916,09

41

Balansoar 4 locuri

buc

6.179,40

ti 4“

42

Scaun rotativ

buc

1.176,50

43

Rotativa - bancuta

buc

4.319,42

44

Rotativa - scaunele

buc

5.092,54

45

Rotativa - figurine

buc

5.792,84

46

Grup de joaca -Echipament muzical TIP 1

buc

2.515,46

i —1

H

47

Grup de joaca -Echipament muzic^T^P^Tr^^.

sf    *    *

buc

4

3.254,97

-rft

R

l_i—    n_

Xs.“i ?->:


48


Grup de joaca -Echipament muzical TIP 3


buc


10.857,3749


Grup de joaca -Echipament muzica! TIP 4


buc


16.571,7750


Grup de joaca -Echipament muzical TIP 5


buc


4.000,0851


Grup de joaca -Echipament muzical TIP 6


buc


3.198,95


52


Grup de joaca -Echipament muzical TIP 7


buc


3.254,9753


Grup de joaca - Tobogan + Leagan dublu


buc


9.087,0254


Grup de joaca -Tobogan cu punte de trecere suspendata


buc


24.000,5055


Grup de joaca -Tobogan cu turn si rampa urcare


buc


14.627,7656


Grup de joaca -Tobogan cu turn


buc


14.286,01
Grup de joaca -Tobogan cu    urcare

A

1

.389,8858

Grup de joaca -Tobogan piramida si rampa urcare

buc

21.485,04

4^

59

Grup de joaca -Tobogan DUBLU piramida si rampa urcare

buc

44.000,92

60

Grup de joaca -Mașina ambulanta

buc

40.914,02

61

Grup de joaca-Mașina pompieri

buc

35.048,35

62

Grup de joaca -Mașina politie

buc

42.858,04

f

63

Grup de joaca -Mașina școlara

buc

42.858,04

«3?

64

Grup de joaca -Mașina armata

buc

42.381,84

-âjB

65

Grup de joaca - TURN cu tobogan si tobogan tunel

buc

16.571,77

zx

66

Grup de joaca - 1 TURN CU TOBOGAN DREPT SI LEAGAN

buc

12.571,69

i

67

Grup de joaca- 1 TURN CITJGBfțGAN SPIRALA SI LEAGAN    z^^Csti'WX    .___

buc

15.658,59

f\

-

\\O    / ii

V^4^W\

XC>< Uf' 300^5^

.IL.*•    --1' ^_O


68

Grup de joaca - 2 TURNURI -1 ACOPERIT SI 1 DESCOPERIT CU TOBOGAN SPIRALA SI TOBOGAN DREPT

buc

22.286,18

69

Grup de joaca- 2 TURNURI ACOPERITE CU TOBOGAN SPIRALA SI TOBOGAN DREPT

buc

21.031,25

70

Grup de joaca- 2 TURNURI ACOPERITE CU TOBOGAN SPIRALA, TOBOGAN DREPT SI LEAGAN

buc

23.317,01

#0.

71

Grup de joaca- 2 TURNURI ACOPERITE CU 2 TOBOGANE DREPTE SI PASARELA

buc

16.230,03

JnBLdjS

72

Grup de joaca - 3 TURNURI - 2 ACOPERITE SI 1 DESCOPERIT CU TOBOGAN SPIRALA , TOBOGANE DREPTE SI PASARELA

buc

35.014,74

73

Grup de joaca- 3 TURNURI ACOPERITE CU TOBOGAN SPIRALA, TOBOGANE DREPTE SI PASARELA

buc

29.373,16

74

Grup de joaca- 3 TURNURI ACOPERITE CU TOBOGAN DREPT, PASARELA SI RAMPA URCARE

buc

31.317,18

75

Grup de joaca- 8 TURNURI - 5 ACOPERITE Si 3 DESCOPERITE CU TOBOGANE DREPTE, PASARELE SI RAMPE URCARE

buc

94.287,68

76

Complex joaca TIP 36

buc

28.745,70

Jfi?

77

Complex joaca TIP 37/^v^

ff    A

II f    A

68.343,16

o\


c-, o,Yw /i

*-J ■-• <-••'•78

Complex joaca TIP 38

buc

45.485,54

*

79

Complex joaca TIP 39

buc

15.143,17

w

80

Complex joaca TIP 40

buc

21.714,74

81

Complex joaca TIP 41

buc

42.858,04

82

Complex joaca TIP 42

buc

56.230,86

vțPP’<

83

Complex joaca TIP 43

buc

34.056,73

CSk

84

Complex joaca TIP 44

buc

46.858,12

85

Complex joaca TIP 45

buc

29.143,46

«e>

86

Complex joaca TIP 46

buc

33.373,24

87

Complex joaca    ___

li ■ t £~s i's \    n    /-PiSSSPăft

buc

ra!05k\''^

68.460,81

\
88


Complex joaca TIP 48


buc


68.231,1189


Complex joaca TIP 49


buc


27.429,1490


Complex joaca TIP 50


buc


15.888,29C.


91


92


93


94


95


96


Complex joaca TIP 51


Complex joaca TIP 52


Complex joaca TIP 53


Complex joaca TIP 54


Complex joaca TIP 55


Complex joaca TIP 56buc


buc


buc


buc


buc


buc16.123,59


40.975,64


49.440,81


35.216,42


42.745,99


21.406,61


..L- f-w - H
98

Complex joaca TIP 58

buc

38.790,72

99

Complex joaca TIP 59

buc

26.118,19

wSSSL

100

Complex joaca TIP 60

buc

38.437,78

101

Complex joaca TIP 61

buc

34.370,46

J&iMkA

JpgMS:

