Hotărârea nr. 127/2018

Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Consiliul Local al Sectorului 4,

Luând act de:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de Specialitate nr. P.9.1/535/ 10.05.2018 întocmit de Direcția de Investiții și Direcția

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București. Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea

exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. "f” și 4’g” și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la

prevederile art. 29 lit(f) din Legea achizițiilor publice nr. 95/2016;

Având în vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere HCL Sector 4 nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum^i-Jn,.vederea asigurării finananțării investițiilor publice de interes local;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. b), art 81 alin (4), precum și ale art. ll^alin (1) liț. b) din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicată, cu modificările șiycompțdu ulterioare;    |fft _

8ljC^

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa la Hotărârea de Consiliu Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2017) cu Anexa la prezenta hotărâre, ce devine parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017,

Artn. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 138/03.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.III. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Economica, Direcția Investiții vor duce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 21.05.2018.

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

T)iana Anca ARTENE

Nr. 127/21.05.2018

Nr. Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție RON -TVA inclus

HCL S4 indicatori

Co-finantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana

89.723.328,44

1

Amenajare parcare statia metrou - IMGB - Sos. Berceni

4.704.117,11

336/28.11.2017

2

Amenajare parcare spic Bd. Constantin Brancoveanu, inclusiv sens giratoriu intersecția cu

Tumu Măgurele si Luîca

12.172.827,22

126/21.05.2018

3

Amenajare parcare soi Str. Alunisuiui

1.465.248,86

336/28.11.2017

4

Amenajare parcare sol Str. Izvorul Rece

1.530.333,27

336/28.11.2017

5

Amenajare parcare spic Sos, Berceni - tronson 1 (Pta. Sudului - Str. Ion Iriceanu)

8.815,629,09

336/28.11.2017

6

Amenajare parcare spic Bd. Obregia

8.971.089,09

336/28.11.2017

7

Amenajare parcare spic Bd. Tineretului

5.427,233,73

336/28.11.2017

8

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos, Berceni

23.993.462,87

168/17.07.2017

9

Amenajare parcare Piața Big Berceni

6,084.402,66

197/27.07.2017

10

Amenajare parcare Piața Berceni - Olteniței

9.179.844,54

196/27.07.2017

11

Amenajare parcare la soi Sos. Olteniței nr. 9

7.379.140,00

222/17.08.2017

Co-finantare Programului de Reabilitare Termica 2 derulat cu Banca Europeana de Investiții

162.142.423,49

12

Bloc 19, Str. Cercetătorilor, nr. 3

1.423.988,80

238-13.09.2017

13

Bloc 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 8

1.370.326,34

238-13.09,2017

14

Bloc 11 ASPRO, sc. 1-2, Sos. Giurgiului,nr. 119

2.426.674,18

238-13.09.2017

15

Bloc 4, Sos, Berceni, nr. 18

1.314.895,26

238-13.09.2017

16

Bloc 2A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 2A Bis

3.653.908,09

238-13.09.2017

17

Bloc M6, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 97

3.866.294,53

238-13,09.2017

18

Bloc 107, Sos. Berceni,nr. 39

2.880.314,08

238-13.09.2017

19

Bloc2B, Sos. Giurgiului,nr. 127

7.435.225,91

238-13.09.2017

20

Bloc 2, sc. 1-2, Sos. Berceni,nr. 3

3.367.704,76

238-13.09.2017

21

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 9

1.365.453,60

238-13.09.2017

22

Bloc 34, SC. 1-2, Str. Argeselul, nr. 9, sc. 3-4, Str. Reșița, nr. 35

1.643.341,21

238-13.09.2017

23

Bloc 106, sc. 1, Str. Samoita Dumitru, nr, 11 si sc. 2, Sos. Berceni,nr. 37

3.325.560,91

238-13.09.2017

24

Bloc 1, sc. 2, Sos. Berceni,nr. 5

1,590.963,36

238-13.09.2017

25

Bloc 1. sc. 1, Sos. Olteniței,nr. 218

1.360.831,64

238-13.09.2017

26

Bloc 8, Sos. Olteniței,nr. 220

3.045.983,50

238-13,09,2017

27

Bloc M2, Str. Uioara, nr. 3

7.427.742,03

288-24.10.2017

28

Bloc 1, sc. 2, Sos. Olteniței,nr. 188

1.043.219,45

238-13.09.2017

29

Bloc 12C, Str. Alunisuiui, Nr. 3

3.041.227,59

68-30.03.2018

30

Bloc 39, Sos. Berceni, Nr. 27

2.142.012,48

68-30.03.2018

31

Bloc 130, sc. 1,2, Sos. Berceni, Nr. 53

2,373.391,85

316-20.11.2017

32

Bloc 12A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 4

2.461.754,72

68-30.03.2018

33

Bloc 103, Str. Gheorghe Ion, Nr. 11

1.991.726,00

68-30,03.2018

34

Bloc4B, Sos. Giurgiului, Nr. 123

7.596.506,20

68-30.03.2018

35

Bloc 2A, Sos. Giurgiului, Nr. 129

8.806.000,03

68-30.03.2018

36

Bloc 16, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 16

2,161,297,99

68-30.03.2018

37

Bloc 10-14, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 10-14

6.192.843,66

68-30.03.2018

38

Bloc 108, sc, 1,2,3, Sos. Berceni, Nr. 41

3.250.870,26

68-30.03.2018

39

Bloc 109, sc. 1, Sos. Berceni, Nr. 43

1.011.740,86

68-30.03.2018

40

BIocAmiro, Sos. Berceni, Nr. 8Bis

2.209.837,02

68-30.03.2018

41

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 2

835.209,21

68-30.03.2018

42

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 4

1.507.230,85

68-30.03.2018

43

Bloc M1/1, sc. 8,10,11,12, Str. Izvorul Rece, Nr. 1

5.566.868,35

68-30.03.2018

44

BlocAB, Str. Izvorul Rece, Nr. 7

4.553.432,16

68-30,03.2018

45

Bloc 62, Str. Lamotesti, Nr. 3-5

6.992.169,12

68-30.03.2018

46

Bloc 8, Str. Reșița, Nr. 1

2.852.784,35

68-30.03,2018

47

Bloc M1, Str. Reșița, Nr. 4

4.074.797,71

68-30.03.2018

48

Bloc 10, Str. Turnu Măgurele, Nr. 31

1.312.835,05

68-30,03.2018

49

Bloc7A, sc. 2,3,4, Sos. Olteniței, Nr. 46-50

3.168.639,67

316-20.11.2017

50

Bloc 2B, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 2B

2.040.886,53

68-30.03.2018

51

Bloc OD1, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 4

5.854.848,18

68-30.03,2018

52

Bloc OD2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 8

6.095.182,52

68-30.03.2018

53

Bloc I4A, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 25

5,887.155,80

68-30.03.2018

54

Bloc 15, sc. 1,2,3, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 31

3.972.085,52

68-30,03,2018

55

Bloc M1Z1, sc. 1-7, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr, 114^

10.235.403,41

68-30.03,2018

56

Bloc C4A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr, 99    țf *

2.727.195,14

68-30.03,2018

57

Blod, sc, 1,3, Sos. Olteniței, Nr. 188

/    Z    \    \

2.684.063,61

68-30.03.2018

TOTAL

)    (    i    l

251.865.751,92

Cosmin1