Hotărârea nr. 121/2018

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești, în vederea derulării în comun a proiectelor de dezvoltare a Parcului Național Văcărești și aprobarea modelului protocolului de cooperare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești, în vederea derulării în comun a proiectelor de

dezvoltare a Parcului Național Văcărești și aprobarea modelului protocolului de cooperare

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.l 116/11.05.2018 al Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. q) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești, în vederea derulării în comun a proiectelor de dezvoltare a Parcului Național Văcărești.

Art.2 Se aprobă modelul protocolului de cooperare ce urmează a se încheia între Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze protocolul de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

AncaARTENE


Nr. 121 /16.05.2018


Anexa

la HCLS4 nr. 121/16.05.2018

Protocol de cooperare

Art. 1 Părțile protocolului:

1.1 Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu sediul în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București, reprezentată de Dl. GÂF-DEAC IOAN, în calitate de DIRECTOR GENERAL și denumită în continuare "Sectorul 4 - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4”,

Și

1.2. Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești, cu sediul în București, Splaiul Unirii, nr. 168, bl T4, etaj 16, ap. 1601, Sector 4, reprezentată prin Dan Bărbulescu - Director Executiv, denumită în continuare "Administrația Parcului Natural Văcărești”,

Art. 2 Obiectivul protocolului

Obiectul protocolului este stabilirea cadrului de cooperare în vederea dezvoltării de proiecte și inițiative comune care au drept scop dezvoltarea Parcului Natural Văcărești conform prevederilor legii și ale contractului de administrare nr. 3370/GLG/07.04/2017, inclusiv prin accesarea și derularea unor proiete cu finanțare nerambursabilă, sau din bugetele proprii și/sau alte surse de finanțare atrase de către cele două părți.

Art. 3 Principiile de buna practică ale protocolului

3.1    Partenerii contribuie la realizarea obiectivului în modalitățile agreate prin prezentul protocol și prin alte acte adiționale care vor fi semnate ulterior.

3.2    Partenerii se vor consulta în mod regulat și se vor informa reciproc asupra tuturor aspectelor privind evoluția operațiunilor și proiectelor subsumate obiectivului comun.


3.3    Partenerii vor implementa orice activitate aferentă obiectivului comun cu respectarea ce standarde profesionale și de etică, în strictă conformitate cu legislația în vigoare.

3.4    Partenerii înțeleg și acceptă să colaboreze și să susțină îndeplinirea obiectivului coț

activități de informare și publicitate pe toată durata prezentului protocol.


Art. 4 Drepturile și obligațiile partenerilor

4.1    Drepturi și obligații ale Administrației Parcul Natural Văcărești:

a)    Să desemneze o persoană care să realizeze legătura cu reprezentanții "Sectorului 4 - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4”,

b)    Să informeze "Sectorul 4 - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4" despre progresul acțiunilor

Administrației în ceea ce privește Parcul Natural Văcărești,

c)    Să comunice cooperarea instituită prin actualul protocol prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice (website, facebok, media),

d)    Să pună la dispoziția "Sectorul 4 - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4” materiale informative

necesare îndeplinirii obiectivelor comune (fotografii, studii etc.),

e)    Să accepte spre discuție și dezvoltare propunerile de proiecte ale Sectorului 4 al Municipiului București având ca obiect acțiuni de cercetare, conservare, protecție și educație pentru natură, ce vizează Parcul Natural Văcărești,

f)    Să invite Sectorul 4 al Municipiului București ca partener în proiecte și inițiative care au ca obiect Parcul Natural Văcărești și zonele adiacente,

4.2    Drepturi și obligații ale "Sectorului 4 - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4”:

a)    Să desemneze o persoană care să realizeze legătură cu preprezentanții Administrației Parcului Natural Văcărești,

b)    Să participe, atunci când i se solicită, la dezbateri privind propunerile de proiecte ale Administrației având ca obiect acțiuni de cercetare, conservare, protecție și educație pentru natură, ce vizează Parcul Natural Văcărești,

c)    Să participe prin reprezentanți la întâlniri și/sau să inițieze dezbateri în vederea dezvoltării de proiecte comune.

d)    Să comunice cooperarea instituită prin actualul protocol prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice (website, facebok, media);

corelate cu planim^g^pîf^^ ale Administram*Parcul


4.3    Realizarea obiectivelor stabilite în prezentul protocol vor fi strategice ale Sectorului 4/Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 si Văcărești.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4


Art. 5 Durata protocolului de cooperare

5.1    Prezentul protocol de cooperare se încheie pe o durata de 2 (doi) ani de la data semării, cu posibilitatea prelungirii duratei pentru încă 2 (doi) ani.

Art. 6. Aspecte financiare

6.1    Detaliile financiare ale colaborărilor ce vor decurge din încheierea acestui protocol vor fi stabilite înainte și cu ocazia fiecărei activități/colaborări/contract în parte, conform legislației în vigoare.

Art. 7 Confidențialitatea

7.1    Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul derulării actualului acord și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul protocol.

7.2    Fac excepție informațiile destinate publicului sau diverselor entități, convenite astfel prin acord sau prin comunicările ulterioare între părți.

Art. 8 Notificări

8.1    Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul protocol se va face în scris.

8.2    Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât și la primire.

8.3    Comunicările între părți care nu se referă la datele și informațiile confidențiale se vor face de asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția ca primirea comunicării sa fie confirmată și să poată fi dovedită.

Art 9 Legea aplicabilă

9.1 Prezentului Protocol i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.


9.2 Pe durata prezentului protocol, părțile vor avea dreptul sa convină în scris anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când acest loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul protocol de copperar


Art. 10 Litigii

10.1    Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi soluționată pe calea negocierilor între Părți.

Art. 11 Dispoziții finale

11.1    Prezentul protocol se poate completa cu acte adiționale, cu ocazia fiecărei colaborări efective, cu acordul părților.

11.2    Prezentul protocol de cooperare încetează la termen sau în cazul nerespectării contractelor și programelor comune asumate de către una din părți.

Prezentul protocol a fost încheiat în 4 exemplare, câte două pentru fiecare parte, toate cu aceeași valoare.

Sectorul 4 al Municipiului București    Asociația Parcul Natural Văcărești

prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

4