102

Complex joaca TIP 62

buc

24.560,74

103

Complex joaca TIP 63

buc

22.134,92

A-

104

Complex joaca TIP 64

buc

50.079,48

105

Complex joaca TIP 65

buc

54.701,42

106

Complex joaca TIP 66

buc

85.279,09

107

Complex joaca TIP

r

buc

$\

34.930,70

w

K^SW

108

Complex joaca TIP 68

buc

45.138,20

109

Complex joaca TIP 69

buc

30.527,25

A

110

Complex joaca TIP 70

buc

28.465,58

111

Complex joaca TIP 71

buc

56.600,62

112

Complex joaca TIP 72

buc

55.709,84

113

Complex joaca TIP 73

buc

56.578,21

114

Complex joaca TIP 74

buc

36.342,49

115

Complex joaca TIP 75

buc

63.289,83

Jb

116

Complex joaca TIP 76

buc

65.816,50

117

Complex joaca TIP

li    W

. .J[    1    1

^buc

\t\

111.212,40

, y tSIIWM


^7'P/ULS^/    \^


%6sSS&e^-4,


119


Complex joaca TIP 79


buc


371.464,33


120


Complex joaca TIP 80


buc


115.391,76


121


Complex joaca TIP 81


buc


39.479,81


122


Complex joaca TIP 82


buc


45.911,32


123


Complex joaca TIP 83


buc


44.572,36


124


Complex joaca TIP 84


buc


26.936,14


125


Complex joaca TIP 85


buc


34.320,04


126


Complex joaca TIP 86


buc


31.647,72


127


Complex joaca TIP 8^•f. i

W

a
fi128

Complex joaca TIP 88

buc

24.515,92

129

Complex joaca TIP 89

buc

23.843,63

130

Complex joaca TIP 90

buc

46.443,55

131

Complex joaca TIP 91

buc

71.766,20

132

Complex joaca TIP 92

buc

56.029,18

133

Complex joaca TIP 93

buc

38.034,41

w

134

Complex joaca TIP 94

buc

43.877,67

___

135

Complex joaca TIP 95

buc

52.566,92

«n&jt

136

Complex joaca TIP 96

buc

61.631,54

137

Complex joaca TIP

//    W fa

.buc

■SA - .V

15.305,64

139


Complex joaca TIP 99


buc


18.202,06


140


Complex joaca TIP 100


buc


22.359,01141


142


143


144


145


146


Complex joaca TIP 101


Complex joaca TIP 102


Complex joaca TIP 103


Complex joaca TIP 104


Complex joaca TIP 105


Complex joaca TIP 106


buc


buc


buc


buc


buc


buc40.958,84


49.793,75


60.679,14


80.601,12


56.931,16


73.839,07
148

Complex joaca TIP 108

buc

47.838,53

149

Complex joaca TIP 109

buc

28.992,20

I

150

Complex joaca TIP 110

buc

42.639,54

151

Complex joaca TIP 111

buc

33.496,50

152

Complex joaca TIP 112

buc

41.132,51

J#

153

Complex joaca TIP 113

buc

34.762,63

154

Complex joaca TIP 114

buc

51.480,06

155

Complex joaca TIP 115

buc

26.723,25

156

Complex joaca TIP 116

buc

33.899,87

157

Complex joaca TI

//    /tA %    /

>buc

îx$\

36.846,71

?/>


?. OCfA "'


<0.


159


Complex joaca TIP 119


buc


48.947,80


160


Complex joaca TIP 120


buc


67.340,34161


162


163


164


165


166


Complex joaca TIP 121


Complex joaca TIP 122


Complex joaca TIP 123


Complex joaca TIP 124


Complex joaca TIP 125


buc


buc


buc


buc


buc


77.805,54


94.125,21


146.344,79


160.681,22


10.515,63
170


Complex joaca TIP 130


buc


18.958,38171


Complex joaca TIP 131


buc


32.090,30


172


173


174


175


176


Complex joaca TIP 132


Complex joaca TIP 133


Complex joaca TIP 134


Complex joaca TIP 135


Complex joaca TIP 136


buc


buc


buc


buc


buc50.897,42


83.794,46


22.947,26


32.090,30


48.174,67
ir
180


Complex joaca TIP 140


buc


48.466,00t.


181


182


183


184


185


186


Complex joaca TIP 141


Complex joaca TIP 142


Complex joaca TIP 143


Complex joaca TIP 144


Complex joaca TIP 145


Complex joaca TIP 146


buc


buc


buc


buc


buc


bucLeagan metal cu 2 Efoșjutf


61.956,47


21.619,50


33.205,17


26.426,32


40.561,07


31.429,23


7.199,03ti

t

188


Leagan lemn cu 4 posturi cu bara protecție copii


buc


5.563,14


"iqi


189


Leagan metal cu 3 posturi


buc


4.896,46


190


Leagan TIP balansoar


buc


7.473,55191


Leagan lemn cu 2 posturi


buc


5.781,63


192


Leagan lemn cu 2 posturi + balansoar


buc


6.504,34


193


Leagan metal cu 3 cauciucuri si inele atarnare


buc


4.162,55194


Leagan lemn cu 2 posturi -1 șezlong + 1 scaun cu bara protecție copii


buc


4.190,56195


Leagan lemn cu 2 posturi - șezlonguri


buc


3.585,51196


Leagan metal cu 4 posturi si inaltime variabila


buc


4.644,35197
198


Balansoar SCĂUNEL


buc


2.593,89


200


Rotativa TIP 2


buc


15.428,89


201


Rotativa TIP 3


buc


16.571,77


202


203


204


205


206


Rotativa TIP 4


Rotativa TIP 5


Rotativa TIP 6


Rotativa TIP 7


Rotativa TIP 8


buc


buc


buc


buc


buc22.627,92


22.857,62


25.143,38


26.286,26


28.185,46


•;A


208


Grup de joaca - Statie Luna 1


buc


92.169,99209


Grup de joaca - Statie Luna 2


buc


115.240,50210


Grup de joaca - Naveta spațiala


buc


7.944,14211


Grup de joaca - Cub simplu de cățărat


buc


43.255,80212


Grup de joaca- Cub simplu de cățărat si baza


buc


46.802,10213


Grup de joaca - Cub de cățărat - 2 elemente


buc


68.460,81214


Grup de joaca cățărare COMANDO 1


buc


27.658,84


215


Grup de joaca cățărare COMANDO 2


buc


35.087,57216


Grup de joaca cățărare COMANDO 3


buc


54.001,1337.485,38219


Grup de joaca - Pod de joaca


buc


13.518,49


220


Grup de joaca - Pod de joaca dublu


buc


21.714,74


221


Grup de joaca - CEAS SOARE 1


buc


82.001,71222


Grup de joaca - CEAS SOARE 2


buc


66.858,54223


Grup de joaca -Teleferic lemn de brad 1


buc


19.826,74224


Grup de joaca -Teleferic lemn de brad 2


buc


27.429,14225


Grup de joaca -Teleferic lemn de brad 3


buc


24.000,50226


Grup de joaca -Teleferic lemn de brad 4


buc


40.000,83

228

Grup de joaca -Piramida de cățărat tip 1

buc

14.515,71

4,

229

Grup de joaca -Piramida de cățărat tip 2

buc

28.633,65

I 4

!

