Hotărârea nr. 120/2018

Hotărâre privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan – Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuinţe pentru tineri


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.l și Z.I.2, Șos. Vitan - Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuințe pentru tineri

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate nr. P.l 1.2./4/18.04.2018, al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Procesul-verbal de afișare nr. P.ll.4/16/24.04.2018;

Ținând cont de:

-    Prevederile art. 4 alin. (71) și art.8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 7 alin.(l) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor cuprinse la art.45 alin.(3), coroborat cu art.81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă valoarea chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.l și Z.I.2, Șos. Vitan - Bârzești nr. 20, din cadrul programului de locuințe pentru tineri, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Relații Publice prin Compartimentul Spațiu Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 120 /16.05.2018

ANEXA nr. 1 la H.C.L. S4 nr . 120/16.05.2018

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PESTE 35 ANI pentru anul 2018- BLOC Z.l.l

CONFORM LEGII 151/2017 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREA ANL_


Nr. Crt.

Nr. apt

Nr.

cam

Acd/ap

(lei)

Preț euro/ mp Aed

Valoare de inlocuire a construcției (lei)

Recuperarea

investiției

(amortizare)

(lei)

Cheltuieli

întreținere curenta, reparații curente capitale si administrare (lei)

Cota autoritati publice (maxim o,G % tineri >35ani) (lei)

Chirie neta anuala (lei)

Rata inflație

Chirie lunara (lei)

Valoare chirie după ponderare rang loc (Iei)

Valoare chirie după pondere an recepție loc (lei)

Coeficient

pondere

VENIT

Valoare chirie după pondere venituri (lei)

