Hotărârea nr. 125/2018

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 465 mp, proprietate privată, situat în Șoseaua Olteniței, nr. 67A, sector 4, în vederea redării spațiului verde către comunitate, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 465 mp, proprietate privată, situat în Șoseaua Olteniței, nr. 67A, sector 4, în vederea redării spațiului verde către comunitate, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând Expunerea de motive a unui grup de consilieri ai Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.16/2/22/18.05.2018 întocmit de către Direcția Autorizări - Biroul Patrimoniu;

Luând în considerare dispozițiile art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 465 mp, proprietate privată, situat în Șoseaua Olteniței, nr. 67A, sector 4, în vederea redării acestuia către comunitate, cu păstrarea funcțiunii actuale, de loc dejoacă.

Art.2. Imobilul teren menționat la art. 1 se identifică conform schiței, Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea terenului identificat la art. 1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.

Art. 4 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efec^âSig însușească raportul de evaluare al terenului, întocmit de către un evaluator autorizat, cam ulterior prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 4.


Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Autorizări - Biroul Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 21.05.2018.

Nr. 125/21.05.2018

SCHIȚAImobilul cu IE 218354 evidențiat cu roșu se suprapune cu:

•    S1= 309 mp - loc de joaca

•    S2= 107 mp - locuri parcare de reședința

•    S3= 23 mp - trotuar

•    S4= 26 mp - spațiu verde

INVENTAR COORDONATE STEREOGRAFICE 1970Parcela (Si)

Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D((,l+1)

X[m]

YM

1

2

3

4

322416.726

322421.077

322401.835

322391.353

589151.250

509147.469

589128.037

589138.637

5.764

28.803

16,390

28.335

S{S1)=3Q8.96mp P=79292m


Parcela (S2)

Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

Xlm]

Y[m]

5

6

7

8 9

322411.974

322398.205

322390.250

322396.701

322416,034

589155.381

589148.329

589139,076

589142.272

589151.852

15.470

12.202

7.199

21.576

5.379

S(S2)=107.09mp P=61.827m


Parcela (S3)

Nr.

Pot.

Coordonate pcLde contur

Lungimi

laturi

D[i,l*1)

X[m]

Y[m|

9

1

4

10

11

7

8

322416.034

322416.726

322391.353

322389.075

322388.978

322390.250

322396.701

589151.852

589151.250

589138.637

589137,505

589137.596

589139.076

589142,272

0.917

28.335

2.544

0.133

1.952

7.199

21.576

S(S3)=25.95mp P=62.656mParcela (S4)

Nr.

PcL

Coordonata pct.de contur

Lungimi

laturi

Dp.H-1)

X[m]

Y[m]

4

3

12

10

322391.353

322401.835

322401.591

322389.075

589138.637

589126.037

589125.765

589137.505

16.390

0.365

17.160

2.544

S(S4)=23,42mp P=3S.460m


Gheorghe Cristian P-;țs.y    {    {