230

Grup de joaca -Piramida de cățărat tip 3

buc

26.538,37

ib

231

Grup de joaca -Piramida de cățărat tip 4

buc

46.667,64

232

Grup de joaca -Piramida de cățărat tip 5

buc

68.572,86

233

Grup de joaca -Trambulina păianjen tip 1

buc

30.572,07

234

Grup de joaca -Trambulina păianjen tip 2

buc

33.944,69

m

235

Grup de joaca de escaladare întoarsa

buc

23.429,06

f'y'' >*■ z

236

Grup de joaca -Tobogan sfoara

buc

48.572,44

237

Grup de joaca din lemn    MAGICA

ff __

li b f    zo'ZjîHb

SI [

104.764,09

* l

o'


-S


h&S


240


Grup de joaca - VAPOR + CĂȚĂRAT cu sfoara


buc


157.717,57


c,

241


242


243


244


245


246


247


Grup de joaca - VAPOR + CĂȚĂRAT


Grup de joaca - CETATE CU 8 TURNURI


Grup de joaca - CETATE CU POD DE SFOARA


Grup de joaca - CETATE CU REȚEA


Grup de joaca - CETATE CU 6 TURNURI SI CĂȚĂRAT CU SFOARA


Grup de joaca-CETATE CU ACOPERIȘ REȚEA\tt_


buc


buc


buc


buc


buc


buc


51.255,97


79.430,23


52.001,08


154.288,93


104.002,17


90.287,60


248

Grup de joaca - CETATE TIP 2

buc

91.430,48

249

Grup de joaca - CARACATIȚA - TIP 1

buc

119.050,10

250

Grup de joaca - CARACATIȚA - TIP 2

buc

161.908,14

251

Grup de joaca - CARACATIȚA - TIP 3

buc

128.574,11

252

Grup de joaca - PIRAMIDA SFOARA SI VAPOR

buc

77.715,91

253

Grup de joaca -Tobogan ELEFANT

buc

10.857,37

254

Grup de joaca - Tobogan BARZA

buc

80.573,11

255

Grup de joaca - Tobogan ZEBRA TIP 1

buc

60.001,25

256

Grup de joaca - Tobogan ZEBRA TIP 2

buc

56.572,61

257

Grup de joaca - TobogantGIRAFA^

li /^8\ \ M 1

w

j 51 ț

\ 70.858,62

-1260


Grup de joaca -Fort lemn


buc


13.339,21


261


Gard / tare lemn


buc


8.291,49262


Complex joaca 2 TOBOGANE


buc


109.688,56263


Complex joaca TREN TIP 1


buc


54.443,71264


Complex joaca TREN TIP 2


buc


40.146,50


265


Complex joaca TREN TIP 3


buc


58.835,96266


Tobogan Family Biscuit


buc


7.787,28267


Tobogan dublu Familyfejscu

268


Sistem catarare lemn + sfoara Family Biscuit - 4 figurine


buc


17.148,82269


Sistem catarare complex lemn + sfoara Family Biscuit -6 figurine


buc


33.221,98270


Sistem catarare complex lemn + sfoara Family Biscuit -7 figurine


buc


35.507,74271


Leagan dublu Family Biscuit


buc


8.661,24


272


Figurina arc - Family Biscuit


buc


10.829,36


273


Figurina rotativa - Family Biscuit


buc


9.714,49


274


Balansoar - Family Biscuit


buc


2.543,47


275


Grup de joaca - SFOARA TIP 1


buc


35.843,88276


Grup de joaca- SFOARA TIP 2


buc


96.405,37Grup de joaca - SFQâWtIP 3


280


Grup de joaca - SFOARA'TIP 6


buc


89.660,13281


Grup de joaca - SFOARA TIP 7


buc


85.189,45282


Rampa de catarare H- 2m


buc


30.600,08283


Pod lemn si sfoara TIP 1


buc


6.056,15284


Pod lemn si sfoara TIP 2


buc


7.731,25


285


Pod lemn si sfoara TIP 3


buc


7.731,25


286


Panou cățărare sfoara


buc


5.910,49

299


Joc aventura TIP 6


buc


27.619,62


300


Joc aventura TIP 7


buc


5.815,25


301


Leagan simplu - mini


buc


3.871,23


302


Leagan dubiu - mini


buc


5.322,24


303


Leagan grup de 4 buc - mini


buc


6.190,61


304


Leagan GIRAFA TIP 1


buc


6.028,14


305


Leagan GIRAFA TIP 2


buc


5.927,29


306


Balansoar ECHILIBRU TIP 1


buc

l-f

309


Grup de joaca - 2 Turnuri cu 6 ceasuri


buc


233.153,32310


Grup de joaca - 2 Turnuri cu 6 ceasuri si lumini


buc


240.357,95311


Grup de joaca - Mașina Timpului


buc


141.907,72312


Grup de joaca - Cub de cățărat - 3 elemente


buc


125.145,47313


Grup de joaca - Cub de cățărat - 4 elemente


buc


145.487,63314


Grup de joaca - Cub de cățărat - 5 elemente


buc


162.289,10315


Grup de joaca -Piramida de cățărat tip 6


buc


10.173,88


316


Grup de joaca -Piramida de cățărat tip 7


buc


10.476,41Grup de joaca -Piramidale


319


Grup de joaca -Piramida de cățărat tip 10


buc


97.144,88


320


Grup de joaca -Piramida de cățărat dubla tip 11


buc


41.373,41


321


Grup de joaca -Piramida de cățărat tip 12


buc


79.542,27322


Grup de joaca -Piramida de cățărat dubla tip 13


buc


167.773,81


323


Grup de joaca -Piramida de cățărat tip 14


buc


14.173,96324


Grup de joaca -Piramida de cățărat cu tobogan tip 15


buc


21.944,43


325


Grup de joaca -Piramida de cățărat cu tobogan tip 16


buc


27.429,14330


Grup de joaca -Cetate de sfoara


buc


43.199,78331


Grup de joaca -Carusel piramida tip 1


buc


13.714,57332


Grup de joaca -Carusel piramida tip 2


buc


28.000,58333


Grup de joaca -Carusel piramida tip 3


buc


33.714,99334


Grup de joaca -Pod din sfoara Tip 1


buc


40.000,83335


Grup de joaca -Pod din sfoara Tip 2


buc


28.381,54336


Grup de joaca - VAPOR Tip 1


buc


38.286,51338

Grup de joaca - VAPOR Tip 3

buc

65.715,66

* • . r

Jfljt

339

Grup de joaca - VAPOR Tip 4

buc

94.859,12

340

Grup de joaca - VAPOR Tip 5

buc

78.287,35

[

341

Grup de joaca - VAPOR Tip 6

buc

76.001,58

342

Grup de joaca - VAPOR Tip 7

buc

44.230,61

343

Grup de joaca - VAPOR Tip 8

buc

72.001,50

344

Grup de joaca - VAPOR Tip 9

buc

71.771,80

345

Grup de joaca - VAPOR Tip 10

buc

112.002,33

346

Grup de joaca - CETATE CU UN TURN Tip 1

buc

12.285,97

347

Grup de joaca - CET^P’CUJUWJurflAip

î u\'u.UidllR!

