Hotărârea nr. 13/2018

Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România pentru dezinstituționalizarea copiilor găzduiți în cadrul Centrului de Plasament “Robin Hood”, în vederea închiderii acestuia și implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România pentru

dezinstituționalizarea copiilor găzduiți în cadrul Centrului de Plasament “Robin Ilood”, în vederea închiderii acestuia și implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 356987/15.01.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

în baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 678/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 4 de a hotărî asocierea cu Fundația „Hope and Homes for Children”, în vederea dezinstituționalizării copiilor găzduiți în Centrul “Robin Hood”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 80/17.12.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 a imobilului situat in Str.AHorului nr. 6A din Sectorul 4;

în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 17/25.02.2010 privind preluarea în administrare a creșelor de pe raza sectorului 4 de către Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 4

Conform prevederilor art. 5 lit. f) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. f), art. 81 alin. (2) lit. n) și q) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă asocierea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Prote Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România pentru dezinstituțion găzduiți în cadrul Centrului de Plasament “Robin Hood”, în vederea închiderii acestuia unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrau naturale precum și formarea profesională a personalului.

Art.2. Se aprobă modelul Convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children”, pentru implementarea măsurilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, conform Anexei nr. 1.

Art.3. Se aprobă modelul Convenției de asociere cu privire la închiderea Centrului de plasament pentru copii ”Robin Hood”, dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children”, conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art.4. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 să semneze Convențiile menționate la art. 2 și art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Sumele destinate cu privire la implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale vor fi virate de către Fundația „Hope and Homes for Children” România în contul IBAN: R019TREZ70421370201XXXX al Sectorului 4 al Municipiului București deschis la Trezoreria Sectorului 4.

Art.6. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale iar comunicarea acesteia se va face de către Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2018.

Nr. 13 /31.01.2018

Lfr WilS, Qk. /3 iM-Oi-^Ofâ

Direcția Generală de Asistență    Fundația Hope and Home for

Socială și Protecția Copilului    Chifdren România

Sector 4    Nr._/

Nr._f_

CONVENȚIE DE COLABORARE încheiată azi_

între:

1.    DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI București, sector 4 cu sediul în Municipiul București, Șos.Olteniței, nr. 252 - 254, bl. 151, parter, sector 4, România, cod fiscal 17226151 telefon: 0372.715.100; fax: 0372.713.885, cont IBAN R014TRE224A68060020301 deschis la Trezoreria Sectorului 4, reprezentată prin Director General Mihaela Ungureanu

Și

2.    FUNDAȚIA HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA, cu sediul în Baia Mare, B-dul București, Nr.2A, Județul Maramureș, cod poștal 430281, telefon/fax 0262 227419, email office@hhc.ro, reprezentată legal de d-l ȘTEFAN DĂRĂBUȘ, în calitate de Director Național, acreditată de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Maramureș prin Certificatul de Acreditare seria AF nr. 000379/15.05.2014.

I.    DISPOZIȚII GENERALE

Prezenta convenție este încheiată în vederea implementării strategiei județene în domeniul protecției copilului, iar activitățile din cadrul proiectelor care fac obiectul colaborării, urmăresc interesul superior al copilului.

II.    SCOPUL CONVENȚIEI

Scopul convenției constă în participarea comună la:

a.    prevenirea separării copilului de familie

b.    reducerea numărului de copii instituționalizați, prin reintegrarea în familiile lor naturale sau extinse;

c.    sprijinul tinerilor instituționalizați care părăsesc sau pot părăsi sistemul de protecție specială, pentru viața independentă

d.    formarea profesională și asistența tehnică oferită DGASPC, sector 4 - personalului din aparatul propriu și centrele subordonate care oferă servicii sociale pentru copii

III.    PROIECTELE CARE FAC OBIECTUL COLABORĂRII

3.1 Asistența tehnică și formare profesională

Scop: oferirea unor servicii de calitate pentru îngrijirea și asistarea copiilor și familiilor lor;

Beneficiari: personalul de specialitate din aparatul propriu cât și al serviciilor de zi și rezidențiale din subordinea DGASPC, sector 4.


Programul de formare profesională conține:

Cursuri de inițiere oferite personalului din centrele de plasament j vederea tranziției către un mediu alternativ (plasament familial, asis familial sau activități în alte domenii). Aceste cursuri conțin informații 1

domeniul protecției copilului, principiile generale de lucru în serviciile alternative, instituționalizarea și efectele ei, practici de lucru aplicate în sistemul reformat de protecție a copilului. Cursurile de formare inițială se adresează personalului selectat pentru serviciile alternative. Cursurile sunt specifice pentru fiecare serviciu în parte:

■    Bune practici pentru Case de tip Familial: cursul abordează aspecte precum: înțelegerea standardelor minime obligatorii și elaborarea procedurilor specifice serviciului, sugestii privind organizarea eficientă a serviciului, importanța implicării copiilor și tinerilor în activitățile din serviciu, sugestii de activități privind dezvoltarea abilităților de viață independentă ale copiilor și tinerilor din serviciile rezidențiale.

11 Bune practici pentru Case de tip Familial pentru copii cu nevoi speciale: cursul abordează aspecte precum: conștientizarea și înțelegerea problematicii nevoilor speciale, managementul comportamentului dificil, importanța atitudinii proactive în munca cu copiii și tinerii cu nevoi speciale, înțelegerea conceptului de sprijin comportamental versus control al comportamentului

■    Bune practici pentru Centre de zi: cursul abordează aspecte precum: conștientizarea și înțelegerea standardelor minime obligatorii și elaborarea de proceduri specifice serviciului, sugestii privind organizarea eficientă a serviciului, sugestii pentru activități ale personalului care oferă servicii copiilor, principii de bună practică în munca cu copiii.

