Hotărârea nr. 122/2018

Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării evenimentelor culturale, sportive și sociale, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Gr and Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării evenimentelor culturale, sportive și sociale, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P. 14/24/11.05.2018 al Direcției Relații Interinstituționale;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin (2) lit. k), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării evenimentelor culturale, sportive și sociale, fără obligații financiare din partea Sectorului 4 al Municipiului București.

Art. 2 Se aprobă modelul protocolului de cooperare ce urmează a se încheia între Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea Română de Radiodifuziune, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze protocolul de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea Română de Radiodifuziune, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 122 /16.05.2018

.ANEXA La HCLS4 nr.Z^./Z^2018

PROTOCOL DE COOPERARE

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE, cu sediul în București, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal RO8296093, având contul Cod IBAN RO25RNCB0072020805170001 deschis la BCR filiala sector 1 București, reprezentată prin dl. Georgică Severin - Președinte Director General, numită în continuare PARTENER MEDIA

Și

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, CF 4316422, reprezentat prin Daniel Băluță - Primar, denumită în continuare COLABORATOR.

Au convenit încheierea prezentului protocol de cooperare, în următoarele condiții:

Cap. 1 OBIECTUL PROTOCOLULUI :

Obiectul prezentului protocol îl constituie promovarea de către Partener -București FM a evenimentelor organizate de Sectorul 4 al Municipiului București cum ar fi Zilele Sectorului 4(1- 3.06.2018), Zilelele Bucureștiului (22 - 23.09.2018) etc., și în condiții de reciprocitate, mediatizarea calității de partener media a București FM de către Sectorul 4 al Municipiului București, pe toata durata de valabilitate a prezentului protocol.

Cap. 2. DURATA PROTOCOLULUI:

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării și înregistrării sale de către ambele părți contractante și este valabil până la data de 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire.

Cap. 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

3.1.Drepturile și obligațiile PARTENERULUI MEDIA (BUCUREȘTI FM):

a.    București FM va mediatiza în emisiuni de actualitate evenimentele organizate de Sectorul 4 al Municipiului București;

b.    Va difuza un anunț de promovare, timp de patru zile înaintea evenimentelor stabilite de comun acord, cu durata de maximum 30 secunde, cu o frecvență de patru difuzări pe zi; anunțul de promovare va cuprinde date despre eveniment, numele partenerilor și al sponsorilor, fără menționarea altor posturi de radio;

c.    Va afișa anunțurile privind fiecare eveniment pe site-ul www.bucurestifm.ro la secțiunea Timp Liber și/sau Actualitate;

d.    Va afișa logo-ul Sectorului 4 al Municipiului București pe site-ul București FM la secțiunea Parteneri;

e.    Va asigura suportul tehnic pentru realizarea unor emisiuni (directe și/sau înregistrate, on air și/sau online) de la locul de desfășurare a evenimentelor, după un calendar stabilit de comun acord;

f.    Va participa și se va implica la evenimente stabilite de comun acord asigurând animația pe parcursul desfășurării acestora, prin punerea la dispoziție a unui MC;


3.2. Drepturile și obligațiile COLABORATORULUI (SECTORUL 4 BUCUREȘTI):

a. Va menționa calitatea de partener media pe toate materialele tipărite, materialele pe site-ul Sectorului 4 al Municipiului București la secțiunea Parteneri Media;

b.    Va oferi sprijin jurnaliștilor București FM pentru realizarea unor materiale, interviuri privind desfășurarea diferitelor evenimente;

c.    Va asigura suportul financiar, prin parteneri atrași, pentru organizarea evenimentelor și pentru realizarea materialelor promoționale necesare fiecărui eveniment;

d.    Va permite branduirea București FM cu vele/bannere/roll-up-uri în locurile de desfășurare a diferitelor evenimente;

e.    Va oferi București FM posibilitatea de participare și implicare la evenimentele organizate de aceștia în aer liber, în condiții stabilite de comun acord.