^30.286,35

—4

LA*

Vîiggjsîi'    /

A-

348

Grup de joaca - CETATE CĂȚĂRARE - TIP TARZAN

buc

32.572,11

349

Grup de joaca - CETATE TIP 1

buc

29.826,95

-țaMattu»

350

Grup de joaca - CETATE TIP 2

buc

29.143,46

351

Grup de joaca - CETATE cu sfoara de cățărat

buc

35.429,31

As

352

Grup de joaca - CETATE CU PALMIERI

buc

52.802,22

353

Grup de joaca - CETATE CU TURNURI ÎNALTE TIP 1

buc

92.001,92

A

354

Grup de joaca - CETATE CU TURNURI ÎNALTE TIP 2

buc

109.716,57

355

Grup de joaca - CETATE CU TURNURI ÎNALTE SI CĂȚĂRARE

buc

95.200,86

jAuiH

356

Grup de joaca-CETATE CU 6 TURNURI

buc

66.460,77

357

Grup de joaca - CETATE CU 37yiSNURlX|>^g<

(f mm

ȚhțJC

S^\

36.000,75

&

\^/! fiJi

Xi.W/ - W

358


Grup de joaca - CETATE SI CĂȚĂRARE PIRAMIDA


buc


36.000,75359


Grup de joaca-CETATE CU 6 TURNURI SI POD DE SFOARA


buc


135.431,39360


Grup de joaca-CETATE CU 8 PLATFORME SI POD TIP 1


buc


100.573,52


361


Grup de joaca-CETATE CU 8 PLATFORME SI POD TIP 2


buc


102.287,85362


Grup de joaca - POD


buc


125.716,91363


Grup de joaca - CETATE SI VAPOR


buc


113.145,22364


Grup de joaca - TURN cu tobogan si leagan TIP 1


buc


25.143,38365


Grup de joaca - TURN cu tobogan si leagan TIP 2


buc


36.191,23366


Grup de joaca - TURN cu tobogan si bare de cățărare


buc


37.619,83
buc


30.476,83
368

Grup de joaca - Turn cos baschet cu bare alpinism

buc

30.745,74

-

369

Grup de joaca - Turn cos baschet cu 2 tobogane

buc

30.476,83

370

Grup de joaca - Tum tip casuta si tobogan

buc

18.286,10

371

Grup de joaca - Turn tip casuta si tobogan spiral

buc

17.143,21

J&K

372

Grup de joaca - Turn tip casuta , tobogan spirai si leagan

buc

26.857,70

373

Grup de joaca - Turn tip casuta cu 2 tobogane

buc

33.143,55

4b.

374

Grup de joaca - 2 Turnuri tip casuta cu tobogane

buc

36.460,14

375

Grup de joaca - 3 Turnuri tip casuta cu tobogane

buc

48.572,44

•»

376

Grup de joaca - 3 Turnuri tip casuta cu 5 tobogane

buc

74.287,26

VW

377

Lea9anT^<S^

buc

17

.367,31

ZT

I <=>

378

Leagan TIP CUIB 2

buc

22.381,42

379

Leagan TIP CUIB 3

buc

28.079,02

o,

380

Leagan TIP CUIB 4

buc

16.095,57

381

Leagan TIP CUIB 5

buc

9.428,77

au,

382

Leagan TIP CUIB 6

buc

9.428,77

383

Leagan TIP CUIB 7

buc

8.173,84

r-'A

384

Leagan câini - BUGS BUNNY

buc

41.698,35

w

385

Alpinism câini

buc

4.000,08

386

Arcade slalom câini

buc

2.140,10

r#O

387

S.C.

Bare slalom/i^^^jL .......[\

B.DUC

5]

51 •{}

1.187,70

5 i i«»

1 '

389


Balansoar câini


buc


2.431,42390


Obstacol sărituri câini


buc


1.350,17391


Obstacol sărituri câini - CAUCIUC


buc


1.322,16392


Obstacol sărituri câini - GARDURI


buc


3.439,85


393


Tunel joaca câini


buc


9.658,46


394


Panou informativ


buc


672,28


395


Alpinism câini


buc


3.888,04396


buc


1.479,02399


Cos basket TIP 1


buc


3.501,47


400


Cos basket TIP 2


buc


1.299,75401


Cos basket TIP 3


buc


4.829,23


402


Cos basket TiP 4


buc


6.044,94403


Trambulina patrat


buc


17.512,97404


Trambulina CERC


buc


17.882,73405


Naveta spațiala


buc


71.430,06406


VAPORAȘ


buc


78.096,87407


ll
15.020,46
409


Complex de joaca tip 149


buc


25.313,49


410 Complex de joaca tip 150


buc 10.262,07


411 Echipament pe arc elicoidal tip avion F16


buc 3.653,76


412


Echipament pe arc elicoidal tip foca


buc


3.653,76


413


Echipament pe arc elicoidal tip ATV


buc


4.753,12


414


Echipament pe arc elicoidal tip pescarus


buc


4.246,55


415


Echipament pe arc elicoidal tip rechin


buc


4.451,33

418

Echipament de joaca pentru copii tip autobuz

buc

21.135,74

419

Echipament pentru modelaj si joaca in nisip tip casuta joaca cu masuta, banchete interior

buc

15.541,93

<ț>

420

Echipament pentru modelaj si joaca in nisip tip casuta joaca cu masuta, banchete interior si bazin,masuta, bancheta, scaunele exterior

buc

24.315,26

421

Echipament pentru modelaj si joaca in nisip tip casuta joaca cu masuta, banchete interior si echipament dinamic

buc

20.790,84

422

Echipament pentru modelaj si joaca in nisip tip vapor

buc

20.262,72

Wjf

423

Echipament pentru modelaj si joaca in nisip tip corabia piraților

buc

19.777,70

424

Tobogan HDPE tip papagal

buc

14.162,34

/

425

Tobogan HDPE tip dinozaur

buc

17.449,65

426

Tobogan HDPE tip urs polar

buc

8.299,09

427

Tobogan HDPE tip um?^r?

H    '-i,

8.299,09

___-<y    xr''/

co^«î>

Ml

COÎ *’


428

Tobogan tub HDPE cu acces din sfori

buc

34.403,50

V

429

Tobogan tub HDPE cu acces panou catarare cu prize

buc

35.276,52

A

430

Complex de joaca pentru copii tip Corabia Piraților cu scări si tobogan tub

buc

66.457,39

wl*

431

Complex de joaca pentru copii tip Corabia Piraților cu scări si tobogan tub si drept

buc

74.336,14

432

Complex de joaca pentru copii tip vapor cu scara si tobogan drept

buc

61.230,05

433

Complex de joaca pentru copii tip vapor cu scara si tobogan tub

buc

67.556,75

434

Complex de joaca pentru copii tip vapor cu scara si tobogan tub si tobogan drept

buc

74.099,03

A.

‘IR

435

Echipament pe arc elicoidal tip papagal

buc

4.753,12

&

436

Echipament pe arc elicoidal tip pasare

buc

12.858,20

437

Complex de catarge conic    /o?

