Hotărârea nr. 126/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 336/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 336/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Investiții nr. P9/ 464/ 20.04.2018

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică punctul 7 din Anexa nr. 1 la HCL Sector 4 nr. 336/2017, care va avea următorul cuprins:

CC

Nr.

Crt.

Denumire obiectiv

Valoare C+M Inclusiv TVA -lei-

Valoare totală investiție inclusiv TVA -lei-

7

Amenajare parcare spic Bd. C-tin Brâncoveanu, inclusiv Amenajare Sens Giratoriu intersecție Str. Luică cu Str. Turnu Măgurele

10,251,952.40

12,172,827.22

Art.n. Se înlocuiește Anexa nr. 7 la HCL Sector 4 nr. 336/2017 cu Aricea hotărâre.

CC


:enta:


Art. m. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 21.05.2018.

BREgEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cosmin-Coifttantin BÂRBÂLÂU

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 126/21.05.2018

f'


Anexa la HCL S4 nr.    l    £ P!<8

înlocuiește anexa nr. 7 la HCL S4 nr. 336/2017

DEVtZGENERAL    z/^OW!jW%,

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economice afermtp    -r-* v

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivul:

JSIV


REALIZARE LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE, MODERNIZARE SI SISTEMATIZARE PE VERTICALA LA STRĂZI, INCl PARCARI AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 BUCUREȘTI „Amenajare parcare spic Bd.


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cl^VÂ, ^ f

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

96,450.00

18,325.50

114,775.50

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

276,894.00

52609.86

329,503.86

Total Capitol 1

373,344.00

70,935.36

444,279.36

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Total Capitol 2    |    0|    0|    0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1. Studii de teren

0

0

0

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport sî cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autoriz:

3,500.00

665.00

4,165.00

3.3

Expcrtizare Tehnica

0

0

0

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic ol clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

227,84289

43,290.15

271,133.04

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilîtate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilîtate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

39,410.76

7,488.04

46,898.80

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilo

7,666.77

1,456.69

9,123.46

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execut

12777.95

2,427.81

15,205.76

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

167,987.41

31,917.61

199,905.02

3.5.6,1 Proiect Construcție amenajare parcari in sîpc

154,510.55

29,357.00

183,867.55

3.5.6.2 ProiectConstructie Amenajare Sens Giratoriu

13,476.86

2,560.60

16,037.46

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3,7,1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta Tehnica

85,186.36

16,185.41

101,371.77

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de con

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

85,186.36

16,185.41

101,371.77

Total Capitol 3

316,529.25

60,140.56

376,669.81

CAPITOLUL 4'Gheltuieli pentru investiția de baza    >

^4rl—

eon'structii’si’însEălatii'”"^*'"

8,518,636.05

1,618,540.85

10,137,176.90

Construcție amenajare parcari in sipc

7,829,021.50

1,487,514.09

9,316,535.59

( 4.LA

Construcție Amenajare Sens Giratoriu

689,614.54

131,026.76

820,641.30

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echip

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active nccorporale

0

0

0

Total Capitol 4

8,518,636.05

1,618,540.85

10,137,176.90

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

0

0

0

5.1,1, Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00


'V*,


5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

127,595.74

24,243.19

151,838.93

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

8,891.98

1,689.48

10,581.46

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

62,243.86

11,826.33

74,070.19

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

44,459.90

8,447.38

52,907.28

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/des fiin

12,000.00

2,280.00

14,280.00

5.3

Cheltuieli diverse si nenrevazute 10’3'h

893.161.53

169.700.69

1.062.862.22

5.4

Cheltuieli nentru informare si publicitate

0

0

0

Total Capitol 5

1,020,757.27

193,943.88

1,214,701.15

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total Capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

10,229,266.57

1,943,560.65

12,172,827.22

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

8,891,980.05

1,636,866.35

10,251,952.40