Hotărârea nr. 119/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School de pe raza Sectorului 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/484/26.04.2018; Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivele tip After School de la școlile nr. 97, 100, 165 si 93 de pe raza Sectorului 4, obiective prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții si Direcția

7    7    9    9    9    »

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.


Nr. 119 /16.05.2018

Anexă la HCL S4 nr. 119/16.05.2018

Nr. Crt.

OBIECTIV

C+M (inclusiv tva) -lei-

Valoare totala investiție (inclusiv tva) -lei-

1

Studiu de fezabilitate After-Sch o ol la Școala nr.97

524,790.00

759,412.69

2

Studiu de fezabilitate After-School la Școala nr.100

524,790.00

759,412.69

3

Studiu de fezabilitate After-School la Școala nr.165

524,790.00

759,413.28

4

Studiu de fezabilitate After-School la Școala nr.93

524,790.00

759,413.28