Xuc

119.797,91

t    '

‘il 3

438

Complex de catarare dublu conic

buc

217.425,40

439

Poarta minifotbal 1,8x1,2m - profil otel 50 mm cu plasa

buc

1.660,74

440

Poarta minifotbal - profil aluminiu 80x80 cu plasa

buc

2.879,11

441

Cos triplu de baschet cu picior

buc

3.772,31

442

Sistem baschet cu protecție pentru copii

buc

2.321,87

fA

443

Panou de gard pentru delimitare realizat din lemn rasinoase protejat cu vopseluri in diferite culori

m.

185,18

aBl

APARATE DE FITNESS

444

Complex fitness 14 piese - ZINCATE

buc

51.223,24

'V 1 i î

s,,,.n_IL4-i-4 -'ff

445

Complex fitness 14 piese - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

59.384,99

V > i t -N ■ > i ’ -r>

Jt

Tis*- L4 j|ț;

446

Complex fitness 14 piese-^TOpSlRE IN

ELECTROSTATIC +^®ÂtE Ak

\    I<qVKIiiu «Săi

H •*» 1    i til t" H    îsfl

1

\ 62.274,63

A

□J

V i j. t

h-

Tjfi*- L4 -îj.:

*05 £vggSZ


c

c

447

Complex fitness 10 piese - ZINCATE

buc

27.669,75

‘V    a    .

& ■» *

'.•.'.z    _7-

Z»?* I4 'rjț.

448

Complex fitness 10 piese - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

30.677,33

V T &■ --.X JL '

449

Complex fitness 10 piese - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

33.684,91

VT & ,•

-3-

up*- M -iji

450

Foișor fitness 6 aparate - ZINCATE

buc

20.030,49

451

Foișor fitness 6 aparate - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

22.737,32

452

Foișor fitness 6 aparate - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

25.444,14

453

Aparat fitness multifuncțional 3 elemente- ZINCATE

buc

6.331,84

~4u|*e

454

Aparat fitness multifuncțional 3 elemente - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

7.037,74

1

*

455

Aparat fitness multifuncțional 3 elemente - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

7.143,89

456

Aparat fitness multifuncțional 4 eleimente- ZINCATiX

buc

A

4.819,21

-s -    *

m

<o


K    ,v457

Aparat fitness multifuncțional 4 elemente - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

5.848,86

\ -

458

Aparat fitness multifuncțional 4 elemente - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

6.331,84

459

Aparat fitness picioare si solduri- ZINCATE

buc

3.821,40

1

I

- V

460

Aparat fitness picioare si solduri - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

3.996,55

1

461

Aparat fitness picioare si solduri - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

4.548,52

1

462

Aparat fitness bicicleta si steper- ZINCATE

buc

3.131,42

463

Aparat fitness bicicleta si steper - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

3.625,02

464

Aparat fitness bicicleta si steper - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

3.895,70

465

Aparat fitness picioare si solduri- ZINCATE

buc

4.092,08

466

Aparat fitness picioare.șLsblduri - VOPSIRE IN ELECTROSTATIC/^

s MW fewnffh

H iz, l    l-io W    I —i/f» 1 f I !l k

\ 4.267,23 \cp\    n

W    3467


Aparat fitness picioare si solduri - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


buc


4.819,21


468


Aparat fitness SKY- ZINCATE


buc


2.791,74469


Aparat fitness SKY - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC


buc


3.354,34470


471


472


473


474


475


476


Aparat fitness SKY - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


Aparat fitness abdomen si talie- ZINCATE


Aparat fitness abdomen si talie - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC


Aparat fitness abdomen si talie - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


Aparat fitness dublu SKY- ZINCATE


Aparat fitness dublu SKY - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATICAparat fitness d^tîțuSsKY ELECTROSTATIC^

3


buc


buc


buc


buc


buc


buc


3.571,95


2.271,61


2.749,28


2.924,43


2.871,36


3.354,34


477

Aparat fitness pectorali- ZINCATE

buc

6.278,77

478

Aparat fitness pectorali - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

6.995,28

479

Aparat fitness pectorali - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

7.276,58

480

Aparat fitness picioare si fesieri - ZINCATE

buc

3.540,10

(

481

Aparat fitness picioare si fesieri - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

4.102,69

d

482

Aparat fitness picioare si fesieri - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

4.320,30

dj

1

483

Aparat fitness bicicleta- ZINCATE

buc

1.698,40

484

Aparat fitness bicicleta - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

1.979,70

‘W

485

Aparat fitness bicicleta - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

2.101,77

486

Aparat fitness/abdomen si^'patș^ZINCATE

R&jc,

î&r

2.542,29

\ 0 nț    . J

'3S

c.

c

487

Aparat fitness abdomen si spate - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

2.924,43

488

Aparat fitness abdomen si spate - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

3.083,66

489

Aparat fitness brațe si umeri- ZINCATE

buc

2.059,31

490

Aparat fitness brațe si umer- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

2.489,22

491

Aparat fitness brațe si umer - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

2.653,75

492

Aparat fitness bicicleta- ZINCATE

buc

2.802,36

493

Aparat fitness bicicleta - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

3.280,03

494

Aparat fitness bicicleta - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

3.465,80

495

Aparat fitness multifuncțional TIP 1-ZINCATE

buc

4.872,28

496

Aparat fitness multiftS^tid^TîîR.1 - VOPSIREzHSfSviS

CÂMP ELECTR0S.TÂTIC    \

âțuc

;c v

■    i i

5.631,25

\    n

'    ț)

n i    ■    U

497


Aparat fitness multifuncțional TIP 1 - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


buc


5.848,86498


Aparat fitness multifuncțional TIP 2- ZINCATE


buc


4.166,38499


Aparat fitness multifuncțional TIP 2 - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC


buc


4.320,30


-"rlH

-fi

500


Aparat fitness multifuncțional TIP 2 - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


buc


5.249,11501


Aparat fitness bicicleta- ZINCATE


buc


2.165,46502


Aparat fitness bicicleta - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC


buc


2.600,67


503


Aparat fitness bicicleta - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


buc


2.759,90504


Aparat fitness picioare- ZINCATE


buc


2.600,67

508


Aparat fitness spate - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC


buc


5.647,18


509


Aparat fitness spate - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


buc


6.114,24


510


Aparat fitness tip paralele- ZINCATE


buc


1.947,85


511


Aparat fitness tip paralele - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC


buc


2.383,07


512


Aparat fitness tip paralele - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


buc


2.600,67


513


Aparat fitness tip paralele- ZINCATE


buc


1.730,24


514


Aparat fitness tip paralele - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC


buc


2.112,38


515


Aparat fitness tip paralele - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


buc


2.383,07

fer
Q


C


517

Aparat fitness bare TIP 2

buc

12.451,39

llllll

518

Aparat fitness bare TIP 3

buc

3.030,58

519

Aparat fitness bare TIP 4

buc

3.354,34

o

520

Aparat fitness bicicleta- ZINCATE

buc

2.383,07

521

Aparat fitness bicicleta - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

2.759,90

î

522

Aparat fitness bicicleta - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

3.083,66

î

523

Aparat fitness multifuncțional TIP 3 - ZINCATE

buc

4.113,31

**

524

Aparat fitness multifuncțional TIP 3 - VOPSIRE IN

CÂMP ELECTROSTATIC

buc

4.978,43

'"'L

«b-

525

Aparat fitness multifuncțional TIP 3 - VOPSIRE IN

CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

5.371,19

i ►

526

Aparat fitness multifupcl^SîiS^i^g - ZINC^T^g~v^

xbuc

27.669,75

I 0

ii irri i î    '»4‘'

r-i rî2.ona <


527

Aparat fitness multifuncțional 11 piese - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