■    Bune practici pentru Centre de Primire în Regim de Urgență: cursul oferă sugestii personalului cu privire la asigurarea unei intervenții eficiente în beneficiul copiilor în situație de risc. Oferă sugestii cu privire la îngrijirea, educarea și consilierea copiilor abuzați sau neglijați, înțelegerea problematicii copilului abuzat. Se are în vedere înțelegerea și implementarea standardelor minime obligatorii specifice serviciului și se oferă sugestii privind aspectele organizatorice care oferă eficiența intervenției.

■    Bune practici pentru Centre Maternale: cursul abordează aspecte precum: înțelegerea standardelor minime obligatorii specifice serviciului, principii de bună practică în munca cu mamele beneficiare ale serviciului, sugestii privind intervenția în vederea prevenirii separării copilului de familie. Se are în vedere înțelegerea rolului fiecărui membru din echipa centrului și a valorilor profesionale care trebuie să conducă evaluarea și abordarea fiecărui caz, înțelegerea principiului managementului de caz.

■    Bune practici pentru prevenirea separării copilului de familie: cursul abordează aspecte precum: rolul familiei, al comunității și al statului în prevenirea separării copilului de familie. Se are în vedere implementarea metodelor și tehnicilor de lucru folosite în prevenirea separării copilului de familie precum și principii de bune practici în munca cu familiile aflate în situație de risc. Condiții de acces la programe de prevenire a separării.

Cursurile se concentrează pe aplicarea practică a standardelor minime obligatorii pentru aceste servicii, dezvoltarea de proceduri pentru fiecare serviciu, înțelegerea rolurilor și responsabilităților personalului de îngrijire și coordonare pentru fiecare serviciu în parte, cu accent pe dezvoltarea abilităților de viață independentă, dezvoltare personală, sprijin comportamental.

Cursuri de formare continuă, bazate pe nevoi, create la cerere.

și se


Aceste cursuri sunt destinate profesioniștilor și specialiștilor din serviciile alternative concentrează pe următoarele domenii:

■    Prevenirea și intervenția în situații de criză: cursul prezintă strategii practice folosire proactivă a principiilor de sprijin comportamental pentru a preveni situatiji^r produse de comportamentele dificile la copii și tineri cu nevoi speciale sș^Sfe'ș modalități practice de intervenție.



■    Dezvoltarea abilităților de viață independentă la copii: Cursul se o

identificarea nevoilor de dezvoltare la copii și tineri și oferă soluții practice pentru conceperea de programe care să prioritizeze dezvoltarea abilităților de viață independentă.

■    Dezvoltarea abilităților de viață la copiii cu nevoi speciale: cursul se concentrează pe identificarea nevoilor de dezvoltare la copiii și tinerii cu nevoi speciale și oferă soluții practice pentru conceperea programelor de prioritizare a dezvoltării abilităților de viață independentă.

- Principii ale comunicării. Comunicarea în echipă. Comunicarea cu copiii: cursul se concentrează pe soluții proactive de îmbunătățire a comunicării în echipă și a comunicării cu copiii.

■    Managementul timpului: cursul oferă soluții practice pentru îmbunătățirea utilizării timpului în munca cu copiii.

■    Managementul stresului: cursul oferă soluții practice pentru reducerea stresului profesioniștilor din sistemul de protecție.

■    Managementul echipei și munca în echipă: Acest curs se adresează atât managerilor cât și membrilor echipei și prezintă strategii de dezvoltare a echipei, strategii de cooperare și de management al conflictelor. Cursurile sunt finalizate cu examen de evaluare în urma căruia se eliberează certificate de competențe emise de Ministerul Muncii. Diplomele certifică fie calificarea, fie perfecționarea în profesia de pedagog de recuperare/ educator specializat sau asistent maternal.

3.2. Prevenirea instituționalizării copilului și a separării Iui de familie.

Scop:

-    Creșterea și dezvoltarea copiilor în cadrul familiei naturale sau extinse;

-    Diminuarea numărului de copii instituționalizați;

-    întărirea capacității DGASPC, sector 4 și a serviciilor de asistență socială locale din județul București, sector 4, pentru operațiuni de prevenire a instituționalizării copiilor;

Beneficiari:

-    Copii din București, sector 4 și familiile lor;

-    DGASPC, sector 4 precum și aite servicii de asistență socială locale din județul București, sector 4;

Proiectul HHC România de prevenire a instituționalizării copilului și a separării lui de familie, poate cuprinde următoarele intervenții:

■    Consultanță privind identificarea copiilor aflați în situații de risc de instituționalizare;

■    identificarea și evaluarea factorilor de risc de instituționalizare și stabilirea unui plan complex de sprijin, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;

■    Sprijin financiar și material oferit pentru copii și familii, în vederea eliminării sau diminuării riscului de separare a copiilor de familia lor. Acest sprijin poate consta în:

-    Asigurarea parțială a resurselor de trai (ex. hrană, îmbrăcăminte, articole igienă) pentru perioade determinate în timp.

-    Facilitarea accesului la un spațiu de locuit (ex. achitarea parțială/integrală a costurilor de chirie pe perioade determinate în timp).

-    Acordarea/suplimentarea unor resurse necesare pentru întreținerea, dotarea, consolidarea sau securizarea spațiului de locuit (ex. plătirea unor restanțe la utilități, articole igienă, articole de mobilier, articole uz casnic, ușă, lemne pentru foc, materiale de construcție), identificate ca fiind imperios necesare.

rea analul! perioaoK (îeterawftate) *


-    Facilitarea accesului la un loc de muncă a părinților (ex. achitai necesare pentru angajarea părinților, plata transportului pentru

-    Facilitarea/asigurarea accesului copiilor la servicii de educație;

-    Facilitarea accesului la diferite servicii de sprijin din comunitate;

-    Alte forme de sprijin eficiente pentru diminuarea riscului de instituționalizare a copiilor; Toate intervențiile de sprijin în vederea prevenirii instituționalizării copilului, vor fi alocate pentru perioade determinate de timp, stabilite de comun acord între specialiștii DGASPC sector 4 și specialiștii HHC România;

3.3.    Reintegrarea în familiile naturale sau extinse, a copiilor instituționalizați.

Scop:

-    Creșterea și dezvoltarea copiilor în cadrul familiei naturale sau extinse;

-    Reducerea numărului de copii instituționalizați;

-    întărirea capacității DGASPC, sector 4 și a serviciilor de asistență socială locale din București, sector 4, pentru operațiuni de reintegrare a copiilor instituționalizați în familiile naturale sau extinse.

