Hotărârea nr. 118/2018

Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2017-2018, pentru semestrul II


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2017-2018, pentru semestrul II

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Referatul de specialitate nr. 2872/09.05.2018 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 82 alin. (1) alin.

(2) art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) alin. (4) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă pentru anul școlar 2017 — 2018, semestrul II, un număr de 4232 burse școlare și cuantumul acestora, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 4, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 118 /16.05.2018

Anexa la HCLnr.


//£./


Burse de performanță

Burse de merit art. S Ut a)

Burse de merit art» 8 llt b)

Burse de merit rf.ort 8 Ut. c)

^/.IHV

Nr. Crt.

Unitate de învățământ

Număr total de elevi de la cursurile cu frecventa

Total

Învățământ

primar

învățământ

gimnazial

învățământ

liceal

Total

învățământ

gimnazial

învățământ

liceal

Total

învățământ

primar

învățământ

gimnazial

învățământ

liceal

Total

învățământ

primar

învățământ

gimnazial

învățământ

liceal

Nr. burse

de studiu

Nr. burse de ajutor social

Nrl-burse",

deajutjft.

social

ocazional

3/ot SC ■ / : \ Tofat burse

1

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE

ȘINCAI"

996

13

0

O

13

21

0

21

38

0

O

38

6

0

O

5

22

83

O

183

2

COLEGIUL NAȚIONAL "ION

CREANGĂ"

952

4

0

0

4

1

0

1

47

0

0

47

8

0

0

8

32

36

0

128

3

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHA1 ' EMINESCU"

1526

11

1

1

9

17

10

7

20

0

3

17

0

0

0

0

24

124

0

196

4

COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAV ONICESCU"

835

4

0

0

4

0

0

0

5

0

O

5

27

0

0

27

15

132

0

183

5

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "DINU UPATTL"

831

76

13

28

35

15

4

11

22

2

13

7

62

23

23

16

24

65

0

264

6

COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SFÂNTUL IOSIF"

838

16

8

7

1

13

10

3

8

0

2

6

0

0

0

0

30

48

0

115

7

CO LEG! U L TEH N IC "M 1RON

NICOLESCU"

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

2

14

0

16

8

COLEGIUL TEH NIC "PETRU RAREȘ"

601

14

7

7

0

1

1

0

0

0

O

0

0

0

0

0

9

62

0

86

9

LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSAU"

173

21

0

7

14

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

13

9

0

43

10

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"

372

0

0

0

D

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

7

0

7

11

LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCĂNESCU"

807

9

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

108

0

162

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE

METROLOGIE "TRAIAN VUIA"

330

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

22

0

27

13

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ȘTEFAN DEMETRESCU"

373

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

166

0

176

14

UCEULTEOLOGIC PENTICOSTAL " EMAN U EL"

123

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

27

0

31

15

ȘCOALA GIMNAZIALA "EMIL

RACOVIȚĂ"

741

12

10

2

0

9

9

0

5

0

5

0

0

0

0

0

5

33

0

64

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 108

314

12

4

a

0

4

4

0

3

0

3

0

0

0

0

0

18

16

2

55

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129

1117

24

16

8

0

16

16

0

11

1

10

0

0

0

0

0

22

54

3

130

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM

IANCU"

1025

20

11

9

0

20

20

0

4

0

4

0

0

0

0

0

9

28

0

81

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL EREMIA GRI60RESCU"

742

1

1

0

0

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

61

3

84

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE

BACOVIA"

1183

45

25

20

0

17

17

0

2

0

2

0

1

1

0

0

5

38

2

110

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE

TOPÂRCEANU"

485

11

6

5

O

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

51

1

90

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENĂCHIȚĂ

VĂCAR ESCU"

248

2

1

1

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

38

0

47

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IONEL

TEODOREANU"

932

10

6

4

0

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

4

88

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MĂRȚIȘOR"

515

19

10

9

0

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

36

0

76

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘERBAN-

VODĂ"

657

14

8

6

0

17

17

0

1

1

O

D

0

0

0

0

15

49

4

100

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113

1256

16

13

3

0

13

13

0

7

0

7

O

0

0

0

0

56

69

3

164Burse de performanți

Burse de merit art. B lit a)

Burse de merit art S lit b)

Burse de merit cf.art 8 fit. c)

Nr.Crt.