31.278,85

.•ii n i i    M-'

fi j- î?

528

Aparat fitness multifuncțional 11 piese - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

34.286,43

i i n i

î    - - r

f i &

529

Aparat fitness haltere TIP 1 - ZINCATE

buc

1.730,24

’îl 15

’fl

530

Aparat fitness haltere TIP 1 - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

2.000,93

11

531

Aparat fitness haltere TIP 1 - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

2.436,14

M

532

Aparat fitness haltere TIP 2 - ZINCATE

buc

1.730,24

îi

533

Aparat fitness haltere TIP 2 - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

2.000,93

îl

534

Aparat fitness haltere TIP 2 - VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

2.436,14

î'i

535

Aparat fitness bicicleta TIP 1- ZINCATE

buc

2.000,93

n

536

Aparat fitness bicicletajPIFț’PVQPSIRE IN CÂMP

ELECTROSTATIC/SP^ * X

2.467,99

A    t    n

I, J

n

>‘drG'

4?C0NSU>Y<&    /

"•%7g f£>

c

c

537

Aparat fitness bicicletaTIP 2- ZI NCATE

buc

2.436,14

538

Aparat fitness bicicleta TIP 2- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

3.083,66

539

Aparat fitness bicicleta TIP 2- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

3.625,02

.1

540

Aparat fitness brațe si picioare- ZINCATE

buc

4.437,07

'-'i~

541

Aparat fitness brațe si picioare- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

5.196,04

542

Aparat fitness brațe si picioare- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

5.631,25

Tf

543

Aparat fitness brațe si umeri- ZINCATE

buc

1.894,78

544

Aparat fitness brațe si umeri- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

2.112,38

ri

545

Aparat fitness brațe si umeri- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

2.383,07

546

Aparat fitness brațe si picioare- Zlf^ÂTE^

buc

3.142,04

/


547

Aparat fitness brațe si picioare- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

3.603,79

548

Aparat fitness brațe si picioare- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

3.789,55

549

Cos basket ZINCATE

buc

2.112,38

•>

550

Cos basket VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

2.653,75

551

Cos basket VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

2.903,20

552

Aparat fitness multifuncțional PALMIERI- ZINCATE

buc

5.434,88

553

Aparat fitness multifuncțional PALMIERI- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC

buc

6.278,77

554

Aparat fitness multifuncțional PALMIERI- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE

buc

16.347,09

555

Aparat fitness multifuncțional 5 elemente - ZINCATE

buc

18.163,43

$ L;

A* tSt

556

Aparat fitness multitunctlonȘf^eiȘm^ite- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC*^    X

ff4-    : -    .a a A

20.451,55

Ai

M t-tÎtt

•P /    \o>\

co J


'< ‘■•ui, ’t. • J..x


* 'd*G'^

557


Aparat fitness multifuncțional 5 elemente- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


buc


21.654,59


tSt


558


Aparat fitness multifuncțional PALMIERI- ZINCATE


buc


6.331,84


559


Aparat fitness multifuncțional PALMIERI- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC


buc


5.684,33


560


Aparat fitness multifuncțional PALMIERI- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


buc


5.360,57


561


Aparat fitness talie- ZINCATE


buc


3.030,58


TurT

562


Aparat fitness talie- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC


buc


3.497,64


.ate.

wwT—.xr

txitt

563


Aparat fitness talie- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + ZINCATE


buc


3.683,40


TTÎtT


564


Aparat fitness bicicleta copii- ZINCATE


buc


1.289,72565


Aparat fitness bicicleta copii- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC


566


Aparat fitness bicicfetârcop’ii-A/OPSIRE IN C^ ELECTROSTATIC^ ZINCATE \

*568


Aparat fitness mers-VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC


buc


3.895,70


569


Aparat fitness mers- VOPSIRE IN CÂMP ELECTROSTATIC + Z1NCATE


buc


4.277,84


570


Aparat fitness mers- ZINCATE + VOPSEA


buc


5.249,11


571


Aparat fitness talie si picioare- ZINCATE + VOPSEA


buc


4.352,15


572


Aparat fitness multifuncțional TIP 1-ZINCATE + VOPSEA


buc


5.249,11


573


Aparat fitness multifuncțional TIP 2- ZINCATE + VOPSEA


buc


4.224,77


574


Aparat fitness multifuncțional TIP 3- ZINCATE + VOPSEA


buc


5.413,65


575


Aparat fitness multifuncțional TIP 4- ZINCATE + VOPSEA


buc


6.369,00


576


Aparat fitness muitifu^^QbaTTÎ^S-.ZINCATE + VOPSEA577

Aparat fitness multifuncțional TIP 6- ZINCATE + VOPSEA

buc

5.413,65

Mi

578

Aparat fitness multifuncțional TIP 7- ZINCATE + VOPSEA

buc

5.434,88

579

Aparat fitness multifuncțional TIP 8- ZINCATE + VOPSEA

buc

6.369,00

sa

580

Aparat fitness multifuncțional TIP 9- ZINCATE + VOPSEA

buc

4.755,52

B

581

Aparat fitness multifuncțional TIP 10- ZINCATE + VOPSEA

buc

6.889,13

582

Aparat fitness multifuncțional TIP 11- ZINCATE + VOPSEA

buc

4.601,60

583

Aparat fitness multifuncțional TIP 12- ZINCATE + VOPSEA

buc

5.955,01

B

584

Aparat fitness multifuncțional TIP 13- ZINCATE + VOPSEA

buc

4.840,44

585

Aparat fitness multifuncțional TIP 14- ZINCATE + VOPSEA

buc

5.174,81

■9

586

Aparat fitness muî^fi^bSSTîiTMS- ZINCAȚ&h—

VOPSEA

fi»    -A

fi    i    . A 1 . t™ t-r. "1 ict /»

buc

L

4.092,08

1_CL

B

11 V    M’jJ

15.....