Beneficiari:

-    Copii instituționalizați din București, sector 4 și familiile lor;

-    DGASPC sector 4 precum și alte servicii de asistență socială locale, din București, sector 4;

Proiectul HHC România de reintegrare a copiilor instituționalizați în familiile naturale sau extinse, va cuprinde următoarele tipuri de intervenții:

■    Facilitarea operării reevaluărilor sociale periodice a copiilor instituționalizați, pentru a se putea identifica oportunitățile și nevoile de reintegrare a acestora în familiile naturale sau extinse;

■    Consultanță și sprijin în vederea elaborării și implementării planurilor de reintegrare a copiilor instituționalizați în familiile naturale sau extinse;

■    Sprijin financiar și material pentru facilitarea și consolidarea reintegrării copiilor instituționalizați, în familiile naturale sau extinse. Acest sprijin poate consta în:

-    Asigurarea parțială a resurselor de trai (ex. hrană, îmbrăcăminte, articole igienă) pentru perioade determinate în timp.

-    Facilitarea accesului la un spațiu de locuit (ex. achitarea parțială/integrală a costurilor de chirie pe perioade determinate în timp).

-    Acordarea/suplimentarea unor resurse necesare pentru întreținerea, dotarea, consolidarea sau securizarea spațiului de locuit (ex. plătirea unor restanțe la utilități, articole igienă, articole de mobilier, articole uz casnic, ușă, lemne pentru foc, materiale de construcție), identificate ca fiind imperios necesare.

-    Facilitarea accesului la un loc de muncă a părinților (ex. achitarea analizelor medicale necesare pentru angajarea părinților, plata transportului pentru perioade determinate)

-    Facilitarea/asigurarea accesului copiilor la servicii de educație,-

-    Asigurarea în situații de urgență a unor tratamente medicale pentru copiii reintegrați în familiile lor,

-    Facilitarea accesului la diferite servicii de sprijin din comunitate;

-    Alte forme de sprijin eficiente pentru facilitarea și consolidarea reintegrării copiilor instituționalizați în familiile lor;

Toate intervențiile de sprijin în vederea reintegrării copiilor instituționalizați în familiile naturale sau extinse, vor fi alocate pentru perioade determinate de timp, stabilite de comun acord între specialiștii DGASPC sector 4 și specialiștii HHC România;

3.4.    Integrare socio-profesională a tinerilor ocrotiți în sistemul de protecție

Scop:



Sprijinirea tinerilor care au trăit în sistemul de protecție pentru a se integrj profesional în comunitate.

Reducerea numărului de tineri instituționalizați;

întărirea capacității DGASPC sector 4, pentru sprijinirea tinerilor care au fost în vederea integrării lor socio-profesionale;

Beneficiari:

-    Tinerii instituționalizați din județul București, sector 4;

-    DGASPC sector 4;

Proiectul HHG România de integrare socio-profesională a tinerilor care au trăit în sistemul de protecție, poate cuprinde următoarele tipuri de intervenții:

■    Consultanță pentru identificarea nevoilor de integrare socio-profesională a tinerilor instituționalizați;

■    Consultanță și sprijin în vederea elaborării și implementării planurilor de integrare socio-profesională a tinerilor instituționalizați;

■    Sprijin financiar și material pentru integrarea socio-profesională a tinerilor instituționalizați. Acest ajutor poate consta în:

-    Facilitarea accesului la un spațiu de locuit (ex. achitarea parțială/integrală a costurilor de chirie sau întreținere a locuinței pe perioade determinate în timp).

-    Facilitarea accesului la locul de muncă (ex. achitarea analizelor medicale necesare pentru angajarea tinerilor, plata transportului pentru perioade determinate)

-    Asigurarea resurselor de trai (hrană, igienă, îmbrăcăminte, medicamente, etc.) pentru perioade determinate în timp.

-    Alte intervenții care ar determina integrarea socio-profesională a tinerilor instituționalizați;

Toate intervențiile de sprijin în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor instituționalizați, vor fi alocate pentru perioade determinate de timp, stabilite de comun acord între specialiștii DGASPC sector 4 și specialiștii HHC România;

IV.DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Drepturile și obligațiile Fundației HHC România;

■    Să prezinte conducerii DGASPC sector 4 oferta de formare conform nevoilor identificate;

■    Să susțină cursuri de formare profesională pentru angajații DGASPC sector 4 prin echipa proprie de formatori acreditați

■    Să informeze DGASPC sector 4 despre conținutul cursurilor;

■    Să informeze din timp persoana desemnată din partea DGASPC sector 4 despre conținutul, durata și data propusă pentru susținerea programelor de formare; despre actele necesare pentru certificarea cursanților;

■    Să informeze despre desfășurarea cursurilor și să comunice recomandările formatorilor la finele programului;

■    Fundația HHC România își rezervă dreptul de a decide forma de sprijin și perioada de timp în care va interveni pentru a sprijini cazurile de:

-    Prevenire a instituționalizării,

-    Reintegrare a copiilor instituționalizați în familiile naturale,

-    Integrare socio-profesională a tinerilor instituționalizați,

■    Să colaboreze cu personalul de specialitate al DGASPC sector 4 pentru identificarea, selectarea și intervenția în cazurile de prevenire a separării copilului de familie, reintegrare în familie, integrarea socio-profesională a tinerilor.

implementarea


■    Să desemneze un specialist sau echipe de specialiști care să asigure operațională a proiectelor care fac obiectul prezentei convenții de colaborare.