Procent

Venit net pe membru de familie

Nivel maxim de chirie

Val chirie lunara

0

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3*0.8 %

6=3*0.5 %

7=4+5+6

7.1=7*1.3%

8=7.1/12

9=8*1

10=9*0.90

11

12=10*11

V>

13

14=13 ‘procent

15

1

3

1

51.34

1600.20

82154.27

1369.24

657.23

410.77

2437.24

3168.42

264.03

264,03

237.63

0.90

213.87

20%

2374.00

474,80

213,87

2

4

1

53.58

1600.20

85738.72

1428.98

685,91

428.69

2543.58

3306.66

275,55

275.55

248.00

0.90

223.20

20%

2500.00

500.00

223.20

3

7

2

73.68

1600.20

117902.74

1965.05

943.22

589.51

3497.78

4547.12

378.93

378.93

341.03

1,00

341.03

30%

0.00

341.03

4

8

2

75.85

1600.20

121375.17

2022.92

971.00

606.88

3600.80

4681.04

390.09

390.09

351.08

0.90

315.97

20%

1994.00

398.80

315,97

5

9

1

51.45

1600.20

82330.29

1372,17

658.64

411.65

2442.47

3175.20

264.60

264.60

238.14

0.80

190.51

10%

1341.30

134.13

134.13

6

10

2

73.75

1600.20

118014.75

1966.91

944.12

590.07

3501.10

4551.44

379.29

379.29

341.36

0.90

307.22

20%

1897.00

379.40

307.22

7

11

2

75.70

1600.20

121135.14

2018,92

969.08

605.68

3593.68

4671.78

389.31

389.31

350.38

0.90

315.35

20%

1494.50

298.90

298.90

8

12

1

51,88

1600.20

83018.38

1383.64

664.15

415.09

2462.88

3201.74

266.81

266.81

240.13

1.00

240.13

30%

0.00

240.13

9

13

2

73.68

1600,20

117902.74

1965.05

943.22

589.51

3497.78

4547.12

378.93

378.93

341.03

0.80

272.83

10%

1190.00

119,00

119,00

10

14

2

75.85

1600.20

121375.17

2022,92

971.00

606.88

3600.80

4681.04

390.09

390.09

351.08

0.80

280.86

10%

383.00

38.30

38.30

11

15

1

51,45

1600.20

•82330.29

1372.17

658.64

411.65

2442.47

3175,20

264.60

264.60

238.14

0.90

214.33

20%

1752.00

350.40

214.33

12

16

2

73.75

1600.20

118014,75

1966.91

944.12

590.07

3501.10

4551.44

379.29

379.29

341.36

0.80

273.09

10%

594.00

59.40

59.40

13

18

1

51.88

1600.20

83018.38

1383.64

664.15

415.09

2462,88

3201.74

266.81

266,81

240.13

0.80

192.10

10%

1266.00

126.60

126.60

14

19

2

73.57

1600.20

117726.71

1962.11

941.81

588.63

3492.56

4540.33

378.36

378.36

340.52

0.80

272.42

10%

722.00

72.20

72.20

15

20

2

75.85

1600.20

121375,17

2022.92

971.00

606.88

3600.80

4681.04

390.09

390.09

351.08

0.90

315,97

20%

2172.00

434.40

315.97

16

21

1

51.16

1600.20

81866.23

1364,44

654.93

409.33

2428,70

3157.31

263.11

263,11

236.80

0.90

213.12

20%

1977.00

395.40

213,12

17

22

2

73.44

1600,20

117518.69

1958.64

940.15

587.59

3486.39

4532.30

377.69

377.69

339.92

0.90

305.93

20%

1729.00

345.80

305.93

18

23

2

75.70

1600.20

121135.14

2018.92

969.08

605.68

3593.68

4671.78

389.31

389.31

350,38

1.00

350,38

30%

2920,00

876.00

350.38

19

24

1

51.88

1600.20

83018.38

1383.64

664.15

415.09

2462.88

3201.74

266,81

266.81

240.13

1.00

240.13

30%

3758.54

1127.56

240.13

Cosniin-Con stand n BARfeĂLĂU

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERIICU VÂRSTA DE PESTE 35 ANI - BLOC Z.I.2-2018

ANEXA nr. 2 la II.C.L. S4 nr . 120/16.05.2018


Nr.

Crt.

Nr.

apt

Nr, cam

Acd/ap

Preț lei/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea

investiției

(amortizare)

(lei)

Cheltuieli întreținere curenta, reparații curente capitale si administrare

Cota autoritari publice (maxim 0,5 % tineri >35ani) (lei)

Chirie neta anuala (lei)

RATA

INFLAȚIEI

Chirie

lunara

(lei)

Valoare chirie după ponderare

rang loc (lei)

Valoare chirie după pondere an recepție loc (lei)

Coeficient

pondere

VENIT

Valoare chirie după pondere venituri (lei)

Venit net pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Val chirie lunara (lei)