587

Aparat fitness multifuncțional TIP 16- ZINCATE + VOPSEA

buc

5.392,42

I ‘

588

PENTATLON TIP 1

buc

2.966,89

III

589

PENTATLON TIP 2

buc

2.383,07

•ll

590

PENTATLON TIP 3

buc

3.142,04

■    If*

■    I

HI*

591

PENTATLON TIP 4

buc

3.248,19

592

PENTATLON TIP 5

buc

2.860,74

' i. £3 C- P-^ "’'

Elemente componente ale echipamentelor de joaca / Accesorii echipame/îfep^^^* ^


c.

de joaca

c.

Nr.

Crt.

DENUMIRE

UM

Q

593

Cadru metalic balansoar 0 42 mm

buc

163,39

594

Placaj stratificat cu grosimea 10 mm

mp

155,20

595

Placaj stratificat cu grosimea 12 mm

mp

174,60

596

Placaj stratificat cu grosimea 15 mm

mp

203,70

597

Placaj stratificat cu grosimea 18 mm

mp

232,81

598

Placaj stratificat cu grosimea 25 mm

mp

310,41

599

Adeziv 149 componenta A+B

mp

40,93

600

Banda lipire gazon cu latimea de 30 cm

m

9,75

601

Marcaje/aliniament 20 mm

mp

130,60

602

Marcaje/aliniament 50 mm

mp

171,53

603

Tobogan tub drept din rășini poliesterice PAFS h=1,5 m

buc

3.932,84

604

Conexiune tip pod mobil Hmontaj -min. 0,5 m

buc

1.667,16

605

Conexiune tip pod cu plase Hmontaj - min. 0,5 m

buc

2.446,84

606

Tobogan drept HDPE h min = 0,5 m

buc

4.462,11

607

Tobogan drept HDPE h min ~ 1,5 m

buc

8.072,75

608

Panou intrare tobogan drept HDPE

buc

1.891,89

609

Picior structura rezistenta lemn rasinoase impregnat in masa 100x100x2450 mm

buc

67,11

610

Grinda lemn rasinoase impregnat in masa

100x100x2100 mm

buc

133,29

611

Componenta siguranța metalica 550x2 mm pentru fixare stâlp leagan in fundație beton

buc

16,77

612

Panou cu prize acces lemn rasinoase impregnat in masa h=1,5 m

buc

661,59

613

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist= 25 km

t

34,40

Ui'
614

Lanț otel galvanizat 0 5 mm, L=2 m

buc

15|i,66 (

615

Lanț otel galvanizat 0 5 mm, L=2,5 m

buc

154)66/0

616

Lanț otel nichelat 0 5 mm, L=1,8 m

buc

276,46

617

Lanț otel nichelat 0 6 mm, L=2 m

buc

369,04

618

Lanț otel cu protecție din plastic termocontractibil 0

5mm, L=1,8 m

set

154,13

619

Lanț otel cu protecție din plastic termocontractibil 0

6mm, L=1,8 m

set

169,32

620

Teaca PE 025 mm pentru lanț

m

31,26

621

Teaca PE 022 mm pentru lanț

m

12,93

622

Teaca PE 018 mm pentru lanț

m

9,70

623

Cupla leagan din otel galvanizat

buc

64,13

624

Cupla leagan din otel termotratat cu protecții HDPE

buc

393,40

625

Cupla balansoar din otel galvanizat cu suport de fixare tip U pe structura

buc

781,41

626

Cupla balansoar din otel zincat cu suport de fixare plat pe structura

buc

433,38

627

Mâner balansoar inox pentru profil rectangular

buc

147,66

628

Mâner balansoar otel galvanizat pentru profil rectangular

buc

100,13

629

Mâner balansoar otel galvanizat pentru profil rotund

buc

96,03

630

Șezut cauciuc EPDM injecție pentru balansoar

buc

134,19

631

Șezut cauciuc pentru balansoar

buc

114,25

632

Coltar pentru conexiune stâlpi leagan cu profil rectangular 90x90 mm

buc

236,36

633

Mâner PE 250x75 mm

buc

24,25

634

Mâner PE 240x75 mm

buc

15,85

635

Mâner PE 310x70 mm

buc

25,11

636

Mâner metalic 350 mm

buc

65,42

637

Mâner metalic 550 mm

buc

79,44

°- • XO-W/ \<wiWC:'l<b;’-^ Xpț—

Q


C


638

Capace PE pentru șuruburi 0 27 mm

buc

3,02 u

639

Capace PE pentru șuruburi 0 34 mm

buc

3,13 V

640

Capace PE pentru șuruburi 0 40 mm

buc

3,45

641

Capace PE pentru stâlpi 0 100 mm

buc

11,86

642

Capace PE pentru stâlpi 0 120 mm

buc

13,47

643

Capace PE pentru stâlpi 0 140 mm

buc

16,17

644

Capace PE pentru stâlpi 90x90 mm

buc

9,70

645

Capace PE pentru stâlpi 100x100 mm

buc

13,47

646

Capace PE pentru stâlpi 120x120 mm

buc

17,24

647

Capace PE pentru stâlpi 95x95 mm

buc

4,31

648

Șezut leagan 1 - 3 ani 420*225*255 mm

buc

2.187,94

649

Șezut leagan 2 -15 ani 440*180*40 mm

buc

926,91

650

Șezut leagan cuib 01000 mm cu elemente de șezut din PE

buc

6.736,28

651

Șezut leagan 1 - 3 ani 460*240*235

buc

608,96

652

Șezut leagan 2 -15 ani 448*178*26

buc

171,91

653

Șezut leagan 2 -15 ani 450*225*40

buc

256,08

654

Șezut cuib 0 1000 mm din cablu torsadat

buc

5.093,27

655

Șezut cuib 0 1200 mm din cablu torsadat

buc

5.914,77

656

Șezut cuib 1000x875 mm din cablu torsadat

buc

4.929,02

657

Șezut cuib 1200x875 mm din cablu torsadat

buc

5.421,89

658

Șezut tiroliana

buc

167,06

659

Șezut tiroliana cu lanț

buc

351,36

660

Cupla tiroliana

buc

1.498,15

661

Cablu otel tiroliana 0 10 mm L=25m

buc

474,23

c


L

c

662

Mâner tiroliana

buc

190M 6C Q. 5>\

663

Amortizor tiroliana

buc

664

Tambur întindere cablu tiroliana pt. grinda rectangulara

buc

743,68

665

Tambur întindere cablu tiroliana pt. grinda rotunda

buc

743,68

666

Cablu torsadat din polipropilena 0 16 mm

m

32,23

667

Cablu torsadat din nylon 0 16 mm

buc

19,50

668

Cablu torsadat din polipropilena 0 18 mm

buc

27,27

669

Conector PA injecție pt capat prindere structura

buc

11,86

670

Conector PA injecție "T duo"

