Hotărârea nr. 130/2018

Hotărâre pentru constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții al Școlii nr. 194 din Bulevardul Alexandru Obregia nr. 3A, Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții al

Școlii nr. 194 din Bulevardul Alexandru Obregia nr. 3A, Sector 4

Consiliul Local al sectorului 4;

Văzând:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4

Raportul de specialitate nr. PI 6.2/21/17.05.2018, întocmit de Direcția Autorizări;

Având în vedere:

Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată și actualizată 2017;

Legea nr. 24/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2016 privind

modificarea și completarea legii cadastrale și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

Hotărârea Guvernului României nr. 294/2015 privind aprobarea Programului Național de

cadastru și carte funciară 2015-2023;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se constată și se aprobă suprafața totală de 15426 m2 a Școlii nr. 194 din Bulevardul Alexandru Obregia nr. 3A, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Biroul Patrimoniu din cadrul Direcției Autorizări va întreprinde demersurile necesare rimăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu în vederea comn^^^aGti)alizării


Art.3. Direcția Economică va proceda la regularizarea evidenței contabile conform datelor rezultate din măsurători și înscrise în Planul de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa la prezenta.

Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Biroul Patrimoniu din cadrul Direcției Autorizări și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 21.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 130/21.05.2018

ANEXA NU. î-35 b r^bmeat

Plan de agjpîasameiîî sl delliuitare a imobîluîui _    S«n 1. imiți

Mr. cada-irai_j Saarmța mSagjtâ '__ĂifrJ-^n imobilului_]

....._î..„ ._??2“.ț?.H9?    „.L.    B-4ul AlexandraOutegîi_cr 3A

Carta?, ruruiara ar.


UAT I    Sector 4. Rucme&ti


A. Date referitoare la teren

Nt.

parcela

Categorie

&

folosință

Suprafața

Cw)

Ueujhinî

I

Cc

15425

Teren împrejmuit cu gard metalic cu fundație de beton pe toate Intnrîli*.

Total

15425

-F

8, Date referitoare U construcții

Cod

Constr,

Des urați»

Suprafața carfmiîă la soi fmp)

Msjfâffiî

ci

CAS

1125

Unitate de «tvăJStnâijt (S parțial»? i-ZE), S.desE=s 3353 mp.

C2

CAS

WSt

Sala desțtatțP), 5-desE’ lOă 1 mp.

C3

CAS

492

Unitate de taiîtiîtnttet îSi-PfăE), S.desf> 17Q7 mp.

Total

-

2S71

$. «mstnătă AsfSîufnta. totali» 5711 mo

Suprafața totală mă sura ta a Imobilului « 15436 mp

Executant,

SC niKOIOPSRL ÎBg. Cojoc ca Georgiana Ionela

ConSrni executară ffiaauatrailGr b teren, ccrcciitodiftea întocmirii țfcciimentalbi cajhsteaîe a «Uespcudenla acesteia ca caHsatea din teren.

Seaaiabaasi ștampila Deim noi 2013


privind suprafețele unui imobil din patrimoniul unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4

Nr.

Crt.

Unitatea de învățământ, adresa

Suprafață teren (mp)

Suprafața

construită

(mp)

Suprafață

construită

desfășurată

(mp)

Regim de inalțime

1

Școala nr. 194 Bulevardul Alexandru Obregia nr. 3A

15426

1128

3953

S

partial+P+2E

1051

1051

P

492

1707

S+P+2E

TOTAL

15426

2671

6711

-