■    Să respecte procedurile de implementare operațională a proiectelor de:

-    Prevenire a instituționalizării copilului,


-    Reintegrare a copiilor instituționalizați în familiile naturale,

-    Integrare socio-profesională a tinerilor instituționalizați,

agreate de cele două părți și menționate în Anexele 1, 2 și 3, atașate prezer colaborare.    i

■    Să colaboreze onest, eficient, într-o manieră profesională cu reprezentanții I

4;

Să promoveze activitățile comune și rezultatele obținute menționând parteneriatul de colaborare.

Drepturile si obligațiile DGASPC sector 4:

■    Să se asigure că pe parcursul desfășurării proiectului de închidere a Centrului de Plasament Copii „Robin Hood“ vor fi stopate intrările în instituție;

■    Să identifice nevoile de asistență tehnică și formare profesională ale angajaților și să realizeze selecția participanților la cursurile de formare profesională;

■    Să asigure prezența personalului selectat pentru participarea la sesiunile de formare oferite de Fundația HHC România;

■    Să sprijine comunicarea cu personalul selectat pentru participarea la sesiunile de formare, anunțarea angajaților cu privire la data, ora de începere, perioada și locul de desfășurare a sesiunilor de formare, actele necesare în vederea certificării participanților;

■    Să sprijine HHC România pentru buna desfășurare a cursurilor de formare profesională prin asigurarea locației pentru desfășurarea cursurilor de formare profesională și prin facilitarea accesului personalului la cursuri;

■    Să desemneze o persoană de contact pentru schimbul de informații care să asigure buna colaborare între părți;

■    Să colaboreze cu reprezentanții Fundației HHC România cu privire la identificarea, selectarea și intervenția în cazurile de: prevenire a separării copilului de familie, reintegrare familială a copiilor instituționalizați și integrare socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție, managementul acestor cazuri revenind în mod exclusiv DGASPC sector 4.

■    Să desemneze un specialist sau echipe de specialiști care să asigure implementarea operațională a proiectelor care fac obiectul prezentei convenții de colaborare.

■    Să respecte procedurile de implementare operațională a proiectelor de:

-    Prevenire a instituționalizării copilului,

-    Reintegrare a copiilor instituționalizați în familiile naturale,

-    Integrare socio-profesională a tinerilor instituționalizați,

agreate de cele două părți și menționate în Anexele 1, 2 și 3, atașate prezentei convenții de colaborare.

■    Să colaboreze onest, eficient, într-o manieră profesională cu reprezentanții HHC România;

■    Să promoveze activitățile comune și rezultatele obținute menționând parteneriatul de colaborare.

■    Instituția parteneră se obligă să agreeze politica HHC de protecție a copilului. Principiul director al acestei politici este acela că HHC crede că este întotdeauna inacceptabil ca un copil să sufere un abuz de orice fel. Prin respectarea politicii HHC de protecție a copilului, instituția parteneră își recunoaște responsabilitatea de a apăra binele tuturor copiilor și tinerilor de care răspunde, protejându-i de abuz. Politica are scopul de a asigura că nimeni din personalul angajat, voluntarii și partenerii nu se implică în comportamente care ar putea permite ca abuzul să aibă loc sau în acțiuni care ar putea fi greșit interpretate de către copii, familiile lor sau alți adulți ca reprezentând sau ducând la abuz.

V. COLABORAREA CU TERȚI PARTENERI

5.1.    în funcție de nevoi, copiii, tinerii și familiile acestora pot fi sprijinite și de alte sau persoane fizice pe lângă intervenția Fundației HHC România;

instituții, ONG-uri tinerii, copiii sau


(U poî


5.2.    Fundația HHC România va fi înștiințată de către DGASPC sector 4 dacă familiile acestora sunt sprijiniți și de alte organisme sau persoane fizice.

VI. DURATA Șl DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

6.1. Durata convenției de colaborare este de 1 an de la data semnării prezentei prelungire prin acordul părților.

6.2. Orice modificare a duratei sau a condițiilor prevăzute în convenția de colaborare trebuie să fie notificată cu respectarea unui preaviz de 30 de zile calendaristice și să fie convenită prin acord mutual.

VII.    CONFIDENȚIALITATEA

7.1.    Fundația HHC România va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în dosarul copilului/familiei conform codului deontologic al profesiei.

VIII.    COMUNICAREA

8.1 .Orice comunicare între părți referitoare la prezenta convenție trebuie transmisă în scris.

8.2.Orice document trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii;

VIII.    ÎNCETAREA CONVENȚIEI

8.1.    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una din părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea acesteia;

8.2.    Modificarea și completarea oricărei clauze a prezentei convenții se poate face numai prin acordul comun al părților, convenită în scris;

8.3.    Prezenta convenție încetează prin acordul comun al părților sau la inițiativa temeinic motivată a uneia dintre părți cu obligația de notificare anterior încetării cu 30 de zile calendaristice.

IX.    LEGEA APLICABILĂ Șl SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1.    Această convenție se supune legislației românești.

9.2.    Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea sau încetarea prezentei convenții se soluționează pe cale amiabilă.

9.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Prezentul act este redactat în două exemplare în original, egal valabile, câte unul pentru fiecare parte.