Cap. 4. CLAUZE SPECIALE:

4.1.    Părțile se obligă să respecte condițiile prezentului protocol, precum și prevederile legale în vigoare fără a aduce atingere în nici un fel independenței fiecăreia, cele două părți angajându-se să colaboreze pentru respectarea dispozițiilor prezentului protocol;

Cap. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

5.1.    Prezentul protocol poate înceta în următoarele situații:

a.    la expirarea duratei sale;

b.    prin consimțământul părților;

c.    prin executarea obiectului protocolului anterior împlinirii termenului,

d.    prin rezilierea de plin drept a protocol fără a mai fi necesară punerea în întârziere a părții în culpă, intervenția instanței de judecată și îndeplinirea unei alte formalități prealabile, în cazul în care oricare din părțile contractante nu-și îndeplinește sau își îndeplinește în mod culpabil obligațiile asumate prin prezentul contract.

Cap. 6. FORȚA MAJORĂ:

6.1.    Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea contractului de parteneriat de către oricare dintre Părți, atunci Partea astfel afectată este exonerată de îndeplinirea obligațiilor sale, dar numai în măsura și pentru perioada în care aceasta îndeplinire este împiedicată sau întârziată de forța majoră. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de maximum 24 de ore producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor;

6.2.    Sub sancțiunea decăderii din drepturile conferite, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la survenirea stării de forță majoră, Partea care o invocă furnizează celeilalte Părți un certificat constatator emis de autoritățile abilitate;

6.3.    Dacă notificarea și confirmarea privind începutul și sfârșitul situației de forță majoră nu sunt trimise în cadrul termenelor prevăzute în acord, Partea în culpă este răspunzătoare pentru prejudiciile provocate celeilalte Părți prin această omisiune, cu excepția cazului în care aceasta omisiune este ea însăși datorată situației de forță majoră;

6.4.    In cazul în care situația de forță majoră durează mai mult de 15 zile, Părțile se întâlnesc și analizează oportunitatea continuării protocolului sau încetarea acestuia;

6.5.    Toate clauzele prezentului articol se aplică mutatis mutandis și în situație de caz fortuit.

Cap. 7. NOTIFICĂRI:

7.1.    Părțile își comunică orice modificare intervenită în structura și forma lor, ulterior încheierii prezentului protocol, în termen de 5 zile, în caz contrar aceste modificări nu sunt opozabile celeilalte părți;

7.2.    în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului protocol;

prin scrisoare^eoS_____

a menționatOe ofiph primită înjprimaki®


7.3.    în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea este transmisă, confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la da primitor pe această confirmare;

ire


7.4.    Dacă notificarea se trimite prin telex, fax sau e-mail, ea se consideră după cea în care a fost expediată;

7.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute Ia alineatele precedente.

Cap. 8. LITIGII ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ:

8.1.    Părțile se obligă să rezolve pe cale amiabilă eventualele litigii ce pot apărea în legătură cu interpretarea clauzelor prezentului protocol sau executarea acestuia;

8.2.    In cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă competența aparține instanței de judecată competente;

8.3.    Prezentul protocol este guvernat de legea română.

Cap. 9. CESIUNEA PROTOCOLULUI:

Părților le este interzisă cesionarea contractului de parteneriat.

Cap. 10. CLAUZE FINALE:

10.1.    Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile nu își asumă nicio obligație expresă de a sprijinii financiar pe cealaltă parte în derularea prezentului protocol.

10.2.    Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării și înregistrării sale. Niciuna dintre părțile contractante nu poate modifica și/sau completa unilateral prezentul protocol;

10.3.    Completările și modificările prezentului protocol se fac numai cu acordul părților, prin acte adiționale semnate de reprezentanții acestora;

10.4.    Părțile se angajează să se informeze reciproc asupra oricărei dificultăți ce ar surveni în executarea prezentului protocol, în maximum 48 de ore. în înțelesul prezentului protocol, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte este considerată îndeplinită dacă este transmisă conform Cap. 7 din prezentul protocol.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol, în două exemplare originale, din care unul pentru PARTENERUL MEDIA și unul pentru COLABORATOR.

PARTENER MEDIA

SOCIETATEA

ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE,


COLABORATOR

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIPREȘEDINTE DE

CoSm/u-CQUQ7/