Hotărârea nr. 124/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere;

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.8.1/ 2740 /17.05.2018 al Direcției Economice;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/06.02.2003

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 644.162 mii lei, conform anexei nr. 1;


Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

-    Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat venituri pe anul 2018,

-    Anexa nr. 1.2; - Bugetul local detaliat cheltuieli pe anul 20

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.

- 49.02

- Buget local

- Anexa 3.

-Anexa 3.2

- capitol bugetar 51.02

-cap.51.02.01.03

-    Autorități publice si acțiuni externe

-    Primăria sector 4 autoritari executive

- Anexa 4.

-Anexa 4.1

-    capitol bugetar 65.02

-    cap.65.02.04.01

A

-    învățământ

-    PS4 - învățământ secundar inferior

- Anexa 5

-Anexa 5.1

-Anexa 5.2

-    capitol bugetar 67.02

-    cap.67.02.05.03

-    cap.67.02.03.30

- Cultură recreere și religie

-    întreținere grădini publice, parcuri, zone

-    Centrul European Cultural si de Tineret

pentru UNESCO „N. Bălcescu”

-    Anexa 6

-Anexa 6.1

-    Anexa 6.2

-    Anexa 6.3

-    Anexa 6.4

-Anexa 6.5

-    capitol bugetar 68.02

-    cap.68.02.

-    cap.68.02.04.

-    cap.68.02.06.01

-    cap.68.02.15.01

-    cap. 68.02.50.50

-    Asigurări și asistență socială

-    Asistență socială

t Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA

-    Copii

-    Ajutor social

Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale

și asistenței sociale

- Anexa 7

-Anexa 7.1

-    capitol bugetar 70.02

-    cap.70.02.03.30

-    Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-    Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

- Anexa 8

-Anexa 8.1

-    capitol bugetar 74.02

-    cap.74.02.05.01

-    Protecția mediului

-    Salubritate

- Anexa 9

-Anexa 9.1

-    capitol bugetar 84.02

-    cap.84.02.03.03

-    Transporturi

-    Străzi

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;


-    Anexa 7.2    - cap.70.10.50    - Direcția Piețe și Gestionare

Comerciale - cheltuieli

-    Anexa 7.3    - cap.70.10.50    - Direcția Piețe și Gestionare

Comerciale - venituri

Art. 5. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    Anexa nr. 10,10.1 „Lista de investiții a Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale:

-    Anexa nr. 11; 11.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Asistenta Sociala”

-    Anexa nr. 12. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

-    Anexa nr. 13, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 21.05.2018.


Cosmin-Constahiin B


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 124 /21.05.2018

3