Direcția Generală de Asistență    Fundația Hope and Homes

Socială si Protecția Copilului    for Children România

București, sector 4

Director General, Mihaela Ungureanu


Director Regional, Europa Centrală și de Su Ștefan Dărăbuș, Ph.D., M


Anexa 1



PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA OPERAȚIONALĂ A

F

PROIECTULUI DE PREVENIRE AINSTITUTIONALIZĂRII COPILULUI

F

1.    DGASPC transmite Fundației HHC România adrese de solicitare pentru implicarea în procesele de soluționare a unor cazuri, în care au fost identificate riscuri de separarea a copiilor de familie și de instituționalizare. Adresele DGASPC sector 4 pot conține solicitări de implicare a HHC România în unul sau mai multe cazuri. Pentru fiecare caz pentru care se solicită implicarea HHC România, vor fi anexate următoarele documente:

a.    Raportul de evaluare socială/anchetă socială;

b.    Fișa de sumarizare a factorilor de risc și de planificare a intervențiilor (respectiv prestații, servicii, intervenții speciale) oferite de serviciile sociale ale primăriilor responsabile, DGASPC sector 4 sau ale altor organisme locale. La sfârșitul acestei fișe vor fi menționate intervențiile solicitate Fundației HHC România;

Documentele pot fi transmise Fundației HHC România prin fax sau scanate prin email. Livrabile:

-    Adresa de solicitare/sesizare;

-    Raportul de evaluare socială/ancheta socială;

Fișa de sumarizare factorilor de risc și de planificare a intervențiilor;

2.    Responsabilii HHC România analizează fiecare caz sesizat și decid cu privire la implicarea sau nu în procesul de intervenție. întocmesc Indexul (inițial) de evaluare a progresului și elaborează Planurile de Intervenție HHC România, pentru cazurile cu decizie favorabilă. Livrabile:

Fise de evidentă a intervențiilor;

Indexul (inițial) de evaluare a progresului;

Plan de intervenție HHC România;

3.    Fundația HHC România comunică în scris către DGASPC sector 4, în cel mai scurt timp, deciziile luate pentru fiecare caz și anexează Planurile de Intervenție HHC România, pentru cazurile cu decizie favorabilă.

Livrabile:

-    Adresă de informare a solicitantului cu privire la acordul/dezacordul de includere a cazurilor în proiectele specifice HHC România;

Planurile de intervenție anexate;

4.    DGASPC sector 4 sau serviciile sociale ale primăriilor pot integra în planurile de servicii/intervenții proprii, intervențiile asumate și comunicate de HHC România.

5. Responsabilul HHC România, va asigura operarea intervențiilor planificate. Totodată, responsabilul HHC România va întocmi actele de donație și va asigura operarea corg deconturilor pentru achizițiile livrate către beneficiari.


Livrabile:

- Acte    de    ti d<

-    Actele contabile pentru decontul cheltuielilor (facturi, chitanțe, bonuri fiscale);

Fise de evidentă a intervențiilor;

6.    în situațiile în care donațiile vor fi livrate prin intermediari (responsabili DGASPC sector 4, SPAS, Primării, ONG) aceștia vor asigura livrarea donațiilor în baza unor procese verbale de predare-primire. Procesele verbale originale, vor fi transmise Fundației HHC România. Livrabile:

Procese verbale de predare primire;

7.    Pentru cazurile incluse în Programul de prevenire HHC România - DGASPC, responsabilii DGASPC vor asigura și transmite Fundației HHC România fișa lunară de evidență a intervențiilor. Vom aprecia de asemenea, transmiterea unor arhive foto, cu privire la cazurile integrare în Programul de prevenire HHC România - DGASPC sector 4.

Livrabile:

Fișe de evidență a intervențiilor;

-    Fotografii;

8.    Pe parcursul întregii perioade de instrumentare a cazurilor, responsabilii HHC România vor putea fi consultați cu privire la revizuirea planurilor inițiale de intervenție și la rândul lor vor putea consulta responsabilii organismelor partenere, cu privire la evoluția cazurilor și a implementării celorlalte măsuri de sprijin. Se vor putea solicita reciproc ședințe de management de caz.

Livrabile:

-    Fise de evidentă a intervențiilor;

Minute ale ședințelor de management de caz;

9.    La finalul fiecărei perioade de intervenție, responsabilul HHC România va întocmi pentru fiecare caz, Indexul de evaluare a progresului și Raportul de reevaluare, indicând atingerea sau nu a obiectivelor stabilite în planul de intervenție și întreruperea sau continuarea intervențiilor de sprijin;

Livrabile:

-    Indexul (final) de evaluare a progresului;

-    Raportul de reevaluare;

Direcția Generală de Asistentă

J    9

Socială și Protecția Copilului București, sector 4

Director General,

Mihaela Ungureanu


Fundația Hope and Homes for Children România

Manager Operațiuni, Radu Tohătan


Anexa 2



,,HHC

^România


PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA OPERAȚIONALĂ A PROIECTULUI DE

J

REINTEGRARE A COPIILOR INSTITUTIONALIZATI, ÎN FAMILIILE NATURALE/EXTINSE

1.    DGASPC sector 4 transmite Fundației HHC România adrese de solicitare pentru implicarea în procesele de soluționare a unor cazuri, în care a fost identificată posibilitatea de reintegrare a copilului din sistemul de protecție în familia naturală/extinsă. Adresele DGASPC sector 4 pot conține solicitări de implicare a HHC România în unul sau mai multe cazuri. Pentru fiecare caz pentru care se solicită implicarea HHC România, vor fi anexate următoarele documente:

a.    Raportul de evaluare socială/anchetă socială;

b.    Fișa de sumarizare a nevoilor și de planificare a intervențiilor de sprijin (respectiv prestații, servicii, intervenții speciale) oferite de serviciile sociale ale primăriilor responsabile, DGASPC sector 4 sau ale altor organisme locale. La sfârșitul acestei fișe vor fi menționate intervențiile solicitate Fundației HHC România;

c.    Raportul de evaluare psihologică a părinților/membrilor familiei extinse la care se dorește a fi operată reintegrarea;

Documentele pot fi transmise Fundației HHC România prin fax sau scanate prin email;

Livrabile:

-    Adresa de solicitare/sesizare;

-    Raportul de evaluare socială/ancheta socială;

-    Raportul de evaluare psihologică;

-    Fișa de sumarizare a nevoilor de reintegrare și de planificare a intervențiilor;

2.    Responsabilii HHC România analizează fiecare caz sesizat și decid cu privire la implicarea sau nu în procesul de intervenție. întocmesc indexul (inițial) de evaluare a progresului și elaborează Planurile de Intervenție HHC România pentru cel mult patru luni, pentru cazurile cu decizie favorabilă.

