Hotărârea nr. 115/2018

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor de investiții “Supralărgire str. Turnu Măgurele”, “Supralărgire șos. Berceni” și “Supralărgire str. Luică”, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor de investiții “Supralărgire str. Turnu Măgurele”, “Supralărgire șos. Berceni” și “Supralărgire str. Luică”, aflate în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9/543/11.05.2018, întocmit de către Direcția Investiții;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/17.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Supralărgire str. Turnu Măgurele (bd. C-tin. Brâncoveanu până la șos. Berceni)”;

In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170/17.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Supralărgire șos. Berceni ( șos. Olteniței până la limita administrativă- șos. Centură): Tronson II- str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB( supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și Linia de centură”;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.203/27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Supralărgire str. Luică (șos. Giurgiului până la bd. C-tin. Brâncoveanu )”;

în baza prevederilor H.C.G.M.B. nr. 26/30.01.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local Sector 4 și modificarea hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 2 și art. 34 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Ârtl Se solicită Consiliului General al Municipiului București declararea de utilitate p de interes local aferente obiectivelor de investiții “Supralărgire str. Turnu Măgurele' Berceni” și “Supralărgire str. Luică” aflate în administrarea Consiliului Local al Sec^orufui


Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții, Direcția Economică și Direcția Gospodărire Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diăna Anca ARTENE

Nr. 115 /16.05.2018