Hotărârea nr. 123/2018

Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Adevărații Veloprieteni în scopul organizării evenimentelor ce promovează transportul alternativ și ciclismul pe raza Sectorului 4, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Adevărații Veloprieteni în scopul organizării evenimentelor ce promovează transportul alternativ și ciclismul pe raza Sectorului 4, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P. 14/25/11.05.2018 al Direcției Relații Interinstituționale;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate;

în conformitate cu prevederile O.G.nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin (2) lit. k), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Adevărații Veloprieteni, în scopul organizării evenimentelor ce promovează transportul alternativ și ciclismul pe raza Sectorului 4, fără obligații financiare din partea Sectorului 4 al Municipiului București.

Art 2 Se aprobă modelul protocolului de cooperare ce urmează a se încheia între Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Adevărații Veloprieteni, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze protocolul de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Adevărații Veloprieteni, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de

16.05.2018.Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana AncaARTENE


Nr. 123 /16.05.2018

Anexă la H.C.L. Sector 4 nrPROTOCOL DE COLABORARE

I. Părțile:

ASOCIAȚIA ADEVĂRAȚII VELOPRIETENI, cu sediul în București, Aleea Barajul

Sadului, nr. 5A, bl. M4PRIM, sc. Â, et. 10, ap. 63, Sector 3, CIF 34299978, reprezentată legal prin, Dl.DENEȘ Mihai,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, Etaj 1, Sector 4, telefon: 021.335.92.30; fax: 021.337.07.90Sector 4, CF 4316422, reprezentat prin Primar DANIEL BĂLUȚĂ,

numite în continuare „părți”

Preambul:

Având în vedere faptul că:

S Părțile doresc stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc în scopul organizării pe raza Sectorului 4 a unor evenimente velo, a programelor de educație velo și a dezvoltării infrastructurii specifice;

S Programele Asociației Adevărații Veloprieteni se adresează tuturor categoriilor de vârstă, de la copii la vârstnici, tuturor categoriilor sociale și tuturor categoriilor de bicicliști care folosesc bicicleta ca mijloc de transport alternativ dar și ca mijloc de recreere;

S Asociația Adevărații Veloprieteni este o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, care are ca scop promovarea și dezvoltarea interesului pentru practicarea ciclismului în rândul copiilor, tinerilor și adulților, creșterea siguranței în trafic a bicicliștilor și promovarea regulilor circulației rutiere în rândul copiilor și tinerilor, promovarea turismului lent și de aventură în rândul tinerilor și adulților, protecția mediului, conservarea, protejarea și promovarea patrimoniului natural, cultural, istoric și turistic al României, promovarea tineretului și dezvoltarea durabilă a societății civile.

au stabilit următoarele:

II. Obiectul protocolului:

Obiectul protocolului îl constituie stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc în scopul organizării pe raza Sectorului 4 a unor evenimente velo, a programelor de educație velo și a dezvoltării infrastructurii specifice.

III. Drepturile și obligațiile părților


3.1. Părțile își vor acorda sprijin reciproc pentru organizarea de evenimen pe raza Sectorului 4 a unor evenimente velo, a programelor de educai

infrastructurii specifice.

3.2.    Părțile vor depune toate diligențele, cu bună-credință, în vederea promovării și dezvoltării interesului pentru practicarea ciclismului în rândul copiilor, tinerilor și adulților, creșterea siguranței în trafic a bicicliștiîor și a promovării regulilor circulației rutiere în rândul copiilor și tinerilor.

3.3.    Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile nu își asumă nicio obligație expresă de a face o anumită operațiune, de a presta un serviciu ori de a sprijinii financiar pe cealaltă parte în derularea prezentului protocol de colaborare.

3.4.    Pentru fiecare eveniment în parte se va întocmi un Act adițional în care vor fi detaliate toate aspectele evenimentului,

IV.    Durata protocolului:

Prezentul protocol este încheiat pentru o perioadă de lan de la data semnării, cu posibilitate de prelungire printr-un act adițional.

V.    încetarea protocolului

Protocolul de colaborare poate înceta prin acordul părților sau prin denunțarea unilaterală transmisă de oricare din părți celeilalte, cu cel puțin 15 zile calendaristice anterior momentului propus pentru încetare.

VI.    Dispoziții finale

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

Modificarea oricărei clauze se face prin acordul părților, înscris într-un act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, astăzi...........................

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin

PRIMAR,


ASOCIAȚIA ADEVĂRAȚII VELOPRIETENI prin

REPREZENTANT LEGAL

2