Livrabile:

-    Fise de evidentă a intervențiilor;

-    Indexul (inițial) de evaluare a progresului;

-    Pian de intervenție HHC România;

3.    Fundația HHC România comunică în scris către DGASPC sector 4, în cel mai scurt timp, deciziile luate pentru fiecare caz și anexează Planul de intervenție HHC România, pentru cazurile cu decizie favorabilă.

Livrabile:

-    Adresă de informare a solicitantului cu privire la acordul/dezacordul de includere a cazurilor în proiectele specifice HHC România;

-    Planurile de intervenție HHC România anexate;


4. DGASPC sector 4 sau serviciile sociale din cadrul Primăriilor pot integn servicii/intervenții proprii, intervențiile asumate și comunicate de HHC România.

5.    Responsabilul HHC România, va asigura operarea intervențiilor planificate . Totodată, responsabilul HHC România va întocmi actele de donație și va asigura operarea corectă a deconturilor pentru achizițiile livrate către beneficiari.

Livrabile:

-    Acte de donație;

-    Actele contabile pentru decontul cheltuielilor (facturi, chitanțe, bonuri fiscale);

-    Fise de evidentă a intervențiilor;

6.    în situațiile în care donațiile vor fi livrate prin intermediari (responsabili DGASPC sector 4/SPAS, Primării/ONG) aceștia vor asigura livrarea donațiilor în baza unor procese verbale de predare -primire. Procesele verbale originale, vor fi transmise Fundației HHC România.

Livrabile:

-    Procesele verbale de predare primire;

7.    Pentru cazurile incluse în Programul de Reintegrare HHC România-DGASPC sector 4, responsabilii DGASPC vor asigura și transmite Fundației HHC România Fișa lunară de evidență a intervențiilor. Vom aprecia de asemenea, transmiterea unor arhive foto, cu privire la cazurile integrate în Programul de Reintegrare HHC România - DGASPC sector 4.

Livrabile:

Fise de evidentă a intervențiilor;

Fotografii;

8.    Pe parcursul întregii perioade de instrumentare a cazurilor, responsabilii HHC România vor putea fi consultați cu privire la revizuirea planurilor inițiale de intervenție și la rândul lor vor putea consulta responsabilii organismelor partenere, cu privire la evoluția cazurilor și a implementării celorlalte măsuri de sprijin. Se vor putea solicita reciproc ședințe de management de caz.

Livrabile:

-    Fise de evidentă a intervențiilor;

Minute ale ședințelor de management de caz;

9.    La finalul fiecărei perioade de intervenție, responsabilul HHC România va întocmi pentru fiecare caz Indexul de evaluare a progresului și Raportul de reevaluare, indicând atingerea sau nu a obiectivelor stabilite în planul de intervenție și întreruperea sau continuarea intervențiilor de sprijin;

Livrabile:

Indexul (final) de evaluare a progresului;

- Raportul de reevaluare;

Direcția Generală de Asistentă

*    J

Socială și Protecția Copilului București, sector 4

9    ’


Fundația Hope and Homes for Children România


Director General, Mihaela Ungureanu


Manager Operațiuni, Radu Tohătan



Anexa 3


PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA OPERAȚIONALĂ A PROIECTULUI DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A TINERILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE

1.    DGASPC sector 4/SPAS transmite Fundației HHC România adrese de solicitare pentru implicarea în procesele de soluționare a cazurilor de inserție socio-profesională a unor tineri care părăsesc sistemul de protecție. Adresele DGASPC sector 4/SPAS pot conține solicitări de implicare a HHC România în unui sau mai multe cazuri. Pentru fiecare caz pentru care se solicită implicarea HHC România, vor fi anexate următoarele documente:

a.    Raportul de evaluare socială/anchetă socială;

b.    Fișa de sumarizare a nevoilor și de planificare a intervențiilor (respectiv prestații, servicii, intervenții speciale) oferite de serviciile sociale ale primăriilor responsabile, DGASPC sector 4 sau ale altor organisme locale. La sfârșitul acestei fișe vor fi menționate intervențiile solicitate Fundației HHC România;

Documentele pot fi transmise Fundației HHC România prin fax sau scanate prin email;

Livrabile:

-    Adresa de solicitare/sesizare;

Raportul de evaluare socială/ancheta socială;

-    Fișa de sumarizare nevoilor de integrare socio-profesională și de planificare a intervențiilor de sprijin;

2.    Responsabilii HHC România analizează fiecare caz sesizat și decid cu privire la implicarea sau nu în procesul de intervenție. Elaborează Planurile de Intervenție HHC România pentru cel mult patru luni, pentru cazurile cu decizie favorabilă.

Livrabile:

-    Fise de evidentă a intervențiilor;

-    Plan de intervenție HHC România;

3.    Fundația HHC România comunică în scris către DGASPC sector 4/SPAS, în cel mai scurt timp, deciziile luate pentru fiecare caz și anexează Planul de intervenție HHC România, pentru cazurile cu decizie favorabilă.

Livrabile:

-    Adresă de informare a solicitantului cu privire la acordul/dezacordul de includere a cazurilor în proiectele specifice HHC România;

-    Planurile de intervenție anexate;

4.    DGASPC sector 4 sau serviciile sociale ale primăriilor pot integra în planurile de servicii/intervenții proprii, intervențiile asumate și comunicate de HHC România.

5. Responsabilul HHC România, va asigura operarea intervențiilor planificate. Totodată, responsabilul HHC România va întocmi actele de donație și va asigura operarea corectă a deconturilorjDentru achizițiile livrate către beneficiari.