0

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3*0.8%

6=3*0.5%

7=4+5+6

7.1=7*1.3

8=7.1/12

9=8*1

10=9*0.95

11

12=10*11

13

%

14=13*procent

15

1

2

2

81.83

1600.20

130944.37

2182.41

1047.55

654.72

3884.68

5050.09

420.84

420.84

399.80

0.80

319.84

1229.41

10%

122.94

122.94

2

4

1

53.58

1600.20

85738.72

1428.98

685.91

428.69

2543.58

3306.66

275.55

275.55

261.78

0.80

209.42

601.33

10%

60.13

60.13

3

5

2

75.01

1600.20

120031.00

2000.52

960.25

600.16

3560.92

4629.20

385.77

385.77

366.48

0.90

329.83

1749.69

20%

349.94

329.83

4

7

2

73.89

1600.20

118238.78

1970,65

945.91

591.19

3507.75

4560.08

380.01

380.01

361.01

0.90

324.91

1773.92

20%

354.78

324,91

5

8

2

76.59

1600.20

122559.32

2042.66

980.47

612.80

3635.93

4726.70

393.89

393.89

374.20

0.90

336.78

771.38

10%

77.14

77.14

6

g

1

52.18

1600.20

83498.44

1391.64

667.99

417.49

2477.12

3220.26

268.35

268.35

254.94

0.90

229.44

2273.69

20%

454.74

229.44

7

ii

2

76.06

1600.20

121711.21

2028,52

973.69

608.56

3610.77

4694.00

391.17

391.17

371.61

0.80

297.29

400.83

10%

40.08

40.08

8

12

2

73.74

1600.20

117998.75

1966.65

943.99

589.99

3500.63

4550.82

379.23

379.23

360.27

0.90

324.25

2783.60

20%

556.72

324.25

g

13

2

73.89

1600.20

118238.78

1970.65

945.91

591.19

3507.75

4560.08

380.01

380.01

361.01

0.80

288,80

703.08

10%

70.31

70.31

10

14

2

76.59

1600.20

122559.32

2042.66

980.47

612.80

3635.93

4726.70

393.89

393.89

374.20

0.80

299.36

761.44

10%

76.14

76.14

ii

15

1

52.18

1600.20

83498.44

1391.64

667.99

417.49

2477.12

3220.26

268,35

268.35

254.94

0.90

229.44

2346.60

20%

469.32

229.44

12

16

2

73.86

1600.20

118190.77

1969,85

945.53

590.95

3506.33

4558.22

379.85

379.85

360.86

0.90

324,77

1594.00

20%

318.80

318.80

13

18

2

73.74

1600.20

117998.75

1966.65

943.99

589.99

3500.63

4550.82

379.23

379.23

360.27

0.90

324.25

1865.81

20%

373.16

324.25

14

19

2

75.10

1600.20

120175.02

2002,92

961.40

600.88

3565.19

4634.75

386.23

386.23

366.92

0.80

293.53

862.62

10%

86.26

86.26

15

20

2

75.98

1600.20

121583.20

2026.39

972.67

607.92

3606.97

4689.06

390.75

390.75

371.22

0.80

296.97

889.59

10%

88.96

88.96

16

21

1

51.45

1600.20

82330.29

1372.17

658.64

411.65

2442.47

3175.20

264.60

264.60

251.37

0.90

226.23

1679.54

20%

335.91

226.23

17

22

2

65.53

1600.20

104861.11

1747.69

838.89

524.31

3110.88

4044.14

337.01

337.01

320.16

0.80

256.13

724.03

10%

72.40

72.40

18

23

2

75.01

1600.20

120031.00

2000.52

960.25

600.16

3560.92

4629.20

385.77

385.77

366.48

1.00

366.48

865.50

10%

86.55

86.55

19

24

2

73.12

1600.20

117006.62

1950.11

936.05

585.03

3471.20

4512.56

376.05

376.05

357.24

0.80

285.80

1001.00

10%

100.10

100.10

20

25

2

79.00

1600.20

126415.80

2106.93

1011.33

632.08

3750.34

4875.44

406.29

406.29

385.97

1.00

385.97

3432.13

30%

1029.64

385.97

21

27

1

53.58

1600.20

85738.72

1428.98

685.91

428.69

2543.58

3306.66

275.55

275.55

261.78

0.80

209.42

196.02

10%

19.60

19.60

22

29

2

81.83

1600.20

130944.37

2182.41

1047.55

654.72

3884.68

5050.09

420.84

420.84

399.80

0.80

319.84

815.7

10%

81.57

81.57

23

30

1

54.96

1600.20

87946.99

1465.78

703.58

439.73

2609.09

3391.82

282.65

282.65

268.52

0.80

214.82

526.60

10%

52.66

52.66

24

31

2

66.15

1600.20

105853.23

1764.22

846.83

529.27

3140.31

4082.41

340,20

340.20

323.19

0.80

258.55

685.38

10%

68.54

68.54

25

32

2

70.25

1600.20

112414.05

1873.57

899.31

562.07

3334.95

4335.44

361.29

361.29

343.22

0.80

274.58

979.82

10%

97.98

97.98

26

33

2

73.86

1600.20

118190.77

1969.85

945.53

590.95

3506.33

4558.22

379.85

379.85

360.86

1.00

360.86

3178.26

20%

635.65

360.86

27

34

1

52.18

1600.20

83498.44

1391.64

667.99

417.49

2477.12

3220.26

268.35

268.35

254.94

1.00

254.94

254.94

28

36

2

66.12

1600.20

105805.22

1763.42

846.44

529.03

3138.89

4080.55

340.05

340.05

323.04

0.80

258.44

810.72

10%

81.07

81.07

29

37

2

73.74

1600.20

117998.75

1966.65

943.99

589.99

3500.63

4550.82

379.23

379.23

360.27

0.80

288.22

1125.79

10%

112.58

112.58

30

38

2

76.06

1600.20

121711.21

2028.52

973.69

608.56

3610.77

4694.00

391.17

391.17

371.61

1.00

371.61

371.61

31

39

2

73.86

1600.20

118190.77

1969.85

945.53

590.95

3506.33

4558.22

379.85

379.85

360.86

1.00

360.86

360.86

32

40

2

52.18

1600.20

83498.44

1391.64

667.99

417.49

2477.12

3220.26

268.35

268.35

254.94

1.00

254.94

254.94

33

42

2

73.89

1600.20

118238.78

1970.65

945.91

591.19

3507.75

4560.08

380.01

380.01

361.01

0.80

288.80

899.68

10%

89.97

89.97

34

43

2

73.12

1600.20

117006.62

1950.11

936.05

585.03

3471.20

4512.56

376.05

■■;357.24

0.80

285.80

271.33

10%

27.13

27.13

35

44

2

75.01

1600.20

120031.00

2000.52

960.25

600.16

3560.92

4629.20

385,^

0.90

329.83

2047.34

20%

409.47

329.83

36

45

2

73.72

1600.20

117966.74

1966.11

943.73

589.83

3499.68

4549.58

3?^13

379.13

0.80

288.14

261.00

10%

26.10

26.10

37

47

2

76.01

1600.20

121631.20

2027.19

973.05

608.16

3608.39

4690.91

#0.91

\    37Î.36 \\

0.80

297.09

832.22

10%

83.22

83.22

PREȘEDINTE

Cosmin-Constantiț