Unitate de învățământ

Număr total de elevi de la cursurile cu frecventa

Total

învățământ

primar

învățământ

gimnazial

învățământ

liceal

Total

învățământ

gimnazial

învățământ

liceal

Total

învățământ

primar

învățământ

gimnazial

învățământ

liceal

Total

învățământ

primar

învățământ

gimnazial

învățământ

liceal

Nr. burse de studiu

Nr. burse de ajutor social

Nr. burse de ajutor social ocazional

Total burse

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 119

923

12

9

3

0

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

49

0

97

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 133

1036

10

6

4

0

4

4

O

0

0

0

O

0

0

0

0

10

36

0

60

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 165

752

21

13

8

O

10

10

0

0

D

0

0

0

O

0

0

49

11Z

0

19Z

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 189

667

13

5

8

0

8

8

0

1

0

1

0

1

0

1

0

30

70

4

1Z7

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190

1729

31

16

15

D

64

64

0

7

0

7

0

0

0

0

0

12

34

O

148

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 194

1709

24

16

8

0

63

63

0

37

0

37

0

0

0

0

0

11

54

0

189

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308

364

16

15

1

0

2

2

0

O

0

0

0

7

0

7

0

15

24

0

64

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79

1677

26

11

15

0

147

147

0

48

0

48

0

0

0

0

0

3

25

1

250

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96

662

5

4

1

0

6

6

0

1

0

1

0

0

0

0

0

17

38

0

67

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 97

1908

34

17

17

0

136

136

0

8

0

8

0

3

0

3

0

16

33

0

230

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 99

550

IO

s

2

0

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

1

30

0

55

38

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

193

1

0

0

1

1

0

1

2

0

0

2

0

0

O

0

10

33

0

47

Total

557

260

207

90

695

650

45

277

4

151

122

115

24

34

57

595

1966

27

4232

Număr burse

Valoare burs

Perioada (lur

Total - leî

Burse de performanța - învățământ primar

260

ZOO

S

260,000

Burse de performanță - învățământ gimnazial

207

400

5

414,000

Burse de performanță - învățământ liceal

90

400

5

180,000

Burse de performanță TOTAL

557

854,000

Valoare burs

Perioada

Total

Burse de merit cf.art. 8 lit. c) -învățământ primar

24

200

5

24,000

Burse de merit cf.art. 8 lit. c) -învățământ gimnazial

34

200

5

34,000

Burse de merit cf.art. 8 lit. c) -învățământ liceal

57

200

5

57,000

Burse de merit cf.art. 8 lit. c) TOTAL

115

115,000

10

Valoare burs

Perioada

Valoare

Burse de merit cf.art. 8 lit. a) -învățământ gimnazial

650

200

5

650000

Burse de merit cf.art. 8 lit. a) -învățământ liceal

45

200

5

45000

Burse de merit cf.art. 8 lit. a} - TOTAL

695

695,000


Valoare burs

Perioada

Total

Nr. burse de studiu

595

100

5

297,500

Nr. burse de ajutor social

1966

100

7

1,376,200

Nr. burse de ajutor social ocazional

27

300

1

8,100

TOTAL


Valoare burs

Perioada

Total

Burse de merit cf.art. 8 lit. b) -învățământ primar

4

200

5

4,000

Burse de merit cf.art. 8 lit. b) • învățământ gimnazial

151

200

5

151,000

Burse de merit cf.art. 8 lit, b) -învățământ liceal

122

200

5

122,000

Burse de merit cf.art, 8 lit. b] - TOTAL

277

277,000


TOTAL G EN E RAL B URS E - ro n -    3,622,800

TOTAL G EN ERAL BURSE- numă r-    4,232Pagina 2/2