*


Livrabile:


Acte


de


-    Actele contabile pentru decontul cheltuielilor (facturi, chitanțe, bonuri fiscale);

Fișe de evidență a intervențiilor;

6.    în situațiile în care donațiile vor fi livrate beneficiarilor prin intermediari (responsabili DGASPO sector 4, SPAS, primării, ONG, etc.) aceștia vor asigura livrarea donațiilor, în baza unor procese verbale de predare-primire. Procesele verbale originale, vor fi transmise Fundației HHC România.

Livrabile:

-    Procese verbale de predare primire;

7.    Pentru cazurile incluse în Proiectul de Inserție socio-profesională HHC România-DGASPC sector 4, responsabilii DGASPC sector 4/SPAS vor asigura și transmite Fundației HHC România ,Fișa lunară de evidență a intervențiilor. Vom aprecia de asemenea, transmiterea unor arhive foto, cu privire la cazurile integrare în program.

Livrabile:

-    Fise de evidentă a intervențiilor;

I    I    5    '

-    Fotografii;

8.    Pe parcursul întregii perioade de instrumentare a cazurilor, responsabilii HHC România vor putea fi consultați cu privire la revizuirea planurilor inițiale de intervenție și la rândul lor vor putea consulta responsabilii organismelor partenere, cu privire la evoluția cazurilor și a implementării celorlalte măsuri de sprijin. Se vor putea solicita reciproc ședințe de management de caz.

Livrabile:

Fise de evidentă a intervențiilor;

-    Minute ale ședințelor de management de caz;

9.    La finalul fiecărei perioade de intervenție, responsabilul HHC România va întocmi pentru fiecare caz, Raportul de reevaluare, indicând atingerea sau nu a obiectivelor stabilite în planul de intervenție și întreruperea sau continuarea intervențiilor de sprijin;

Livrabile:

-    Raportul de reevaluare;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

București, sector 4


Fundația Hope and Homes for Children România


Director Generai, Mihaela Ungureanu


Manager Operațiuni, Radu Tohătan




DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI Sector 4, București Șoseaua Olteniței nr. 252 - 254, bl. 151, parter, sector 4 Telefon: 0372.715.000, fax: 0372.713.885

Fundația Hope and Homes for Children România

B-dul București, Nr.2A, Baia Mare tel: 0262- 227 419; 0362-805 544, E-mail: office@hhc.ro

Nr._/_


Nr._/_


Convenție de Asociere cu privire la închiderea Centrului de plasament pentru copii "Robin Hood" din cadrul DGASFC București, sector 4

1.    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București (denumită în continuare „Direcția"), cu sediul în Municipiul București, Șoseaua Olteniței, nr. 252 - 254, bl. 151 Județul București, telefon: 0372.715.000, fax: 0372.713.885, reprezentată legal de d-na Mihaela Ungureanu, în calitate de Director General,

Și

2.    Fundația „Hope and Homes for Children" România (denumită în continuare HHC România), cu sediul în mun. Baia Mare, Bd. București 2A, reprezentata de dl. Ștefan Dărăbuș, în calitate de Director Național,

denumite în continuare, în mod colectiv „Părțile", ori, fiecare în mod individual, „Partea", încheie prezenta Convenție de Asociere (denumită în continuare „Convenția"):

Cap.I

Considerații introductive Art.l

Obiectul

(1)    Obiectul Convenției constă în efectuarea tuturor actelor și faptelor necesare încetării existenței și, subsecvent, a funcționării Centrului de plasament pentru copii "Robin Hood" (în continuare denumite „Centrul") din București, Sector 4.

(2)    In mod adiacent, obiectul Convenției constă in punerea în aplicație a unor modalități alternative de ocrotire a copiilor cu măsură de plasament în Centru prin: înființarea a două case cu o capacitate de 12 copii fiecare, plasamentul în asistență maternală, programu^pe’prevenire separării copilului de familie, precum și reintegrarea familială a unor copii.


(3)    Obiectul Convenției descris mai sus va fi interpretat în concordanță cu legislația1

Cap. al II-lea Obligațiile Direcției Art.2

Subiectul obligațiilor

(1) Subiectul obligațiilor asumate în continuare, respectiv Direcția, va fi determinat în funcție de competența și atribuțiunile legale ale persoanelor juridice respective.

Art. 3

încetarea existenței și funcționării Centrului

(1)    Direcția se obligă să adopte orice măsură de ordin administrativ (sau de altă natură) necesară pentru încetarea existenței și, subsecvent, a funcționării Centrului ca instituție de tip rezidențial în organizarea actuală.

(2)    încetarea despre care se face vorbire la art. 3 alin. (1) trebuie să fie concomitentă cu realizarea obiectului Convenției despre care se face vorbire la art. 1 alin. (2), dar nu mai târziu de 31.10 2018.

(3)    Direcția se obligă ca, de la data intrării în vigoare a Convenției, să nu mai mărească, în nici o situație, numărul copiilor ocrotiți în cadrul Centrului.

(4)    Direcția se obligă ca, în cazul copiilor care fac parte din grupul țintă și care devin adulți pe parcursul derulării proiectului să consulte Fundația HHC România cu privire la deciziile de plasament care îi privesc pe aceștia și în același timp să faciliteze fundației vizitarea locațiilor unde tinerii vor fi transferați.

Art. 4

Casele de Tip Familial

(1)    Direcția se obligă să depunătoate diligențele necesare realizării prezentei convenții de asociere, sens în care va face toate demersurile necesare în a pune la dispoziția HHC România terenurile necesare construirii a două case de tip familial despre care se face vorbire la art. 1 alin (2), situate în București, sector 4, libere de orice sarcini sau alte construcții.

