Hotărârea nr. 114/2018

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Moșoaia nr. 52 și Șos. Berceni nr. 110, sector 4 București, precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Moșoaia nr. 52 și Șos. Berceni nr. 110, sector 4 București, precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Rapoartele de specialitate comune nr. P.9.3/541/11.05.2018 și nr. P.9.3/542/11.05.2018, întocmite de către Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Autorizări și Direcția Economică;

Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4: în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 26/30.01.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local Sector 4 și modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/17.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții „ Supralărgire str. Tumu Măgurele (bd. C-tin. Brâncoveanu până la șos. Berceni)”;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 170/17.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Supralărgire șos. Berceni ( șos. Olteniței până la limita administrativă- șos. Centură): Tronson II- str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB( supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și Linia de centură”;

Luând în considerare dispozițiile art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unei suprafețe de teren de 24,39 mp, proprietate privată, situată în str. Moșoaia nr. 52, sector 4, nr. cadastral 207386, pentru realizarea obiectivului de investiții "Supralărgire str. Tumu Măgurele (bd. C-tin. Brâncoveanu până la șos. Berceni)’


(2) Imobilul teren menționat la art. 1 se identifică conform Anexei nr. 1 care face p<zz -------*

prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unei suprafețe de teren de 477,77 mp mp, proprietate privată, situată în Șos Berceni nr. 110, sector 4, nr. cadastral 202347, pentru realizarea obiectivului de investiții „ Supralărgire șos. Berceni (șos. Olteniței până la limita administrativă- șos. Centură): Tronson II- str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB( supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și Linia de centură”

(2) Imobilul teren menționat la art. 2 se identifică conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea terenurilor identificate la art. 1 și art. 2, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea realizării obiectivelor de investiții.

Art. 4 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze și să își însușească rapoartele de evaluare ale terenurilor, întocmite de către un evaluator autorizat, care vor fi aprobate ulterior prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4.

Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.05.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 114 /16.05.2018


f969