buc

13,47

671

Conector PA injecție intersecție duo

buc

8,08

672

Conector PA injecție intersecție mono

buc

4,85

673

Conector PA injecție terminal oval deschis

buc

5,71

674

Conector PA injecție terminal oval

buc

14,55

675

Conector metal 0 28x55 mm

buc

32,87

676

Conector metal 29x45x39 mm

buc

9,16

677

Conector metal terminal oval deschis galvanizat

buc

9,16

678

Conector metal terminal oval deschis nichelat

buc

17,24

679

Conector metal oval 0 16

buc

3,23

680

Conector metal oval 0 18

buc

7,22

681

Conector metal rotund 0 16

buc

6,68

682

Conector metal rotund 0 18

buc

9,16

683

Conector PE tub 0 16

buc

4,85

684

Conector PE "T duo" 0 16

buc

14,77

685

Conector PE "T mono" 0 16

buc

7,98

686

Conector PE intersecție duo 0 16

buc

3,67/

687

Conector PE intersecție mono 0 16

buc

0 6 , 1

«w

688

Conector PE intersecție mono 0 18

buc

14/77X;

689

Conector PE pt capat prindere structura

buc

3,77

690

Conector PE terminai oval închis

buc

22,74

691

Set prize catarare PE 075-85 mm

set

83,53

692

Set prize catarare PE 0100-120 mm

set

106,70

693

Set prize catarare PE 0115-130 mm

set

132,03

694

Capac PE protecție șurub 0 32

buc

2,16

695

Capac PE pentru protecție ansamblu fixare arc eficoidal

buc

259,13

696

Panou PE joc interactiv

buc

754,46

697

Priza PE pt.sfoara catarare 0 16

buc

26,41

698

Treapta PE pt. sfoara catarare 0 16

buc

33,95

699

Set prize catarare model "stone S"

set

48,18

700

Set prize catarare model "stone M"

set

67,80

701

Set prize catarare model "stone L"

set

79,12

702

Priza PA injecție pt.sfoara catarare 0 16

buc

5,17

703

Priza PA injecție pt.sfoara catarare 0 18

buc

36,97

704

Treapta PA injecție pt. sfoara catarare 0 16

buc

30,40

705

Panou PA injecție joc interactiv X&0

buc

382,40 IȘl

706

Panou PE joc interactiv câine si pisica

buc

382,40 \5\

707

Fileu din tabla protejata anticoroziv, perforata cu suport fixare pentru masa de tenis, 1510x152 mm

buc

343,98

708

Fileu perforat din otel galvanizat si vopsit in câmp electrostatic pentru masa de tenis,1510x152 mm

buc

4.930,95

709

Fileu din metal vopsit prin pulverizare pentru masa de tenis,1510x152 mm

buc

468,84
710

Componenta siguranța metalica zincata 800x1500mm pentru gard dreapta scara

buc

89.72

711

Componenta siguranța metalica zincata 800x1500mm pentru gard stanga scara

buc

89.72

712

Componenta siguranța metalica zincata 900x1 OOOmm pentru gard platforma

buc

74.53

713

Componenta siguranța metalica zincatal 060x1 OOOmm pentru gard platforma

buc

80.26

714

Componenta siguranța metalica zincata1200x1000mm pentru gard de fixare tobogan elicoidal de platforma

buc

137.59

715

Componenta siguranța metalica zincatal 900x1 OOOmm pentru gard platforma

buc

149.06

716

Componenta siguranța metalica zincata 450x2mm fixare stâlp platforma in fundație beton

buc

11.03

717

Platforma din placaj stratificat antiderapant tip TEGO cu grosimea de 18mm, 0160 cm pentru carusel

buc

745.29

718

Rulment conic necapsulat pentru partea inferioara a caruselului cu diametrul de 01OOmm

buc

108.93

719

Panou HDPE tip coada elicopter, 150x36x1,5cm cu inserție si suporți de prindere

buc

646.68

720

Montat scaun arbitru volei/tenis cu structura metalica protejata anticoroziv, cu protecții laterale reglabil

buc

3,095.82

721

Amortizor balansoar din cauciuc cu inserție tip inel

buc

250.91

722

Balansoar lemn impregnat cu structura metalica protejata anticoroziv

buc

1,857.49

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

>    9    9

Anexa 2 Ia H.C.L.S4 nr. 133/30.05.2018

ACT ADIȚIONAL NR. 5

la Contractul nr. 12669/15.03.2016 privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat pentru activîtatile de amenajare, întreținere si înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a locurilor de joaca din Sectorul 4 al

Municipiului București modificat prin actul adiționai nr.l din data de 19.10.2016, actul adițional nr. 2 din data de 07.04.2017, actul adițional nr. 3 din data de 31.10.2017 si actul adițional nr. 4 din

data de 09.01.2018

Sectorul 4 al Municipiului București cu sediul in București, B-dul. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, tel.021/3359230, fax 021/3370790, CIF RO4316422, cont IBAN R068TREZ70424670220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 4, reprezentata legal prin Daniel Baluta - Primar, in calitate de delegatar, pe de o parte

Si

S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P.4) S.A.,

cu sediul in București, Sos. Olteniței nr.38 A, sector 4 si adresa de corespondenta in București, Sos. Olteniței nr.9, sector 4, C.U.I. nr. 14665500, atribut fiscal R, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. 340/4463/2002, având cont nr. R086TREZ7005069XXX001915, deschis la ATCP Municipiul București, reprezentata legal prin Director General -Goleac Marian, in calitate de delegat, pe de alta parte părțile au convenit, de comun acord, asupra următoarelor modificări fata de contractul inițial modificat prin actul adițional nr.l din data de 19.10.2016, actul adițional nr. 2 din data de 07.04.2017, actul adițional nr. 3 din data de 31.10.2017 si actul adițional nr. 4 din data de 09.01.2018:

Art. I. Se modifica si se completează anexa operațiilor si tarifelor aferente contractului nr. 12669/15.03.2016 astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr.l din data de 19.10.2016, actul adițional nr. 2 din data de 07.04.2017 si actul adițional nr. 3 din data de 31.10.2017 si actul adițional nr. 4 din data de 09.01.2018 in sensul stabilirii unor tarife preturi/servicii/operatiunii suplimentare depuse de operatorul S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (ADP 4) S.A., conform anexei

la prezentul act adițional.

Art. II. Celelalte clauze din contractul rămân neschimbate.

lPrezentul act adițional s-a semnat in doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Delegatar,    Delegat,

Sectorul 4 al Municipiului București    SC Amenajarea Domeniului Public 4

S.A.

Primar    Director General,

Daniel Baluta

Contabil Sef,

Director juridic

Serviciul Planificare Activitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

2