(2)    Terenurile care vor fi puse la dispoziție pentru construirea caselor de tip familial să țină cont de următoarele aspecte: terenurile să fie în zone locuite, în comunitate, vor fi excluse fiecare teren să aibă fiecare cel puțin 600/700 m2, iar terenurile să fie amplasate în z<


(2) Direcția se obligă să permită, să înlesnească și să acorde tot sprijinul cătr<

vederea construirii și amenajării caselor de tip familial pe terenurile sus mt

proiectelor și studiilor realizate de către HHC România. Imobilele vor corespunde standardelor aplicabile în domeniul protecției copilului și vor fi utilizate pentru transferul a 24 de copii din actualul Centru.

(3)    Direcția se obligă să înființeze ca atare, să organizeze și să includă casele de tip familial construite de către HHC România în propriul sistem de asistență socială și protecție a copilului.

(4)    Direcția se obligă să aprobe, în conformitate cu standardele în vigoare, organigrama caselor de tip familial și să angajeze, prin concurs, transfer, redistribuire și alte modalități permise de lege, personalul necesar acoperirii în întregime a organigramei. Direcția se obligă să consulte HHC România atât la conceperea și stabilirea zisei organigrame, cât și la selectarea, prin concurs, a personalului caselor de tip familial.

(5)    Direcția se obligă să asigure utilitățile pentru buna funcționare a caselor de tip familial, prin aducerea acestora, pe cheltuiala lor, la limita peretelui exterior al caselor de tip familial.

Art.5

Copiii din serviciile alternative deschise

Pentru asigurarea și creșterea calității vieții copiilor nu este suficientă doar schimbarea mediului fizic, ci este absolut necesară stimularea constantă a copiilor și tinerilor prin implicarea lor în activități care să fie susținute de către toți membri de personal. Prin urmare:

(1)    După deschiderea serviciilor de tip familial reprezentanții DGASPC București, sector 4 se vor asigura că membri de personal din serviciile dezvoltate vor implica zilnic, direct și în mod constant grupul de copii și tineri într-un program de activități care să susțină dezvoltarea armonioasă a acestora.

(2)    Personalul va realiza activități cât mai diverse care să contribuie la dezvoltarea/evoluția copiilor și tinerilor. Activitățile adecvate vârstei, cum sunt cele ludice - recreative, gospodărești, educative, de comunicare și socializare vor stimula în permanență dezvoltarea fizică și psihică a copiilor și tinerilor.

Art. 6

Integrarea / Reintegrarea familială Direcția se obligă să reintegreze în familia naturală, în familia extinsă sau să inb matemali un număr de copii, actualmente ocrotiți în cadrul Centrului, care vor fi Acest proiect se va derula cu sprijinul HHC România.


Art. 7

Bunele oficii

Direcția se obligă să depună toate diligentele cuvenite, în sensul bunelor oficii, pe lângă alte autorități publice competente, dacă acestea sunt necesare executării în bune condiții a obligațiilor HHC România.

Cap. al III-lea Obligațiile HHC România Art. 8

Proiectarea, construirea, amenajarea și dotarea

(1)    HHC România are obligația să execute, prin intermediul propriilor co-contractori, lucrările de achiziție/construire a caselor de tip familial.

(2)    Procedura de atribuire a contractelor cu furnizorii de lucrări, bunuri ori servicii necesare executării obligației asumate la art. 4 alin. (2) este de competența HHC România.

(3)    Cheltuielile HHC România pentru executarea obligațiilor asumate la art. 4 alin. (2) nu vor depăși, în nici o situație, suma de 400.000 euro.

(4)    Casele de tip familial construite de către HHC România împreună cu bunurile mobile aferente dotării acestora vor intra în domeniul public al Sectorului 4, București și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, București, după finalizarea acestora, respectiv după întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dar nu mai târziu de data de înainte de 31.10.2018, prin donație.

(5)    Oferta de donație va fi afectată de sarcina înființării, organizării, funcționării și dezvoltării centrelor de plasament de tip familial, precum și a utilizării imobilelor respective numai cu destinația de case de tip familial, activitate ce va fi monitorizată de Fundație cel puțin zece ani.

Art. 9

Controlul

Direcția se obligă să permită HHC România controlul, atât scriptic, cât și fizic,, al executării

obligațiilor decurgând din actuala Convenție.

Cap. al IV-lea Prevederi finale

Art. 10

Sancțiuni

(1)    în cazul rezilierii convenției pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la Cap. al II-lea din prezenta convenție, imobilele, în orice stadiu s-ar afla, vor trece în proprietatea Sector 4, București, urmând ca aceasta să achite Fundației HHC România contravaloarea sumelor cheltuite de către aceasta pentru realizarea obiectului prezentei convenții de asociere.

(2)    în cazul rezilierii contractului pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 9 din prezenta Convenție, imobilele, în orice stadiu s-ar afla, vor trece în proprietatea Sectorului 4, București, cu titlu gratuit.

(3)    Apariția unei prevederi legale sau a unui eveniment ce nu putea fi prevăzut și care face imposibil obiectul prezentei convenții exonerează de răspundere partea care nu și-a putut duce la îndeplinire obligația corelativă.

Art. 11

Durata

Convenția intră în vigoare la data semnării de către Părți, urmând a-și înceta efectele 31.10.2018.

Art. 12

Completarea și modificarea

(1)    Modificarea și completarea Convenției se va putea face numai cu acordul scris al Părților, sub forma unor Acte Adiționale.

(2)    Dispozițiile prezentei Convenții se vor completa cu prevederile legale în materie.

Art. 13 Litigii

Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentei Convenții, se vor soluționa, în principal pe cale amiabilă și în subsidiar, de către instanțele judecătorești competente.

Art. 14 Forța majoră

(1)    Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.


(2)    Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării c|

Art.15

Exemplarele

Prezenta Convenție este încheiată în limba română în două exemplare originale, toate identice între ele și având aceeași valoare juridică.

DGASPC Sector 4, București    Fundația Hope and Homes for Children

Romania

Director General,    Director National,

Mihaela Ungureanu    Europa Centrală și de Sud

Ștefan Dărăbuș, Ph.D., MBA

6