Hotărârea nr. 116/2018

Hotărâre privind extinderea modalităților de plată a taxelor și tarifelor de parcare la nivelul Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind extinderea modalităților de plată a taxelor și tarifelor de parcare la nivelul Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 1114/11.05.2018 al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4), precum și art. 115 alin. (1) lit. b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă extinderea modalității de plată a taxelor și tarifelor de parcare, atât pentru cele de reședință cât și cele publice aflate în administrarea Sectorului 4 și cu plata prin intermediul unor agenți economici autorizați, inclusiv bănci comerciale.

Art.2 încasarea taxelor și tarifelor de parcare, atât pentru cele de reședință cât și cele publice aflate în administrarea Sectorului 4, se va putea efectua prin partenerii care îndeplinesc toate cerințele legale pentru acest tip de operațiuni prin:

a.    )    plăți la ghișeul/postul de lucru al partenerului autorizat;

b.    )    prin sisteme bancare sub formă de robot;

c.    )    prin intermediul aplicațiilor on-line banking ale băncilor comerciale;

d.    ) prin intermediul altor aplicații pentru platforme web și/sau mobile ale partenerilor autorizați conform legii și care respectă toate standardele cerute de legislația în vigoare pentru asemenea operațiuni;

e.    )    în cazul parcărilor publice prin sisteme stradale de încasare, indiferent de modul de plată

(numerar, cârd, tichete preplătite), și/sau aplicații informatice, operatori de telefonie mobilă, inclusiv tip SMS.

Art.3 Sistemul de plată va ține cont de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea București - Ilfov.

Art.4 Pentru cetățenii care vor opta pentru aceste metode de plată nu suplimentare (comisioane bancare), orice costuri asimilate urmând a fi suportate di^ty bugetul locaPaf Sectorului 4.


Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.05.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

osmin-cmistantin BĂRBÂLÂU *

■z. o

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 116 /16.05.2018