Hotărârea nr. 132/2018

Hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor pentru achiziționarea unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării cheltuielilor pentru achiziționarea unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 380712/18.05.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

In conformitate cu prevederile art.62 alin. (1) și (3) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 9 alin.(l) din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități ratificată prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2), lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă finanțarea cheltuielilor pentru achiziționarea, punerea în funcțiune și asigurarea mentenanței unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

Art.2 Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, să deruleze procedurile de achiziție și să semneze contractul de achiziție a platformei mobile pentru persoanele cu dizabilități.

Art.3 După achiziționarea platformei mobile pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor de mai sus, aceasta va fi dată în folosință gratuită, domnului Calițoiu Paul-Alexandru, persoană cu dizabilități, în vederea montării și utilizării în cadrul imobilului situat în strada Sergent Iriceanu Ion, nr.4, bl. 153, sc.l, et.8, ap.31, sector 4, București, pentru perioada stabilită în contractul de comodat.

Art.4 Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Protecția Copilului Sector 4 să semneze contractul de comodat cu domnul Calițoi


Art.5. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform compețențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 21.05.2018.

PREȘEDINTE


ȘEDINȚA?


Cosmin-Constantin


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 132/21.05.2018